foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

International Relations of Ukraine

Ukraine has close relations with many countries of the world. A lot of Ukrainians emigrated to the USA, Canada, Great Britain, Australia after World War II. They organized themselves into communities. They also do their best to help their native Motherland.
The Society for Cultural Relations with Ukrainians Abroad (the Ukraine Society) is a public organization. From year to year it becomes more and more representative. It lays a strong foundation for humanitarian, cultural and tourist contacts of our country with Ukrainian ethnic groups abroad.
A large number of Ukrainians lived outside Ukraine are interested in the life of the land of their forefathers. The main goal of the Ukraine Society is to preserve the national traditions of Ukrainians, their mother tongue and culture for themselves and their children.
At the present time the society maintains cultural, scientific and business ties with all Ukrainians beyond its borders, who wish to have contacts with Ukraine, irrespective of their political views and religion.
The Ukraine Society includes music, literature, science, the fine arts and youth programs. The Ukraine Society expands its activities each year. Tens of thousands of people meet with representatives of the Society at ethnic festivals, educational and cultural centers, universities and colleges.
In 1947 Association of Ukrainians in Great Britain was founded. It is the biggest social association in West Europe. After Ukraine had become an independent state in 1991 the representatives of the Association took part in all important political events. This organization was the first to greet our Ambassador in Great Britain and British Ambassador in Ukraine.
The Association has its Fund of Help to independent Ukraine. This Fund gives money on different important actions.
Association of Ukrainians in Great Britain helped the Central Scientific Library of the Academy of Sciences in Kyiv with literature. It also promoted assistance to the Ukrainian students in studies in British universities.
There is also a special Know-How fund of the British Government. Its aim is to promote assistance to Ukraine and some other countries of the former USSR in developing of small business and introduction of free-market economy.
 
Міжнародні відносини України

Україна має тісні відносини з багатьма країнами світу. Багато українців емігрували в США, Канаду, Великобританію, Австралію після Другої світової війни. Вони організували спільноти. Вони також роблять все можливе, щоб допомогти своїй рідній Батьківщині.
Товариство культурних відносин з українцями за кордоном (Українська спільнота) – громадська організація. З року в рік воно стає все більш представницьким. Воно закладає основу для гуманітарних, культурних і туристичних контактів нашої країни з українськими етнічними групами за кордоном.
Велика кількість українців, що проживають за межами України, зацікавлена в житті на землі їх предків. Головна мета української спільноти – зберегти для себе і своїх дітей національні традиції українців, їх рідну мову і культуру.
У даний час суспільство підтримує культурні, наукові і ділові зв'язки з усіма українцями за кордоном, які бажають мати контакти з Україною, незалежно від їх політичних поглядів і релігії.
Українська спільнота включає музику, літературу, науку, мистецтва і програми для молоді. Українська спільнота кожен рік розширює свою діяльність. Десятки тисяч чоловік зустрічаються з представниками спільноти на етнічних фестивалях, в освітніх і культурних центрах, університетах і коледжах.
У 1947 р. було засновано асоціацію українців в Великобританії. Це – найбільша соціальна організація в Західній Європі. Після того, як в 1991 р. Україна стала незалежною державою, представники асоціації взяли участь в усіх важливих політичних подіях. Ця організація була першою, яка вітала нашого посла у Великобританії і британського посла в Україні.
Асоціація має свій фонд допомоги незалежній Україні. Цей фонд надає гроші на різні важливі дії.
Асоціація українців у Великобританії допомогла з літературою Центральній науковій бібліотеці академії наук в Києві. Вона також надавала допомогу українським студентам у навчанні в британських університетах.
Є також спеціальний фонд ноу-хау британського уряду. Його мета – надавати допомогу Україні і деяким іншим країнам колишнього СРСР в розвитку малого бізнесу і введенню економіки вільного ринку.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.