foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Political System of Ukraine

Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, higher and local bodies of state power, government, national emblem, state flag and anthem.

In July, 1990, the Verkhovna Rada of Ukraine, the Ukrainian Parliament, adopted the document of great importance – the Declaration of State Sovereignty of Ukraine. This document opened a new page in Ukraine's history, which leads to the construction of a democratic state based on the rule of law.

According to the Declaration only the Verkhovna Rada can speak on behalf of the whole Ukrainian people. No political party, public organization or separate person has the right to do this. The Declaration reads that Ukraine ensures supremacy of its Constitution on the territory of the country.

The way Ukraine passed from the adoption of the Declaration of the State Sovereignty to the adoption of its Constitution is slow and complicated. It is easily explained by the large-scale transformations in political and economic life.

In July, 1996, the Verkhovna Rada adopted the new Constitution of Ukraine. According to it Ukraine is a parliamentary republic with the presidential governing.

The higher body of state power is the Verkhovna Rada. It is one chamber parliament, which is presided over by the Speaker. The functions of the Verkhovna Rada are legislation and scrutiny of government activities. The Ukrainian government is headed by the Prime-Minister. The elections of the deputies to the parliament are held every four years. They are by secret ballot. All citizens aged 18 have the right to vote.

The President is elected every five years. He is the Head of State. He cannot be elected for more than two terms.

The Constitution of Ukraine is the main law in the country. It guarantees certain rights and freedoms to the Ukrainian citizens and determines their duties.

The process of creating new democratic state is complicated. But over a short period a new system of state administration, the National Armed Forces, the Security Service, law enforcement authorities were created. Independent Ukraine is unswerving on its way to a democracy.

Державний устрій України

Україна – суверенна держава. Вона має свою власну територію, вищі й місцеві органи державної влади, уряд, державний герб, державний прапор і гімн.

У липні 1990 р. Верховна Рада України, український Парламент, прийняла дуже важливий документ – Декларацію про державний суверенітет України. Цей документ відкрив нову сторінку в історії України, яка веде до будівництва демократичної держави, побудованої на владі закону.

Згідно Декларації тільки Верховна Рада може говорити від імені всього українського народу. Ніяка політична партія, громадська організація або окрема персона не має права це робити. У Декларації написано, що Україна гарантує дію Конституції на території країни.

Шлях, яким йшла Україна від ухвалення Декларації про державний суверенітет до ухвалення його Конституції, повільний і складний. Це легко пояснюється великими перетвореннями в політичному й економічному житті.

У липні 1996 р. Верховна Рада прийняла нову Конституцію України. Згідно неї Україна – парламентська республіка з президентським управлінням.

Вищий орган державної влади – Верховна Рада. Вона – однопалатний парламент, де головує спікер. Функції Верховної Ради – законотворення і уважний огляд діяльності уряду. Український уряд очолює прем'єр-міністр. Вибори депутатів парламенту проводяться кожні чотири роки. Вони здійснюються таємним голосуванням. Усі громадяни віком від 18 років мають виборче право.

Президент обирається кожні п'ять років. Він – глава держави. Він не може бути обраний більш ніж на два строки.

Конституція України – головний закон країни. Вона гарантує певні права й свободи українських громадян і визначає їх обов'язки.

Процес створення нової демократичної держави складний. Але за короткий період була створена нова система державного управління, національні Збройні Сили, служба безпеки, міліція. Незалежна Україна непохитна на своєму шляху до демократії.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.