foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Ancient History of Kyiv

Kyiv, the capital of Ukraine, is one of the oldest cities of Eastern Europe. It is situated on the hilly right bank and on the low left bank of the Dnieper River.
Inimitable in the beauty and variety of its green landscape, a garden city, a city of museums, Kyiv is the historic, Political, religious, scientific, and cultural center of Ukraine.
It is also the largest city (2.5 mln) of the country, and one of the largest industrial centers, and an important transport and communications hub.
The oldest part of Kyiv lies along the high right bank of the Dnieper and it adjacent lower terrace among the picturesque hills between the Dnieper and the valley of its right-bank tributary, the Lybid.
The oldest human traces on the territory of Kyiv date from the late Paleolithic period. Traces of Neolithic Trypilian culture settlements are numerous, as are those of the Iron and Bronze ages.
Excavated Roman coins and burial grounds of the 2nd-4th centuries AD show that Kyiv was already a large settlement and important trading locus at that time.
According to the Rus Primary Chronicle, the founders of Kyiv were the brothers Kyi, Shchek, and Khoryv, leaders of the Slavonic Polianian tribe. The city was named after the eldest, Kyi. The memory of the other two brothers has been preserved in the names of two hills – Shchekavytsia and Khorevytsia – and in the names of the streets. Kyiv was founded in the latter half of the 5th, or the early 6th century.
During the reign of Volodymyr the Great Kyiv consisted of two parts – the fortified Upper City and Podil, the lower part. In the upper part of the city lived the prince and his retainers – the boyars and the princes bodyguard. Podil was inhabited by artisans, fishermen and merchants.
At this time the construction of brick buildings decorated with wall painting and mosaics was begun in Kyiv. The brick Desiatynna (Tithe) Church was among these buildings. It was so called because Prince Volodymyr contributed one-tenth of his income to the construction and maintenance of this church.
During the reign of Yaroslav the Vtfise three gates led to the city. The ernains of only one of them, the brick Golden Gates, have come down to us. In 1037 the foundation was laid for the magnificent Sophia Cathedral, which formed the architectural center of the new "Yaroslav's City".
At that time Kyiv was surrounded by dense forests and the site of present-day Khreshchatyk was a wooded valley.
Considerable progress was noted in the development of Rus culture the center of which was Kyiv. It was during this period that the first schools were built. Literacy began to spread among the princes, boyars, clergy and rich citizens. During the 11–12th centuries remarkable models of ancient architecture were created in Kyiv, mostly churches and monasteries.
 
Стародавня історія Києва

Київ, столиця України, – одне з найдавніших міст Східної Європи. Він розташований на горбкуватому правому і на низькому лівому берегах ріки Дніпро.
Незрівняне за своєю красою і розмаїтістю зелених пейзажів, місто-сад, місто музеїв, Київ є історичним, політичним, релігійним, науковим і культурним центром України.
Це місто також є найбільшим (2,5 млн жителів) містом країни, одним з найбільших промислових центрів і важливим транспортним вузлом.
Найстаріша частина Києва лежить уздовж високого правого берега Дніпра і пологого насипу серед мальовничих пагорбів між Дніпром і долиною його правої притоки, ріки Либідь.
Найбільш ранні сліди перебування людей на території Києва відносяться до періоду пізнього палеоліту. Виявлено безліч слідів поселень, що відносяться до культури Трипілля часів неоліту, так само, як і епохи залізного і бронзового віків.
Знайдені під час розкопок римські монети і місця поховань II–IV ст. н. е. говорять про те, що на той момент Київ уже був великим поселенням і важливим торговим центром.
Відповідно до першого літопису Русі, засновниками Києва були брати Кий, Щек і Хорив, вожді слов'янського племені полян. Місто було назване на честь старшого з братів, Кия. Імена двох інших братів увічнені в назвах пагорбів: Щекавиця і Хоревиця, і в назвах вулиць. Київ був заснований у другій половині V ст. або на початку VI ст.
У часи правління Володимира Великого Київ складався з двох частин – укріпленого верхнього міста і нижньої частини. У верхній частині жив князь зі своїми прибічниками – боярами й охоронцями. Поділ був заселений ремісниками, рибалками і купцями.
У ті часи в Києві почали будувати цегляні будинки, прикрашені настінним живописом і мозаїками. Один з таких будинків є цегляна Десятинна церква. Вона одержала свою назву через те, що князь Володимир виділив десятину від свого доходу на побудову та утримання цієї церкви.
У часи правління Ярослава Мудрого до міста вели троє воріт. До наших часів збереглися лише залишки одних – цегляних Золотих воріт. У 1037 р. був закладений фундамент величного Софіївського собору, що став архітектурним центром нового "міста Ярослава".
У ті часі навколо Києва росли густі ліси, а сучасний Хрещатик являв собою лісисту долину.
У розвитку культури Русі з центром у Києві був відзначений значний прогрес. Саме в цей період були побудовані перші школи. Грамота почала поширюватися серед князів, бояр, священнослужителів і багатих городян. У період ХІ-ХІІ ст. у Києві були створені видатні зразки давньої архітектури, головним чином церкви й монастирі.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.