foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ukraine. Plants and Animals

The area of natural vegetation occupies about 30% of Ukraine's territory, of which 14 % is forested, 3 % is highlands, 8 % swampland. Most forests are in the Carpathians and Polissia.

Ukraine has mostly coniferous and deciduous trees (pine, oak, fir, beech and birch). Plantations of valuable species (oak and beech) are increasing, while plantations of little-used trees such as hornbeam and aspen are diminishing. The wealth of the forest includes not only timber, but also, berries, mushrooms and medicinal herbs.

The animal world of Ukraine is diverse, with hundreds of species of mammals and birds. Predators include wolf, fox, badger, marten; hoofed animals include roe, deer, wild pig, elk; there is beaver, jerboa, marmot, hamster and fieldmouse. Characteristic of the birds are the sparrow, titmouse, grouse, owl and partridge. Certain fur animals (nutria, mink, silver-black fox, musk-rat) introduced into Ukraine have aclimatized well. In the rivers, lakes and reservoirs there are perch, bream, pike, perch, pike and carp.

Characteristic of Polissia are the pine, oak, birch, aspen, maple, linden, alder and willow. Animals here include the wolf, wild pig, elk, lynx, marten, beaver, polecat, raccoon and bear and such birds as black, hazel and wood goose.

The Forest-Steppe zone contains the oak, elm, hornbeam, black poplar, willow, ash and pine. The animals include squirrels, forest martens, foxes, hares and roes. The rivers are home to ducks and storks, geese and cranes.

The Steppe zone is the largest natural geographic zone in Ukraine. The Donetsk Ridge's character is similar to the forest-steppe.

In the Carpathians the vegetation is located in zones according to altitude. Up to 1,200 m we find mixed forests with beech, hornbeam, platan, fir and oak. Above 1,500 m spread the alpine plateaux, on which grow grasses and low scrub, especially the creeping pine. In spring the plateaux are abloom with saffron, primrose, mercury, snowdrop and edelweiss.

The animal life of the Carpathians is unique. Here one finds deer, brown bears, wild cats and pigs, ermines and black squirrels. Bird life includes stone thrushes, golden eagles and black woodpeckers.

The Crimean Mountains vegetation is very diverse. In the coastal strip forests of oak and juniper grow. Thickets of arid-loving scrub and grassy vegetation are very widespread. The strip of the Southern Crimean Coast is covered in forest, mostly beech with hornbeam, pear and maple. The principal tree species in the Crimean Mountains is the oak. The upper flat parts are treeless rocky plateaux covered in grassy vegetation. In late April snowdrops, crocuses, steppe sedge and other flowers come into bloom here. In May these meadows are a multicoloured carpet of flowers, with splashes of bright-red peonie and blue cornflower.

The parks of the Southern Coast contain cypresses, palms, magnolias, platans, laurels. Near Yalta are the Nikitsky Botanical Garden containing trees, bushes and grasses from all over the world.

The animal world of this region is distinct from the other zones. Birds and animals have survived here which are rare or extinct in other places. Such birds include the carrion eagle, black griffons, owls: reptiles include the gecko and others. We can also find noble deer, roe, wild pigeon, small weasel, white-tailed eagle, mountain linnets, blue stone thrushes, etc. The animal life includes many animals from southern countries: the stone marten, badger, fox; there are many lizards and some snakes.

Україна. Рослини і тварини

Область природної зеленої зони займає близько 30% території України, з якої 14 % засаджена лісом, 3% – гори, 8% – болота. Більшість лісів знаходяться в Карпатах і Поліссі.

Україна має здебільшого хвойні і листяні дерева (сосну, дуб, ялицю, бук і березу). Плантації цінних різновидів (дуб і бук) збільшуються, у той час, як плантації мало використовуваних дерев, як, наприклад, граб і осика, зменшуються. Багатство лісу включає не тільки лісоматеріал, але і ягоди, гриби і лікарські трави.

Тваринний світ України різноманітний, з сотнями різновидів ссавців і птахів. До хижаків включають вовка, лисицю, борсука, куницю; до копитних тварин – косулю, оленя, дику свиню, лося; бобра, тушканчика, бабака, хом'яка й польову мишу; до птахів – горобця, синицю, шотландську куріпку, сову й куріпку. Певні хутряні тварини (нутрія, норка, сріблясто-чорна лисиця, ондатра), що були ввезені до України, добре акліматизувалися. У річках, озерах і ставках є окунь, лящ, судак, щука і карп.

Полісся характеризується наявністю таких дерев, як сосна, дуб, береза, осика, клен, липа, вільха і верба. Серед тварин тут живе вовк, дика свиня, лось, рись, куниця, бобер, тхір, єнот і ведмідь і такі птахи, як чорна, земляна і лісова гуска.

У зоні лісостепу росте дуб, в'яз, граб, чорна тополя, верба, ясен і сосна. Тварини тут – білки, лісові куниці, лисиці, зайці і косулі. Річки – дім для качок і лелек, гусей і журавлів.

Зона степу – найбільша природна географічна зона в Україні. Донецький ландшафт подібний до лісостепу.

У Карпатах рослинність розташована досить високо. Аж до 1200 м ми знаходимо мішані ліси з буком, грабом, платаном, ялицею і дубом. Вище за 1500 м поширені альпійські плато, на яких ростуть трави і низькоросла рослинність, особливо повзуча сосна. Навесні плато в цвіту шафрану, первоцвіту, проліска і едельвейсу.

Тваринне життя Карпат унікальне. Тут можна знайти оленя, бурих ведмедів, диких кішок і свиней, горностаїв і чорних білок. Серед птахів тут кам'яні дрозди, золоті орли і чорні дятли.

Рослинність Кримських гір дуже різноманітна. У береговій смузі є ліси дуба і ялівцю. Дуже широко поширені гущавини сухолюбних рослин і трав'янистих рослин. Смуга Південного Кримського узбережжя покрита лісом, здебільшого буком і грабом, грушею і кленом. Головний різновид дерев у Кримських горах – дуб. Верхні пласкі частини – безлісі скелясті плато, покриті трав'янистими рослинами. У кінці квітня розквітають підсніжники, крокуси, степова осока та інші квітки. У травні ці луги – бага­тобарвний килим квітів із сполохами яскраво-червоних піонів і блакитних волошок.

Парки Південного узбережжя мають кипариси, пальми, магнолії, платани, лаврові дерева. Біля Ялти є Нікітський ботанічний сад, де ростуть дерева, кущі й трави з усього світу.

Тваринний світ цього регіону відмінний від інших зон. Птахи і тварини збереглися тут як рідкісні або вимерлі в інших місцях. Це орел-падальник, чорний гриф, сови; реп­тилії включають гекона та інших. Ми можемо також знайти благородного оленя, косулю, дикого голуба, маленьку ласку, орла, гірських коноплянок, блакитних кам'яних дроздів. Тваринне життя включає багато тварин з південних країн: кам'яну куницю, борсука, лисицю; є багато ящірок і деякі змії.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.