foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Declaration on State Sovereignty of Ukraine

The Declaration on State Sovereignty of Ukraine was adopted by the Ukrainian SSR Supreme Soviet on July, 16, 1990. This day is marked annually as , the Day of Proclamation of Ukraine's Idependence.
The Supreme Soviet of Ukraine SSR, voicing the will of the people of Ukraine, king to create a democratic society, proceeding from the need to fully secure human rights and freedoms, respecting the national rights of all the peoples, concerned for the sound political, economic, social and spiritual development of the people of Ukraine, recognizing the necessity of building a state founded on law, proclaims the state sovereignty of Ukraine as regards precedence, independence, and indivisibility of the absolute power of the republic within the boundaries of her territory as well as the independence and equality of her rights in foreign relations.
Ukraine as a sovereign state shall develop within her existing borders on the basis of the exercise by the Ukrainian nation of its inalieble right to self-determination.
The sovereignty of the people of Ukraine shall be exercised on the basis of the Constitution of Ukraine both directly and through people’s deputies, elected to the Supreme and local Soviets of the State.
State power in the state will be exercised on the principle of its division into legislative, executive, and judicial branches. Ukraine will ensure the equality of all citizens of the state before the law irrespective of their origin, social and property status, race and nationality, sex, education, language, political views, religious convictions, occupation, place of residence, and other circumstances. It will protect and defend the interests of its citizens beyond the borders of the state.
The people of Ukraine will have the exclusive right to own, use and administer Ukraine's national wealth. Ukraine will provide for the ecological security of citizens of the gene pool of its people, and its young generation.
Ukraine will have the right to its own armed forces. Citizens of Ukraine will serve, as a rule on its territory and may not be used for military purpose beyond its borders without the sanction of the Supreme Soviet of Ukraine. Ukraine will maintain direct relations with other states, conclude with them agreements and participate in the activities of international organizations.
 
Декларація про державний суверенітет України

Декларація про державний суверенітет України була прийнята Верховною Радою Української PCP 16 липня 1990 р. Цей день відзначається щорічно як день проголошен¬ня незалежності України.
Верховна Рада Української PCP, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з необхідності повністю забезпечити права людини і свободи, поважаючи національні права всіх людей, для покращення політичного, економічного, соціального і духовного розвитку людей України, визнаючи потребу будівництва держави, заснованої на законі, проголошує державний суверенітет України, що базується на привілейованості, незалежності, неподільності і всевладдя республіки в межах її території, як і незалежності і рівності її прав в іноземних відносинах.
Україна, як суверенна держава, повинна розвиватися в її існуючих межах на підставі правління української нації з її непорушним правом на самовизначення.
Суверенітет народу України повинен розвиватися на підставі Конституції України як безпосередньо, так і через народних депутатів, обраних до Верховної і місцевих рад держави.
Державна влада в країні розвиватиметься на принципі її розділення на законодавчу, виконавчу й судову гілки. Україна гарантує рівність всіх громадян держави перед законом, незалежно від їх походження, соціального і майнового статусу, раси і національності, статі, освіти, мови, політичних поглядів, релігійних сповідань, заняття, місця проживання і інших обставин. Вона захистить інтереси громадян за межами держави.
Народ України матиме виняткове право володіти, використовувати і керувати національним майном України. Україна передбачить екологічну безпеку громадян генофонд її народу і її молодого покоління.
Україна матиме право на свої власні озброєні сили. Громадяни України служитимуть, як правило, на своїй території і не можуть використовуватись для військової мети за її межами без санкції Верховної Ради України. Україна підтримуватиме прямі відносини з іншими державами, укладатиме з ними угоди і буде брати участь в діях міжнародних організацій.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.