foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Art Museums

The Kyiv Museum of Ukrainian Decorative Folk Art is located on the grounds of the Kyiv Cave Historical-Cultural Preserve. The museum has extensive collections of Ukrainian artistic folk kylyms, printed and woven textiles; embroidery, needlework, dress, wood carvings, ceramics, pottery, glass, and decorative painting dating from the 15th c. to the present. The paintings of K. Bilokur are accorded an entire room in the museum.
The Kyiv Museum of Western and Eastern Art is a state collection of art works from Western Europe and the Orient. It was founded in 1919 on the basis of B. and V. Khanenko's private collection, which originated in 1870.
The museum has three sections: ancient West European, and Eastern art. The exhibits include ancient Greek, Roman, and Byzantine art; paintings and sculptures by Italian masters such as P. Perugino, G. Bellini, A. Magnasco, F. Guardi, and J. Donatello; and the works of Spanish artists such as D.Velasquez, J. Zurbnran, and F. Goya; of Flemish masters such as P. Brueghel the Elder, F. Hals, P. Rubens, and J. Jordaens; and of French painters such as J. David, J. Greuze, and F. Boucher. The Eastern collection contains sculptures and drawings from ancient Egypt, Syria, Iran, Turkey, Central Asia, Caucasia, India, Nepal, Tibet, Mongolia, Thailand, Japan, China, and Indonesia. The museum is housed in a building built for the Khanenko family by R. Meltser in the 1880s.
 
Художні музеї

Музей українського декоративного народного мистецтва розміщується на землях Києво-Печерського історико-культурного центру. Музей має велику колекцію українських народних килимів, друку і тканини; вишивки, рукоділля, одягу, дерев'яного різьблення, кераміки, скла і декоративного живопису, що датуються з XV ст. до наших часів. Живопису К. Білокур в музеї присвячено цілу кімнату.
Київський Музей Західного і Східного мистецтва – державна колекція художніх робіт із Західної Європи і країн Сходу. Він був заснований у 1919 р. на підставі приватної колекції Б. і В. Ханенків, яка датується 1870 р.
Музей має три відділення: стародавнього, західноєвропейського і східних мистецтв. Експонати включають давньогрецьке, римське, візантійське мистецтво; живопис і скульптури італійських майстрів, як, наприклад, П. Перуджино, Г. Белліні, А. Магнаско, Ф. Гарді і Дж. Донателло; і роботи іспанських художників Д. Веласкеса, Й. Зурбурана і Ф. Гойі; фламандських майстрів П. Брюггеля старшого, Ф. Халса П. Рубенса і Дж. Джорданса; і французьких живописців Дж. Давида, Дж. Гройце і Ф. Бушера. Східні колекції містять скульптури й малюнки з Давнього Єгипту, Сирії, Ірану, Туреччини, Центральної Азії, Кавказу, Індії, Непалу, Тибету, Монголії, Таїланду, Японії, Китаю та Індонезії. Музей розташований у будівлі родини Ханенко і Р. Мельцера 1880-х рр.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.