foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Ukrainian Language

The Ukrainian Language is the second most widely spoken language of 12 surviving members of the Slavic group of the large Indo-European language family. Geographically, it is classified with Russian and Belarussion as an East Slavic language.
Ukrainian is represented basically by a set of dialects, some of which differ significantly from the others. Generally, however, dialectical divisions in Ukrainian are not so strong as they for example, in British English or German. Traditionally, scholars have divided Ukrainian dialects into three main groups, northern, southwestern, and southeastern. Standard Ukrainian is built on this dialectal foundation. It is the only form of Ukrainian taught in school and used in literature. The standard language is based mainly on the Poltava-Kyiv dialects of the southeastern group.
The status of the Ukrainian language on Ukrainian territories was defined, except during Ukraine's brief period of independence, by foreign powers. The role of the Ukrainian language was restricted. In the former USSR, for example, there was no special legislation on language; Russian was the only language of government. Ukraine's constitution of 1937 guaranteed the use of Ukrainian in the schools.
On 28 October 1989 the Supreme Soviet of the UkSSR passed the law "On languages in the Ukrainian SSR", which gives official status to Ukrainian and provides its introduction in the legislation, ministry, civil organizations and enterprises, the court system, international treaties and agreements, the school system from kindergarten to higher educational institutions, scientific publications and the mass media.
 
Українська мова

Українська мова є другою за поширенністю мовою з 12 членів слов'янської групи великої Індоєвропейської сім'ї мов. Географічно вона класифікується як східнослов'янська мова разом з російською і білоруською мовами.
Українська мова представлена в основному набором діалектів, деякі з яких значно відрізняються один від одного. Загалом, проте, діалектичні розділення в українській мові не так сильні, як, наприклад, в британській англійській мові або німецькій мові. Традиційно, вчені розбили українські діалекти на три головні групи, північ ні, південно-західні, і південно-східні. Стандартна українська мова побудована на цій діалектній основі Вона – єдина форма української мови, що викладається в школі і використовується в літературі. Нормативна мова заснована переважно на київських і полтавських діалектах південно-східної групи.
Статус української мови на українських територіях був визначений, окрім короткого періоду незалежності України від іноземної влади. Роль української мови була обмежена. У колишньому СРСР, наприклад, не було ніякого спеціального законодавства про мову; російська мова була єдиною мовою уряду. Українська конституція 1937 р. гарантувала використання української мови в школах.
28 жовтня 1989 р. Верховна Рада Української PCP прийняла закон "Про мови в Українській PCP", який надає офіційного статусу українській мові і забезпечує її введення в законодавстві, міністерстві, цивільних організаціях і підприємствах, судовій системі, міжнародних договорах і угодах, в шкільній системі від дитячого садка до вищих освітніх установ, наукових закладах і засобах масової інформації.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.