foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Mariinsky Palace

There is tsarist palace in Kyiv. Using Count O. Rozumovsky's palace in Perov, near Moscow, as a model, B. Rastrelli designed it in the rococo style for Empress Elizabeth I. It was built above the Dnieper River in the Pechersk district in the years 1747-55. It was inhabited sporadically by visiting member of the royal family and various governors, but otherwise stood empty. The palace was renovated in 1870 for the visit of Emperor Alexander II and Empress Maria. Since 1919 the palace housed ministries, museums, official agencies. Now it is the presidential building.
 
Маріїнський палац

В Києві знаходиться Царський палац. Використовуючи палац Графа О. Розумовського в Перові біля Москви як модель, Б. Ростреллі проектував його в стилі рококо для Імператриці Єлизавети І. Він був побудований вище по Дніпру в районі Печерська в 1747-55 рр. У ньому зрідка жили члени царської родини і різні придворні, що відвідували його, але в інший час він стояв порожнім. Палац був відбудований у 1870 р. для візиту Імператора Олександра II і Імператриці Марії. Починаючи з 1919 р. палац вміщав міністерства, музеї, офіційні установи. Зараз це – президентська будівля.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.