foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Chernivtsi

Chernivtsi is the administrative center of Chernivtsi region (ethnographers refer to it as Bukovyna or, rather, northern Bukovyna). The area of the region – 8,100 sq km. The population of the region – 944,000 (considerable percentage of Romanians and Moldavians). The population of the city – 260,000.

Чернівці

Чернівці – адміністративний центр Чернівецької області (етнографи називають цей край Буковиною, або, скоріше, Північною Буковиною). Площа області – 8100 кв. км. Населення області – 944 000 чоловік (значний відсоток складають румуни і молдавани). Населення міста – 260 000 чоловік.

History

Northern Bukovyna in the 10-12th centuries was a part of Kyiv Rus; in the 12-13th – of Galicia-Volyn Principality; then it fell under the Tartar control; in 1345 Bukovyna went under the Hungarian reign, but shortly it became a part of the Moldavian state; in 1514 it was conquered by Turkey; in the second half of the 18th century in the course of the war between Russia and Turkey it was annexed to Austria and remained a part of it till 1918, when it was annexed to Romania. Northern Bukovyna united with the rest of Ukraine in 1940.
The first mention of the city of Chernivtsi dates back to the 12th century. It was founded on the river Prut as a fortress to protect the Slavic territories from steppe nomads raids. Lasting periods of foreign domination and the multi-national ethnic structure of the population determined the peculiar architectural image of the city, folk art and cuisine.

Історія

Північна Буковина в Х-ХІІ ст. входила до складу Київської Русі; у ХІІ-ХІІ ст. була частиною Галицько-Волинського князівства; потім нею керували татари; у 1345 р. Буковина перейшла до Угорщини, але незабаром стала частиною Молдавської держави; у 1514 р. її завоювала Туреччина; у другій половині 18-го століття в ході війни Росії з Туреччиною вона була приєднана до Австрії і залишалася в її складі до 1918 p., коли цей регіон був приєднаний до Румунії. Північна Буковина приєдналася до іншої частини України в 1940 р.
Перша згадка про місто Чернівці відноситься до XII ст. Місто було закладено на ріці Прут як фортеця для захисту слов'янських територій від набігів степових кочівників. Тривалі періоди іноземного панування і багатонаціональна етнічна структура населення визначили своєрідність міської архітектури, народних промислів і кухні.

Places of Interest

The city tour of Chernivtsi includes: the former residence of the Bukovynian archbishops, now the University of Chernivtsi (erected in 1864-82, designed by famous Czech architect Josef Glavka); Chernivtsi Opera House (1869-75) – a masterpiece of the Austrian architects Fehlner and Helmer (the ones who designed Opera House buildings in Vienna and Odesa); Armenian Church (1869-75) designed by Joseph Glavka (due to its excellent acoustics, chamber music concerts often take place there); and the famous Kobylyanska Street – most characteristic example of Austro-Ukrainian secession style.
For those interested in the history of Ukrainian literature and theatre the museums of Olga Kobylyanska and Yuriy Fedkovych can be recommended. There are also the open-air Museum Traditional Rural Architecture and Every-Day Life of Bukovyna and the museum of Bukovynian Diaspora.

Визначні місця

Екскурсія Чернівцями включає відвідування колишньої резиденції буковинських архієпископів, а в наші дні – Чернівецького університету (створеного в 1864-82 рр. за проектом відомого чеського архітектора Джозефа Главки); Будинку Чернівецької опери (1869-75) – шедевра австрійських архітекторів Фехльнера і Хеймера (які проектували будинки оперних театрів у Відні й Одесі); Вірменської церкви (1869-75), спроектованої Джозефом Главкою (завдяки відмінній акустиці у ній часто проводяться концерти камерної музики); і знаменитої вулиці Кобилянської – найбільш яскравого прикладу різниці між австрійськими й українським архітектурними стилями.
Для тих, хто цікавиться історією української літератури і театру, можна порекомендувати музеї Ольги Кобилянської і Юрія Федьковича.
Можна також відвідати Музей традиційної сільської архітектури і повсякденного життя Буковини на відкритому повітрі, а також музей Буковинської діаспори.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.