foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Industry

Industry is the most important area of Ukraine's economy. In the current structure of Ukraine's industry a great proportion is occupied by heavy industry, especially the steel, machine-building and coal industries. A considerable part is played by the food and light industries. Top position is held by machine building.
The black coal industry is concentrated in two basins: Donets and Lviv-Volhynia. The largest centre of the brown coal industry is Kirovograd region. The oil and gas industries are located in the Subcarpathian and Left-Bank regions, but the extraction of oil and natural gas is insufficient to satisfy the country's needs.
Ukraine has a strong power generation industry. Large thermal and hydroelectric stations have been built. There are 10 nuclear power plants in Ukraine. Apart from the infamous plant in Chornobyl, others are to be found in Rivne, Zaporizhia, Khmelnytsky, the Crimea and Mykolayiv regions.
The metallurgical industry includes the ferrous and non-ferrous industries. Metallurgical plants are spread through three regions – the Donbas, Dnieper and Azov Coast regions.
The machine-building industry is presently the largest branch of industry. Instrument-making is one of the most scattered branch. A plant in Sumy produces such diverse instruments as electron microscopes and cine-cameras. An important place is occupied by heavy machine building, which provides plant and equipment for metallurgy, power stations and cement plants. A large plant is located in Kramatorsk and is a leading supplier of metallurgical equipment and powerful excavators. Smaller enterprises have been built in other centers of the Donbas and Dnieper area. Here large plants turn out powerful turbines, generators and steam boilers.
Shipbuilding is now an important branch of industry. Seagoing vessels are built at shipyards located in Mykolayiv, Kherson and Kyiv.
The motor vehicle industry sprung up after WW II. Buses are produced in Lviv, passenger cars in Zaporizhia, lorries in Kremenchuk, and both passenger and transport vehicles in Lutsk. Kharkiv has a specialized vehicle engine works. Aeroplanes are built in Kyiv and Kharkiv.
Farm machinery plants turn out nearly all types of soil cultivating, sowing and harvesting machines. The manufacture of tractors and combine harvesters is concentrated in large plants such as Kharkiv Tractor Works.
The chemical industry embraces the production of acids, alkalis, salts, fertilizers, dyes, detergents, plastics, synthetic fibres, pharmaceuticals and other goods.
The manufacture of building materials is well-developed in all of Ukraine's regions. Ukrainian limestone, sandstone, marble, granite, gabbro and labradorite already face thousands of buildings through the country. Cement works are located mainly in the Donets-Dnieper and Southwestern Economic Areas.
Ukraine's food industry is located mostly in the Forest-Steppe (sugar), the Steppe (vegetable oils), the South (fruit canning, wine). There are many textile enterprises in Ukraine: cotton (Kherson, Ternopil), linen (Rivne, Zhytomyr), wool (Chernihiv, Luhansk), silk (Kyiv, Cherkasy). Garment and footwear industries are located in large population centres. China and pottery enterprises have developed in Kharkiv, Sloviansk, in the area of Novohrad-Volynsky.
 
Промисловість

Промисловість – найголовніша область економіки України. У структурі промисловості України велика кількість зайнята важкою промисловістю, особливо сталевою, машинобудівною і вугільною промисловістю. Значну роль грає харчова і легка промисловість. Чільна позиція тримається машинобудівництвом.
Вугільна промисловість сконцентрована у двох басейнах: Донецькому і Львівсько-Волинському. Найбільший центр буровугільної індустрії – Кіровоградська область. Нафтогазова промисловість розташована в Прикарпатті і в Лівобережних регіонах, але видобування нафти і природного газу недостатнє, щоб задовольнити потреби країни.
Україна має сильну енергетичну промисловість. Були побудовані великі теплові і гідроелектричні станції. В Україні є 10 атомних електростанцій. Окрім сумнозвісної станції в Чорнобилі, інші знаходяться в Рівному, Запоріжжі, Хмельницькому, Криму і Миколаївській області.
Металургійна промисловість включає залізну і кольорову промисловість. Металургійні заводи розміщені в трьох регіонах – Донбасі, Дніпровському регіоні і на Азовському узбережжі.
Машинобудівна промисловість – тепер найбільша галузь промисловості. Вироблення інструментів – одна з найбільш розгалужених гілок. Завод в Сумах виробляє таке різноманітне обладнання, як електронні мікроскопи і кіноапарати. Важливе місце займає важке машинобудування, яке забезпечує устаткування для металургії, електростанцій і цементних заводів. Великий завод розташований в Краматорську і є лідируючим постачальником металургійного устаткування і екскаваторів. Менші підприємства збудовані в інших центрах Донбасу і Дніпропетровської області. Великі заводи виробляють могутні турбіни, генератори і парові котли.
Суднобудування – зараз важлива гілка промисловості. Морехідні судна будуються на верфях Миколаєва, Херсона і Києва.
Автомобільна промисловість розвинулась після Другої світової війни. У Львові виробляються автобуси, в Запоріжжі – легкові автомобілі, в Кременчуці – вантажівки, в Луцьку – пасажирські і транспортні засоби. Харків виробляє спеціальні автомобільні двигуни. В Києві і в Харкові будуються літаки.
Заводи машинного устаткування виробляють усі види машин, обробляють землю, сіють і збирають урожай. Виробництво тракторів і зернозбиральних комбайнів сконцентроване на великих заводах, як, наприклад, Харківський тракторний завод.
Хімічна промисловість охоплює виробництво кислот, алкалоїдів, солей, добрив, фарб, миючих засобів, пластмас, синтетичних волокон, фармацевтичної продукції і інших товарів.
Виробництво будматеріалів добре розвинуте в усіх регіонах України. Український вапняк, пісковик, мармур, граніт, габбро і лабрадорит вже прикрашають тисячі будівель по всій країні. Виробництво цементу розташоване переважно в Донецько-придніпровській і Південно-західній економічних областях.
Українська харчова промисловість розташована здебільшого в зоні лісостепу (цукор), степу (масла), на півдні (консервація фруктів, вино). Є багато текстильних підприємств в Україні: бавовняні (Херсон, Тернопіль), полотняні (Рівне, Житомир), шерстяні (Чернігів, Луганськ), шовкові (Київ, Черкаси). Легка промисловість (одяг і взуття) розташована у великих населених центрах. Порцелянові і керамічні підприємства розвинулися в Харкові, Слов'янську, на території Новоград-Волинського.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.