foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Transport

The greatest role in movement of freight and passengers is played by rail transport. The railway network has some 22,000 km of track. Railways crossing Ukraine ensure communication with many countries of Europe. The largest railway junctions are Kyiv, Kharkiv, Lviv, Dniprpopetroysk, Zaporizhia.
Road transport is important over short distances. Buses are one of the principal forms of passenger transport within the provinces.
Sea transport plays an important part in Ukraine's economy. The Black Sea and Azov fleets consist of large-draught freight vessels. Odesa is the main Black Sea port. Mykolayiv, Kherson, Mariupol are also large ports of Ukraine. The ports of Ukraine ensure trade contacts with over 80 countries.
River transport works closely with rail and sea transport. The length of navigable rivers in Ukraine is close to 5,000 km.
Air transport has become one of the principal means of passenger and mail conveyance. Ukraine has many airports, the largest being in Kyiv, Lviv, Simferopol, Donetsk, Kharkiv.

Транспорт

Найбільшу роль в транспортуванні вантажу й пасажирів відіграє залізничний транспорт. Залізнична мережа – це близько 22 000 км шляхів. Залізниці, що перетинають Україну, гарантують зв'язок з багатьма країнами Європи. Найбільші залізничні центри – Київ, Харків, Львів, Дніпропетровськ, Запоріжжя.
Дорожний транспорт важливий на коротких відстанях. Автобуси – одна з головних форм пасажирського транспорту в межах областей.
Морський транспорт відіграє важливу роль в економіці України. Чорноморський і Азовський флоти складаються з крупних вантажних суден. Одеса – головний порт Чорного моря. Миколаїв, Херсон, Маріуполь – також великі порти України. Порти України гарантують торгові контакти з понад 80 країнами.
Річковий транспорт співпрацює з залізничним і морським. Довжина судноплавних річок в Україні близько 5000 км.
Авіатранспорт став одним з головних засобів перевезення пасажирів і пошти. Україна має багато аеропортів, найбільші з яких у Києві, Львові, Сімферополі, Донецьку, Харкові.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.