foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Hutsult

The population on both sides of the Carpathians is divided into three groups: the Lemkians, the Boikians, and the Hutsuls. Hutsuls is an ethnographic group of Ukrainian highlanders inhabiting the Hutsul region in the Carpathian Mountains.
Archeological evidence of human existence in the region dates back 100,000 years. Place-names in the region's valleys – eg, Kniazdvir on the Prut River, Kniazhe on the Cheremosh River, Kniazhyi Forest near Bereziv Vyzhnii, and Boiarske Pasture in Zelena – indicate that the region was settled during the period of Kyiv Rus and the principality of Galicia-Volhynia (9-13th centuries). References to salt mines ('Kolomyia salt') are found in the Chronicle, and the earnest recorded mention of a settlement there (1367) is that of the salt-raining center of Utoropy. Many other Hutsul jgttlements and monasteries are mentioned in municipal and land documents beginning in the 15th century.
The Hutsul folk traditions are rich in songs, many of which glorify the deeds of O. Dovbush, and the Rumanian rebel, Q. Pintea. The Hutsuls also have distinctive folk music and dances. Their kolomyiki and troisti muzyky have gained popularity far beyond the Hutsul region. Since parts of the Hutsul region have mixed Ukrainian-Romanian population, certain cultural features of the Romanian and other Balkan peoples are discernible among the Hutsuls. Their instrumental music, for example, is very rhythmic, like that of the Balkan region. The most popular Hutsul folk dances are the fast-paced hutaulka and, around Rakliiv, the trybushanka.
 
Гуцули

Населення з обох боків Карпат розбивається на три групи: лемки, бойки і гуцули. Гуцули – етнічна група українських горців, що населяють регіон Гуцульщини в Карпатських горах.
Існують археологічні свідчення про людське існування в регіоні ще 100 000 років тому. Географічні назви в долинах – такі, як Князьдвір на річці Лозина, Княже на річці Черемош, Княжий Ліс біля Березова Вижнього, і Пасовища Боярського в Зеленій – указують, що регіон був заснований протягом періоду Київської Русі і Галицько-Волинського князівства (IX–XIII ст.). Згадування про соляні промисли в регіоні ("коломийська сіль") знаходяться в літописи і першій записаній згадці про поселення (1367) – тепер центрі дощової солі в Уторопах. Інші поселення гуцулів і монастирі згадуються в муніципальних і земельних документах, починаючи з XV ст.
Гуцульські народні традиції багаті піснями О. Довбуша і румунського популярного бунтівника Г. Пинтею. Гуцули також мають гарну народну музику і танці. їх коломийки і троїсті музики набули популярності далеко за межами гуцульського регіону. З тих пір, як частини регіону гуцулів змішали україно-румунське населення, певні культурні особливості румунів і інших балканських народів поширилися серед гуцулів. Їх інструментальна музика, наприклад, дуже ритмічна, подібно до Балканського регіону. Найпопулярніші народні танці гуцулів – швидко змінювані гуталки, і навколо Іраклієва – трибушанки.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.