foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Pollution in Ukraine

Pollution is the contamination of the environment, including air, water, a land, with undesirable amounts of material or energy. Such contamination originates from human activities. An industrial country, Ukraine contains some of the most polluted landscapes in Eastern Europe. Pollution became evident in Ukraine with industrial development in the 19th century.
Air pollution is especially severe in many of the heavily industrialized cities and towns of southeastern Ukraine, notably in Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Dnipropetrovs and Zaporizhia. Coal-using industries, such as metallurgical coke-chemical plants, steel mills, and thermal power plants are major sources of high levels of uncontrolled emissions of sulphur dioxide, dust, unburned hydrocarbons, and other harmful substances.
Other Ukrainian cities with major chronic air pollution problems include Kyiv, Komunarsk, Makiivka and Odesa.
Almost all surface waters of Ukraine belong to the Black Sea and the Sea of Azov basins. The high population density, heavy industrial development, and relatively low freshwater endowment of those basins, and the low governmental priority placed upon environmental protection until very recently, have given rise to chronic and serious levels of water pollution throughout Ukraine.
One of the areas suffering most from serious and chronic coastal water pollution is the Sea of Azov. That shallow and Previously biologically rich and commercially productive body of water has experienced serious problems of industrial contamination and increased levels of salinity since the early 1970s.
The sea's salinity has increased by more than 40 per cent since the 1950s. Combined with pollution that increase has resulted in a dramatic drop in fish catches (by 60-90 per cent). Despite repeated warnings and special government antipollution resolutions, the conditions in the Sea of Azov continue to deteriorate.

Проблема забруднення навколишнього середовища в Україні

Забруднення навколишнього середовища має на увазі засмічення навколишнього середовища, включаючи повітря, воду, землю кількістю матеріалів або енергоносіїв. Причиною такого забруднення є діяльність людини. Будучи країною промисловою, Україна є власницею декількох найбільш засмічених ландшафтів у Східній Європі. Про¬блема засмічення в Україні стала очевидною з промисловим ростом у XIX ст.
Проблема засмічення повітря особливо актуальна в багатьох індустріалізованих містах Південно-східної України, особливо в Харкові, Луганську, Донецьку, Дніпропетровську і Запоріжжі. Промисловість, що використовує вугілля, наприклад, металургійні коксохімічні комбінати, сталеливарні заводи і теплові електростанції, є основним джерелом неконтрольованих викидів великої кількості сірчистого газу, пилу, незгорілого вуглеводню й інших шкідливих речовин.
Серед інших міст України, які зіштовхнулися з проблемою хронічного засмічення навколишнього середовища, Київ, Комунарськ, Макіївка й Одеса.
Майже всі поверхневі води України належить басейнам Чорного й Азовського морів. Густонаселеність, широкомасштабний розвиток промисловості та порівняно низький рівень прісної води в цих басейнах, а також до останнього часу недостатня увага уряду до захисту навколишнього середовища, призвели до забруднення води по всій Україні в серйозних масштабах.
Одним із регіонів, які страждають від серйозного хронічного забруднення прибережних вод, є Азовське море. Це неглибоке, колись біологічно багате і комерційно продуктивне водоймище випробувало на собі важкі наслідки промислового засмічення і підвищення рівня солоності з початку 1970-х рр.
З 1950-х рр. рівень солі в морі зріс більше ніж на 40%. У сполученні зі зростаючим рівнем забруднення це привело до істотного зниження рибних уловів (на 60-90%). Незважаючи на постійні попередження і спеціальні урядові рішення, спрямовані на боротьбу з забрудненням, ситуація з екологією Азовського моря неухильно погіршується.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.