foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Chornobyl Nuclear Accident

The 26th of April is a special day for the people living in Ukraine and regions situated not far from it. On that day in 1986 a horrible accident occured at the Chornobyl nuclear station. There was a nuclear reactor explosion which had far reaching consequences.
Contamination by various radioactive isotopes, such as caesium-137, iodine-131, strontium-90, plutonium-239, and plutonium-240, from the Chornobyl nuclear accident have affected the air, land, and water of Ukraine and vast areas beyond. Recorded but unreported radiation levels in Kyiv a few days after the accident exceeded the maximum allowable levels by a hundredfold.
Press reports claim that, significant numbers of deaths by radiation sickness, elevated levels of stillbirth and birth defects and highly elevated rates of childhood leukemia have occured in the affected areas. Those concerns are being researched by a host of scientists and medical professionals from Ukraine and other countries.
Recent detailed field studies indicate 'hat significant areas of agricultural and forest lands of Ukraine, Belarus, and Russia will remain unsafe for human occupancy and food production for upwards of eight thousand years. Nevertheless, thousands of people who were evacuated after the accident have returned to live and farm in these highly contaminated regions. Thus, the Chornobyl region, in fact, has become something of a living laboratory for the study of nuclear contamination.
A number of foreign countries offered specialized medical equipment and drugs for biological elimination of isotopes of different chemical elements from human body. Later on thousands of children were taken to other republics of the former USSR and abroad for corresponding medical treatment.
Such accidents like that in Chornobyl must never be repeated again, because the very existence of millions of people may be under a threat. The safe maintenance of nuclear power stations depends on proper work and sufficient technical knowledge of every worker and engineer.
The Ukrainian people are very greateful to all those who helped and continue to help them.

Ядерна катастрофа в Чорнобилі

26 квітня – особлива дата для жителів України і прилеглих районів. У цей день у 1986 р. на Чорнобильській атомній станції відбулася жахлива катастрофа. Вибух ядерного реактора спричинив тривалі наслідки.
Забруднення різними радіоактивними ізотопами, такими, як цезій-137, йод-131, стронцій-90, плутоній-239 і плутоній-240, через ядерний вибух на Чорнобильській АС, поширилося в повітрі, на землі й у воді України і на великій території за її межами. Зареєстрований, але схований від громадськості рівень радіації в Києві через кілька днів після катастрофи у сто разів перевищував максимально допустимий рівень.
Преса повідомляє, що в результаті аварії велика кількість людей померла від променевої хвороби, підвищилася кількість мертвонароджених дітей і дітей із вродженими відхиленнями, а також значно зріс рівень дитячої лейкемії в заражених районах. Ці проблеми досліджують учені і медичні спеціалісти з України й інших країн.
Недавні детальні польові дослідження вказують, що значна кількість сільськогосподарських і лісових земель України, Білорусі і Росії залишаться небезпечними для людського життя і продовольчого виробництва на понад вісім тисяч років. Проте тисячі людей, які були евакуйовані після аварії, повернулися, щоб жити і вести сільське господарство в цих надзвичайно забруднених регіонах. Тому регіон Чорнобиля, фактично, став схожим на живу лабораторію для вивчення радіоактивного забруднення.
Ряд зарубіжних країн запропонували спеціальне медичне устаткування і медикаменти для біологічного усунення ізотопів різних хімічних елементів з організму людини. Пізніше тисячі дітей були взяті в інші республіки колишнього СРСР і за кордоном для проведення медичного лікування.
Такі аварії, як у Чорнобилі, не повинні ніколи повторюватися знову, тому що саме існування мільйонів людей може бути під загрозою. Безпечне обслуговування ядерних енергетичних станцій залежить від належної роботи і достатніх технічних знань кожного працівника і інженера.
Український народ дуже вдячні всім тим, хто допоміг і продовжує допомагати їм.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.