foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Cherkasy Region

The region is located in the center of Ukraine and has an advantageous geographical position. Its territory is crossed by major highways, railways and the Dnipro river. The length of Kremenchuk water reservoir is 130 km. Its average depth is 6 m, the total flood area reaches 2,252 sq km. The Kanivsky National Park is the biggest one in the forest steppe area. It occupies 341,100 ha.
Population of the Cherkasy Region is about 1,478,000 people. Area of the Cherkassy Region is 20,900 sq km.
Cherkasy region is the youngest in Ukraine. Established in 1954, the region was surrounded by the borders of Vinnytsya, Kyiv, Kirovograd and Poltava regions. Its territory accounts for 3,5 % of the total area of Ukraine. The agricultural land amounts to 1,456,000 ha, including 1,286,300 ha of ploughed fields, 139,100 ha of meadow and pastures and 30,100 ha of perennial plantations. The region has 20 administrative districts, 16 towns of region subordination, like Cherkasy, Smila, Uman, Kaniv, Vatutine and Zolotonosha, and 15 townships and 823 villages.
This is an industrial and agrarian region. Manufacturing industry accounts of 40 % of the total output; agriculture – 24 %; construction – 7 %.
 
Черкаська область

Область розташована в центрі України і має вигідне географічне положення. Територією області проходять основні автомагістралі, залізничні колії і ріка Дніпро. Довжина Кременчуцького водосховища складає 130 км. Його середня глибина – близько 6 м, загальна площа води досягає 2252 кв. км. Канівський Національний парк – найбільший парк у лісостеповій зоні. Він займає 341 100 га.
Населення Черкаської області складає 1 478 000 чоловік. Площа Черкаської області – 20 900 кв. км.
Черкаська область – наймолодша область України. Сформована в 1954 р., область межувала з Вінницькою, Київською, Кіровоградською і Полтавською областями. Її територія складає 3,5 % від загальної площі України. Сільськогосподарські землі сягають 1 456 000 га, включаючи 1 286 300 га орних земель, 139 100 га лугів і пасовищ і 30 100 га багаторічних рослин. В області 20 адміністративних районів, 16 міст обласного підпорядкування, таких як Черкаси, Сміла, Умань, Канів, Ватутін і Золотоноша, 15 селищ міського типу і 823 села.
Це промисловий і аграрний регіон. Обробна промисловість дає 40% від загальної продукції; сільське господарство – 24 %; будівництво – 7 %.
 
Industry

Over 300 industrial plants are found in this region. Food and chemical industries prevail (36,2% and 28,4%, respectively). Machine building and metalworking sectors account for 7,6 %, power engineering, 11,8%, light industry, 4,7 %. The region produces synthetic ammonia, mineral fertilisers (over one fifth of total output in Ukraine); chemical fibres and threads (over one third of the total output); automatic control devices, equipment for manufacturing industry, equipment for animal husbandry and fodder production, chemical equipment, equipment for production of chemical fibres, medical equipment. Local companies produce silk and cotton cloth, knitted goods; garment products. The region also manufactures washing machines, TV sets, watches, telephone sets, electric meat grinders, china, earthenware and majolica.
 
Промисловість

Більше 300 промислових заводів розташовані на території області. Переважають харчова і хімічна промисловість (36,2 % і 28,4 %, відповідно). Машинобудівний і металообробний сектори приносять 7,6%, енергетика – 11,8%, легка промисловість – 4,7%. Область виробляє синтетичний аміак, мінеральні добрива (більше 1/5 загального випуску на Україні); хімічні волокна і нитки (більше третини загального випуску); пристрої автоматичного контролю, обладнання для обробної промисловості, обладнання для тваринництва і виробництва фуражу, хімічне обладнання, обладнання для виробництва хімволокна, медичне обладнання. Місцеві компанії виробляють шовкові і бавовняні тканини, трикотажні вироби; верхній одяг. В області також виробляються пральні машини, телевізори, годинники, телефонні апарати, електром'ясорубки, порцеляна, глиняні вироби і майоліка.
 
Agriculture

The region has a well-developed agricultural sector. Agricultural area in the region makes up 88 %. As far as the soil fertility is concerned, the region occupies the first place in Ukraine, the land area per capita exceeds the country's average.
Grain crops occupy 547,000 ha (42.5% of arable land), sugar beet, 88,000 ha (6,8%), sunflower, 61,300 ha (4,8 %). Such structure defines the main directions of development of agricultural sector, which concentrates on production of grain, sugar beet and cattle.
 
Сільське господарство

Сільськогосподарський сектор добре розвинутий в області. Сільськогосподарські угіддя займають 88 % землі області. Що стосується родючості ґрунту, область займає за цим показником перше місце в Україні, а площа землі на душу населення перебільшує середні показники по Україні.
Зернові культури займають 547000 га (42,5 % орних земель), цукровий буряк – 88 000 га (6,8%), соняшник – 61300 га (4,8%). Такий розподіл говорить про основні тенденції розвитку сільськогосподарського сектора, спрямованого на виробництво зернових, цукрового буряка і великої рогатої худоби.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.