foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Economy and Culture of Kyiv

A large part of Ukraine's industrial output is produced by Kyiv's enterprises: motorcycles, tape recorders, excavators, chemical fibres, industrial machines, pre¬cision tools and instruments, electrical equipment, audio and video equipment, furniture, clothing, foodstuffs, etc.
Kyiv is the major transportation hub of Ukraine. It has five railway stations; a domestic airport near Zhuliany and on international one near Boryspil and an important river port. Six major bridges join Left- and Right-Bank Kyiv: Paton and Moscow automobile bridges, the Podil and Darnytsia railway bridges, the Metro Bridge, and the pedestrian Park Bridge.
Kyiv is the cultural and academic center of Ukraine. Research institutes, the National Scientific Library, the Central Botanical Garden, and the Main Astronomical Observatory are located there. There is a great number of post-secondary schools (universities, institutes, colleges), secondary specialized schools, and elementary schools in Kyiv. Kyiv's libraries include Ukraine's largest – the National Scientific Library (over 10 million volumes), the National Parliamentary Library, Medical, Agricultural, and Technical libraries, libraries at post-secondary schools, and city central libraries for adults, youth, and children.
There are government-funded museums in Kyiv: the Natural' History Museum; the Historical Museum; the museums of art: National Art, Ukrainian Decorative Folk Art, Russian Art, Western and Eastern Art, Theater, Music, and Cinema Arts; Kyiv Cave Historical-Cultural Preserve; St. Sophia Muse um; Museum of Kyiv's History; Museum of Ukraine's Literature; Shevchenko Museum; Museums of Historical Treasures, Sports Fame, Pedagogy, Book and Book Printing, and Folk Architecture and Folkways; some literary-memorial museums; the Kosyi Kaponir Museum (a former tsarist prison); and the Memorial Complex of the Great Patriotic War. There are also museums organized and run by private individuals.
The main professional theaters in Kyiv are: the National Opera, Ukrainian Drama Theater, Russian Drama Theater, Operetta Theater, House of Organ and Chamber Music, Puppet Theater, Theater of Comedy and Drama, Young People's Theater. Professional musical ensembles include the National Philharmonic, Dumka Choru, State Banduryst Kapelle, Chamber Orchestra, Chamber Choir, Veriovka State Choir, Symphony Orchestra, Revutsky Men's Chorus, Virsky State Dance Ensemble, Folk Instrument Orchestra, and others.
Kyiv has been the center of Ukrainian film and mass media. In 1928 the Dovzhenko Artistic Film Studio was founded there. Also located in Kyiv are the Studio of Chronicle and Documentary Films, the Studio of Popular Science Films, etc. Kyiv has had radio stations since 1927. TV programs are broadcast daily from a new TV center.
Many monuments have been erected in Kyiv's squares, parks, and other public places. The oldest are the monuments to the Magdeburg law on the right bank of the Dnieper (by A. Melelensky, 1802-8), St. Volodymyr in Volodymyr Hill park (by P. Klodt and V.Demut-Malyflovsky, 1853), and B. Khmelnytsky in St. Sophia Square (by M Mikeshin, 1888). Most have been erected to honor Ukrainian cultural, political and scholarly figures, and the heroes and victims of the wars and the Chornobyi accident. They include monuments to T. Shevchenko (1939), I. Franko (1956), O. Dovzhenko (1964), M. Lysenko (1965), L. Ukrainka (1965, 1973), M. Rylsky (1968), M. Zankovetska (1974), H. Skovoroda (1976), etc. There are also commemorative plates on hundreds of buildings where prominent individuals lived.
 
Економіка і культура Києва

Велика частина промислової продукції виробляється підприємствами Києва: мотоцикли, магнітофони, екскаватори, хімічні волокна, промислове обладнання, точні прилади і інструменти, електроапаратура, звукове і відео обладнання, меблі, одяг, харчові продукти і т. п.
Київ – головний транспортний центр України. Він має п'ять залізничних вокзалів; місцевий аеропорт біля Жулян і міжнародний біля Борисполя й важливий річковий порт. Шість головних мостів з'єднують Ліво- і Правобережний Київ: міст Патона і Московський автомобільний міст, залізничні мости Подолу і Дарниці, міст Метро, і міст Пішохідного парку.
Київ – культурний і освітній центр України. Тут розташовані дослідницькі інститути, Національна наукова бібліотека, Центральний ботанічний сад і головна астрономічна обсерваторія. В Києві є велика кількість вищих учбових закладів (університети, інститути, коледжі), спеціальних училищ, і шкіл. Бібліотеки Києва найбільші в Україні – Національна наукова бібліотека (понад 10 млн томів), Національна Парламентська бібліотека, Медична, Сільськогосподарська, і Технічні бібліотеки, бібліотеки у вищих учбових закладах і міські центральні бібліотеки для дорослих, молоді та дітей.
В Києві є фінансовані урядом музеї: Музей природознавства; Історичний музей; музеї мистецтв: національного мистецтва, українського декоративного народного мистецтва, російського мистецтва, західного і східного мистецтва, театру, музики, і кіно; Київський історико-культурний печерський комплекс; музей Святої Софії; музей історії Києва; музей української літератури; музей Шевченка; музеї історичних скарбів, спортивний, педагогіки, книги і книжкового друку, народної архітектури і народних звичаїв; деякі літературно-меморіальні музеї; Музей Косия Капоніра (колишнього в'язня царизму); і меморіальний комплекс Великої Вітчизняної війни. Є також музеї, що організовані і управляються приватними особами.
Головними професійними театрами в Києві є: Національна опера, театр української драми, театр російської драми, театр оперети, Органний зал і Зал камерної музики, Ляльковий театр, театр комедії і драми, Молодіжний народний театр. Професійні музичні ансамблі включають Національну філармонію, хор "Думка", Державна капела бандуристів, Камерний оркестр, камерний хор, державний хор Верьовки, симфонічний оркестр, чоловічий хор Ревуцького, державний ансамбль танцю Вірського, народний інструментальний оркестр та інші.
Київ був центром українського кіно і засобів масової інформації. У 1928 р. тут було засновано кіностудію імені Довженко. У Києві також розташовані студія хронікально-документальних фільмів, студія науково-популярних фільмів, і т.п. Київ має радіостанції починаючи з 1927 р. Щодня ідуть телепередачі з нового телевізійного центру.
Багато пам'ятників було зведено на площах Києва, парках і інших місцях. Найстаріші – пам'ятки Магдебурзького права з правого берегу Дніпра (Меленського, 1802-8), Святому Володимиру у Володимирському парку (П. Клодт і В. Демут-Малифловський, 1853), і Б. Хмельницькому на площі Святої Софії (М. Мікешин, 1888). Більшість була зведена, щоб вшанувати українських діячів культури, політики і науки, героїв і жертв воєн і Чорнобильської катастрофи. Вони включають пам'ятники Т. Шевченку (1939), І. Франку (1956), О. Довженку (1964), М. Лисенку (1965), Л. Українці (1965,1973), М. Рильському (1968), М. Заньковецькій (1974), Г. Сковороді (1976), і т. п. Є також меморіальні дошки на сотнях будівель, де жили видатні люди.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.