foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Kyiv – the Capital of Ukraine

Kyiv, the capital of Ukraine, is one of the oldest cities of Eastern Europe. It is situated on the hilly right bank and on the low left bank of the Dnieper River.
Inimitable in the beauty and variety of its green landscape, a garden city, a city of museums, Kyiv is the historic, political, religious, scientific, and cultural center of Ukraine.
It is also the largest city (2.5 mln) of the country, and one of the largest industrial centers, and an important transport and communications hub.
The oldest part of Kyiv lies along the high right bank of the Dnieper and its adjacent lower terrace among the picturesque hills between the Dnieper and the valley of its right-bank tribu¬tary, the Lybid. The upper city was divided by the Khreshchatyi ravine; to the northwest was Old Kyiv and the newer city, to its west; to the southeast was the settlement of Pechersk. The main street of Kyiv – Khreshchatyk – runs along this ravine. On the other side of the valley, hills (up to 100 m high) again rise; there the settlements of Batyiova Hora, Solomiankn, Chokolivka, Sovky, and Holosiieve arose.
The most western and northwestern parts of Kyiv (Sviatoshyn, Pushcha-Vodytsia) lie on a sandy plain amid pine forests. Northeastern Kyiv is situated on a plain of the Dnieper Lowland with sandy soil and remnants of pine forests. The Dnieper River serves as the city's main water source. The natural vegetation in Kyiv's 66 parks is coniferous (pine) and deciduous (oak and hornbeam).
 
Київ – столиця України

Київ, столиця України, – одне з найстаріших міст Східної Європи. Він розташований на пагорбах правого берега і на низькому лівому березі річки Дніпро.
Неповторне в красі і різноманітності свого зеленого ландшафту, місто-сад, місто музеїв, Київ – історичний, політичний, релігійний, науковий, і культурний центр Ук¬раїни.
Він – найбільше місто (2,5 млн) країни, і один з найбільших індустріальних центрів і важливих транспортних і комунікаційних центрів.
Найстаріша частина Києва лежить уздовж високого правого берега Дніпра і його сусідньої нижчої тераси серед живописних пагорбів між Дніпром і долиною його правої притоки, Либіді. Верхнє місто розділялося Хрещатим яром; на північному заході був старий Київ і новіше місто, на його заході; на південному сході було поселення Печерськ. Головна вулиця Києва – Хрещатик – біжить уздовж цієї ущелини. На іншій стороні долини горби (аж до 100 м заввишки) знову підвищуються; там з'явилися поселення Батиєва гора, Солом'янка, Чоколівка, Совки і Голосієве.
Найбільші західні і північно-західні частини Києва (Святошин, Пуща-Водиця) лежать на пісках серед сосон. Північно-східний Київ розташований на рівнині Дніпровської долини на піщаних ґрунтах і з залишками сосняків. Дніпро служить головним водним джерелом міста. Природна рослинність 66 парків Києва – хвойна (сосна) і листяна (дуб і граб).

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.