foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Population

The history of the population of Ukraine's territory dates back many centuries. The middle Dnieper area (the present Kyiv and Cherkasy regions) was the center of the first state of the Eastern Slavs. In the northern part and Polissia Chernihiv, Lviv and Lutsk grew and prospered. These regions belonged to the most densely settled territories from the times of Kyiv Rus until the 19th century. An intensive settlement of the south regions began in the second half of the '9th century in connection with the rapid growth in farming and especially the development of the mining industry in Donbas and the Dnieper area.
Before World War One poverty and national oppression forced the poor to move to Siberia, Central Asia and the Far East. From the Western Ukraine the landless poor emigrated to Canada, the USA, Brazil and Argentina.
Under Soviet rule great changes in Ukraine's population occurred. Apart from war which claimed millions of lives, there were also the famines of 1921, 1933 and 1947 in which over 10 million Ukrainians perished. During World War Two a large number of Ukrainians departed from Ukraine for political reasons.
Today the average population density is 82 people per square kilometer. The Southeastern industrialized regions are the most densely populated.
Like most countries, Ukraine has many nationalities within its borders. Three quarters of population is Ukrai¬nian. In folk culture and lifestyle there are certain regional differences. About 20% of population is Russian. Other nationalities comprise 6 %.
There are many Ukrainians living outside Ukraine. All told, there should be a total of some million Ukrainians in the former Soviet Union. Overseas Ukrainians are found mostly in the USA (over a million) and Canada (over half a million).There are some 600,000 Ukrainians scattered throughout Europe (Poland, France, England), South America (Argentina, Brazil) and Australia.
Most of the overseas Ukrainians no longer speak Ukrainian, but they still worship in their own churches and are aware of their origin. There are numerous Ukrainian institutions and organizations in the US, Canada, and other countries. The overwhelming majority of Ukrainians own their own homes. In general they have a good reputation. They are believed to be thrifty, enterprising, hardworking and conscientious, They are also quick to attain a decent standard of living.
Most of Ukraine's population is urban. Close to 70 % of people live in cities and towns. Rural populace is spread unevenly. It is the greatest in the forest-steppe provinces of the Right-Bank and the Western parts.
Ukraine has over 400 cities and 900 city-like townships. The largest city is its capital, Kyiv. It has close to 2.5 million residents. The second largest city is Kharkiv, with over 1.5 million residents. Donetsk, Dnipropetrovsk and Odesa each have over 1 million people. The most urbanized region is Donetsk and Luhansk provinces.
Villages vary greatly according to the region. In Polissia they are small, the houses mostly wooden. In the forest-steppe region the villages are large and picturesque and the houses are usually built of stone and brick. In the steppe, villages are sparse, large in size, with population of 10-12 thousand. Most of houses are of abode or brick. In the mountainous Carpathians villages are tiny. Houses are wooden.
The face of the Ukrainian village has changed greatly. The whitewashed clay and thatch cottages of the past have given way to homes of brick roofed with tile or sheet iron. However, the tidy orchards for which Ukraine is famous still remain.
 
Населення

Історія населення території України починається багато сторіч тому. Середня Придніпровська область (сучасні Київська і Черкаська області) була центром першої держави східних слов'ян. У північній частині і Поліссі росли і процвітали Чернігів, Львів і Луцьк. Ці регіони належали до найбільш заселеної території з часів Київської Русі до XIX ст. Інтенсивне заселення в південних регіонах почалося в другій половині XIX ст. у зв'язку з швидким зростанням сільського господарства і особливо розвитком гірської про¬мисловості в Донбасі і Придніпровській області.
Перед Першою світовою війною бідність і національний утиск змусили бідноту переміститися до Сибіру, Центральної Азії і Далекого Сходу. Із Західної України безземельна біднота емігрувала до Канади, СІІІА, Бразилії й Аргентини.
За Радянської влади в складі населення України відбулися значні зміни. Крім війни, яка забрала життя мільйонів людей, був також голод 1921, 1933 і 1947 рр., в якому загинуло понад 10 мільйонів українців. Протягом Другої світової війни велика кількість українців втекла з України з політичних причин.
Сьогодні середня густота населення складає 82 людини на квадратний кілометр. Південно-східні індустріалізовані області – найгустонаселеніші.
Подібно до більшості країн, Україна має багато національностей у своїх межах. Три чверті населення – українці. У народній культурі і стилі життя є певні регіональні відмінності. Близько 20 % населення – росіяни. Інші національності складають 6 %.
Багато українців живе за межами України. Близько мільйона українців мешкає на території колишнього Радянського Союзу. Українці за кордоном знаходяться здебільшого в США (більше мільйона) і Канаді (понад півмільйона). Приблизно 600 000 українців, живуть в Європі (Польща, Франція, Англія), Південній Америці (Аргентина, Бразилія) і Австралії.
Більшість українців за кордоном не говорять українською, але вони все ще ходять у власні церкви і свідомі свого походження. Є численні українські установи і організації в США, Канаді і інших країнах. Переважна більшість українців – власники своїх будинків. Узагалі вони мають хорошу репутацію. Вважається, що вони бережливі, заповзятливі, працелюбні і добросовісні. Вони також хочуть досягти пристойного життєвого рівня.
Більшість населення України – мешканці міст. Близько 70% людей живуть в містах і містечках. Сільське населення розповсюджується нерівномірно. Більше всього селян живе в областях лісостепу правобережних і західних земель.
Україна має понад 400 міст і 900 селищ міського типу. Найбільше місто – її столиця, Київ. Він має близько 2,5 млн мешканців. Друге найбільше місто – Харків, з понад 1,5 млн мешканців. Донецьк, Дніпропетровськ і Одеса мають понад 1 млн чоловік кожне. Найбільш урбанізований регіон – Донецька і Луганська області.
Села змінюються відповідно до регіону. У Поліссі вони маленькі, будинки здебільшого дерев'яні. У районі лісостепу села великі і живописні, й будинки зазвичай будуються з каменя і цегли. У степу села розкидані, великі за розміром, з населенням 10-12 тис. Більшість будинків з цегли. У Карпатах села дуже маленькі. Будинки дерев'яні.
Обличчя українського села дуже змінилося. Будинки з біленої глини з солом'яними дахами поступилися місцем будинкам з цегли з дахом, який криється черепицею або листовим залізом. Проте, охайні фруктові сади, якими знаменита Україна, все ще залишилися.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.