foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Holidays in Ukraine

There is a proverb: "All work and no play makes Jack a dull boy". It means that a men needs rest after hard work. Very often we are eagerly looking forward to weekends and holidays to enjoy ourselves.
The word "holiday" comes from the words "holy day". Holidays were first religion festivals. Now many holidays have nothing to do with religion. Almost every country has holidays honouring important events in its history.
Some holidays come on the same date of the same month, for instance, New Year's Day or Cristmas. But some do not. Some, such as Easter, are movable holidays.
New Year's Day is very popular all over the world. It is my favourite holiday. We usually get together, have a big dinner and make big plans for the future.
We celebrate the first day of Cristmas on the 7th of January. On the 6th of January people tidy the whole house, cook much food because the day after We must not work, we must have a rest. On this day we have a sacred supper or Kolyada. It begins when the first star lights up. As the legend says, this star announced the birth of the God's Son. We celebrate Christmas for three days. In the evening a group of boys comes. They sing songs. By these songs they congratulate on holiday, wish good crops, long life, no illness and so on. It is interesting to know that only boys must congratulate, because girls bring unhappiness.
Another religious holiday is Easter. It is movable. It is usually the first Sunday after the first fullmoon after the begining of spring. In Ukraine we have special attributes of Easter: Easter eggs, we call them "krashanka" and Easter cakes "paska" that are baked according to the special recipe. It is a very nice spring holiday.
Victory Day is on the 9th of May. It is a sacred holiday for every Ukrainian citizen. Almost every Ukrainian family sent its member to fight against fascist invaders. We are thankful to our grandfathers for the victory.

Свята в Україні

Є прислів'я: "Постійна робота, і ніякої гри, робить з Джека тупого хлопчика". Це означає, що людині потрібно відпочивати після важкої роботи. Дуже часто ми нетерпляче чекаємо на вихідні та свята, щоб як слід відпочити.
Слово "свято" походить від слів "священний день". Свята були першими релігійними святами. Зараз багато свят не мають нічого спільного з релігією. Майже кожна країна має свята, які шанують важливі події в її історії.
Деякі свята випадають на ту ж дату того ж місяця, наприклад, Новий рік або Різдво. Але деякі ні. Деякі, як, наприклад, Великдень, – перехідні свята.
Новий рік дуже популярний по всьому світу. Це – моє улюблене свято. Ми зазвичай збираємося, маємо великий обід і робимо великі плани на майбутнє.
Ми святкуємо перший день Різдва 7 січня. 6 січня, прибирають увесь будинок, готують багато їжі, тому що в наступний день ми не повинні працювати. У цей день ми маємо Святу вечерю або Коляду. Вона починається з першою зіркою. Оскільки легенда говорить, що ця зірка означила народження Сина Господнього. Ми святкуємо Різдво протягом трьох днів. Увечері приходить група хлопчиків. Вони співають пісні. Цими піснями вони поздоровляють зі святом, бажають хорошого врожаю, довгого життя, здоров'я і так далі. Цікаво знати, що тільки хлопчики повинні привітати, тому що дівчатка приносять нещастя.
Інше релігійне свято – Великдень. Воно перехідне. Це зазвичай перша неділя після першого повного місяця весни. В Україні ми маємо спеціальні атрибути Великодня: великодні яйця, ми називаємо їх "крашанки", і великодні "паски", які печуться за спе¬ціальним рецептом. Це дуже хороше весняне свято.
День Перемоги – 9 травня. Це – священне свято для кожного українського громадянина. Майже кожна українська родина послала свого члена боротися проти фашистських загарбників. Ми вдячні нашим дідам за перемогу.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.