foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Economic Areas

Ukraine can be divided into three economic areas: Southwestern, Donets-Dniper and Southern.
The Southwestern Economic Area has a high population density, a dense network of roads and railways. This places the area in a favourable position with supplies of metals and fuel, machine-building plants and the shipping of products to consumers. The largest reserves of minerals and the valuable Wood of the Carpathian forests are used in the chemical, gas, mining, timber, paper and porcelain industries.
Local agriculture forms the basis of the food industry. The top position is held by the sugar industry. The area is widely known for its grain-milling industry and produces vast amounts of butter, cheese, meat, fruit and vegetables. A high degree of development has been achieved in the meat and dairy industry.
The engineering industry produces test instruments, machine tools and electrical engineering equipment. Buses turned out by the Lviv plant have won great popularity. The area also produces river craft, trams, motorcycles, radio, television sets and cameras.
In the Carpathian zone the timber, furniture and paper industries have developed substantially.
The Donets-Dnieper Economic Area has rich mineral deposits. It has major industrial base with bias towards heavy industry. A large industrial output is yielded by the mining, metallurgy, chemical and machine-building industries. The Donets Basin contains a cluster of plants producing zinc, mercury, fertilizers, plastics, soda, acids and dyes. The development of the coke and chemical industry is closely allied to the metallurgical and coal industry. The area has the greatest concentration of thermal and hydroelectric power stations in Ukraine.
Alongside with the high level of industrialization, the area is one of the main food suppliers for the country. The Donbas produces vegetable oil, meat and milk products, sugar and butter.
The proximity of the Southern Economic Area to the sea is reflected in its industry, with shipbuilding its key sector. Local factories produce machinery for the power industry, tractors and harvesters.
The chemical industry is related to the sea, with its saline deposits in lagoons and lakes. Fishing and canning industries in the seaside cities are developing. The food industry is allied with the cultivation of grapes, fruit and vegetables. Southern Ukraine is a large producer of grape wines, canned fruit and vegetables. The area, especially the Crimea, is a holiday playground.
 
Економічні області

Україну можна поділити на три економічні області: Південно-західну, Донецько-придніпровську і Південну.
Південно-західна економічна область має високу населеність, щільну мережу доріг і залізниць. Вона розміщена в сприятливому місці з запасами металів і палива, з машинобудівними заводами і відвантаженням продукції до споживачів. Найбільші резерви мінералів і цінної деревини лісів Карпат використовуються в хімічній, газовій, виробництві лісоматеріалів, паперу і порцеляновій промисловості.
Місцеве сільське господарство формує основу харчової промисловості. Високу позицію утримує цукрова промисловість. Область широко відома своєю мукомельною промисловістю і виробляє великі об'єми масла, сиру, м'яса, фруктів і овочів. Вищий ступінь розвитку був досягнутий у м'ясній і молочній промисловостях.
Технічна промисловість виробляє діагностичне обладнання, інструменти і радіотехнічне устаткування. Автобуси, випущені львівським заводом, дуже популярні. Регіон також виробляє річкові судна, трамваї, мотоцикли, радіо, телевізори і фотокамери.
У зоні Карпат істотно розвинулися видобувна, меблева і паперова промисловість.
Донецько-придніпровська економічна область має багаті мінеральні поклади. Її індустріальна основа тяжіє до важкої промисловості. Велика промислова важливість надається видобувній промисловості, металургії, хімічній і машинобудівній промисловості. Донецький басейн містить велику кількість заводів, що виробляють цинк, ртуть, добрива, пластмасу, соду, кислоти і фарби. Розвиток коксової і хімічної промисловості близький до металургійної і вугільної промисловості. Область має найбільшу концентрацію теплових і гідроелектричних станцій в Україні.
Будучи регіоном з високим рівнем індустріалізації, ця область – один з головних постачальників продуктів харчування для країни. Донбас виробляє м'ясо і молокопродукти, цукор і масло.
Близькість Південної економічної області до моря відбивається на її промисловості, з її ключовим сектором суднобудуванням. Місцеві фабрики виробляють машинне устаткування для енергетичної промисловості, тракторів і комбайнів.
Хімічна промисловість пов'язана з морем, з його солоними покладами в лагунах і озерах. В приморських містах розвиваються риболовна і консервна промисловість. Харчова промисловість пов'язана з вирощуванням винограду, фруктів і овочів. Південна Україна – великий виробник виноградних вин, консервованих фруктів і овочів, місце проведення відпусток.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.