foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Climate of Ukraine

The climate of Ukraine is temperate continental. Ukraine occupies the vast territory and this is the reason why the continental climate changes from one region of the country to another. The climate of the Western regions is mild, while the climate of the Eastern ones is sharp. But nevertheless the climate in the most part of Ukraine is continental and not so mild.

The average temperature in January is 7 degrees below zero. The average temperature in July is 22 degrees above zero.

During the last decades a man has greatly interfered in nature. A number of man-made seas are now in the basin of the Dnieper river. Of course, they influenced the climate, and it changed in some way. But still the winters are frosty. Sometimes the temperature is 20-25 degrees below zero. Though the weather varies greatly from year to year. For example, sometimes it often rains throughout a year and sometimes it is very dry.

The highest rainfall is observed in the western part of Ukraine, in the Carpathians. This is the wettest place in Ukraine. The rains are few on the coastline of the Black Sea and the Sea of Azov. On the main part of the country rain falls enough to cultivate different agricultural plants.

The winds are strong and blow often in the central part of Ukraine in the steppe zone. Sometimes sandy storms happen there.

The climate of the Crimea differs from that on the main territory. The climate here is subtropical. The Crimean mountains stop cold winds from the north. The winter temperature is about 4 degrees above zero and the average temperature in summer is about 22 degrees above zero. There are a lot of evergreen plants in the Crimea. This is a favourite place for rest because of the climate and nature.

Comparing the climate in Ukraine with the climate in other European countries we may say that summers are hotter in Ukraine and winters are colder.

It may be interesting for you to compare the climate of Ukraine with that of Great Britain. Though Ukraine lies further southern than Great Britain its continental climate determines the differences existed between two countries. While the meadows are green in Great Britain the whole year round and sheep and cattle can find food there in winters as well as in other seasons, the cattle in the vast steppes in the southern Ukraine can't find it. The fogs are not so frequent in our country as in Great Britain. Sometimes they happen in autumn and spring after the long periods of rains, especially if the temperature rises quickly. Due to the Great Britain's geographical position the winter temperature in England is on the average of 10 degrees higher than in our country. But in summer there are more hot days in Ukraine than in England.

Клімат України

Клімат України помірно-континентальний. Україна займає обширну територію, і саме тому континентальний клімат змінюється від одного регіону країни до іншого. Клімат західних регіонів м'який, а клімат східних – різкий. Але, проте, клімат в більшій частині України континентальний і не дуже м'який.

Середня температура в січні складає 7 градусів нижче нуля. Середня температура в липні складає 22 градуса вище нуля.

Протягом останніх десятиліть людина дуже втручалась в природу. Ряд штучних морів знаходиться зараз в басейні ріки Дніпро. Звичайно вони вплинули на клімат, і він певним чином змінився. Але зими все ще морозні. Іноді температура складає 20-25 градусів нижче нуля. Хоча погода дуже змінюється з року в рік. Наприклад, іноді часто йде дощ увесь рік, а іноді дуже сухо.

Найвища кількість опадів спостерігається в західній частині України, в Карпатах. Це найбільш дощове місце в Україні. Небагато дощів на узбережжі Чорного і Азовського морів. У континентальній частині опадів достатньо, щоб вирощувати різні сіль­ськогосподарські рослини.

Вітри сильні й часто дують в центральній частині України в степовій зоні. Іноді там трапляються піщані бурі.

Клімат Криму відрізняється від клімату на загальній території. Клімат тут субтропічний. Кримські гори утримують холодні вітри з півночі. Зимова температура складає близько 4 градусів вище нуля, і середня температура влітку складає близько 22 градусів вище нуля. У Криму багато вічнозелених рослин. Це улюблене місце для відпочинку завдяки клімату і природі.

Порівнюючи клімат в Україні з кліматом в інших європейських країнах, ми, можна сказати, що літо в Україні спекотніше, а зими – холодніші.

Для вас може бути цікавим порівняння клімату України з кліматом Великобританії. Хоча Україна розташована набагато південніше, ніж Великобританія, її континентальний клімат визначає різницю між кліматами цих двох країн. Луги в Великобританії зелені цілий рік, вівці і крупна рогата худоба може знаходити їжу взимку так само, як і в інші пори року, а худоба обширних степів південної України не може. Тумани не такі часті в нашій країні на відміну від Великобританії, Іноді вони виникають восени й навесні після довгих періодів дощів, особливо, якщо температура швидко підіймається. Завдяки географічному розташуванню Великобританії температура в Англії взимку в середньому на 10 градусів вища за температуру в нашій країні. Але влітку в Україні більше теплих днів, ніж в Англії.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.