foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Political System of Ukraine

Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, higher and local bodies of state power, government, national emblem, state flag and anthem.

In July, 1990 the Verkhovna Rada of Ukraine, the Ukrainian Parliament, adopted the document of great importance – the Declaration of State Sovereignty of Ukraine.

According to the Declaration only the Verkhovna Rada can speak on behalf of the whole Ukrainian people.

In July 1996 the Verkhovna Rada adopted the new Constitution of Ukraine. According to it Ukraine is a parliamentary republic with the presidential governing.

The higher body of state power is the Verkhovna Rada. The functions of the Verkhovna Rada are legislation and scrutiny of government activities. The Ukrainian government is headed by the Prime-Minister. The elections of the deputies to the parliament are held every four years.

The President is elected every five years. He is the Head of State. He cannot be elected for more than two terms.

The Constitution of Ukraine is the main law in the country. It guarantees certain rights and freedoms to the Ukrainian citizens and determines their duties.

Державний устрій України

Україна – суверенна держава. Вона має власну територію, вищі та місцеві органи державної влади, уряд, державний герб, державний прапор і гімн.

У липні 1990 р. Верховна Рада України, український парламент, прийняла документ великої важливості – Декларацію про державний суверенітет України.

Згідно Декларації тільки Верховна Рада може говорити від імені всього українського народу.

У липні 1996 р. Верховна Рада прийняла нову Конституцію України. Згідно з нею Україна – парламентська республіка з президентським управлінням.

Вищий орган державної влади – Верховна Рада. Функції Верховної Ради – законотворення і огляд діяльності уряду. Український уряд очолює прем'єр-міністр. Вибори депутатів парламенту проходять кожні чотири роки.

Президент обирається кожні п'ять років. Він – глава держави. Він не може бути обраний більш ніж на два строки.

Конституція України – головний закон у країні. Вона гарантує певні права і свободи українським громадянам і визначає їх обов'язки.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.