foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Transcarpathian Region
Historic Overview

The first signs of people in Transcarpathian region are dated to the early Paleolithic period. Numerous remains of encampments were founded near Uzhgorod, Mukacheve, Beregovo, and Khust.
In the suburbs of Uzhgorod the remains of settlements from the Mesolithic age has been excavated. More than 30 Neolithic remains, 80 from the Copper and Bronze Age, and many Iron-age settlements have been uncovered in the region. Slavic tribes arrived and settled on the terrain of the region in the 1st century AD from the territories known as Volyn in nowadays.
In the 9-10th centuries the Transcarpathian region was part of Kyiv Rus. In 896 AD Hungarian nomadic tribes began migrate over the Carpathian Mountains to the lands near the Danube River. From the 10th century till 1914 Transcarpathia was a part of Hungary.
In 1867 Transcarpathia became part of the Austro-Hungarian Empire. After collapse of Austro-Hungarian Empire in 1918 the region was merge into the Czechoslovak Republic. Transcarpathia became independent in 1938. Hungary occupied Transcarpathia in 1939 by the terms of the Munich Agreement. In October 1944 Transcarpathia became part of the USSR. Since August, 1991, Transcarpathia Region is one of the 25 regions of the independent Ukraine.
 
Закарпаття
Історичний огляд

Перші сліди перебування людини в Закарпатській області відносяться до раннього палеоліту. Множинні сліди розміщення таборів були знайдені біля Ужгорода, Мукачева, Берегова і Хуста.
У передмісті Ужгорода розкопали залишки поселень часів мезоліту. Більше 30 знахідок часів неоліту, 80 – часів мідного і бронзового століть, і численні поселення епохи залізного віку були знайдені в області. З території сучасної Волині прийшли слов'янські племена й оселилися в регіоні в І ст. н. е.
У ІХ-Х ст. Закарпатська область входила до складу Київської Русі. У 896 р. н. е. угорські кочові племна стали мігрувати Карпатами до земель у районі ріки Дунай. З X ст. по 1914 р. Закарпаття було частиною Угорщини.
У 1867 р. Закарпаття стало частиною Австро-Угорської Імперії. Після розпаду Австро-Угорської Імперії в 1918 р. область відійшла до Чеської Республіки. Закарпаття отримало незалежність у 1938 р. Угорщина окупувала Закарпаття в 1939 р. за умовами Мюнхенського Договору. У жовтні 1944 року Закарпаття стало частиною СРСР. З серпня 1991 р. Закарпатська область є однією з двадцяти п'яти областей незалежної України.

Geographic Overview

Transcarpathia is the most southwestern region in Ukraine bordering with Romania, Hungary, Slovakia and Poland.
The region occupies the southwestern part of the Ukrainian Carpathian Mountains and the neighboring northeastern part of Central Danube Lowland. The area of the Transcarpathia is 12,800 square kilometers.
The population of the region is 1,279,000 (Ukrainians – 78.4%, Hungarians – 12.5%, Russians – 4%, Romanians – 2.5%, Gypsies – 1%, Slovaks – 0.6%, Germans – 0.3%).
The territory is mountainous and hilly, and is covered with deciduous and coniferous forests, and alpine meadows. The highest point in the region is mount Hoverla (2,061 m) in the Carpathians. In the lowlands are fertile fields, orchards and vineyards.
The climate is temperate-continental with a comparatively long spring, mild summer, warm fall, and cool winter.
The largest rivers are Tysa, Borzhava, Tereblya, Rika and Uzh. More than 360 varieties of mineral waters have been discovered and researched. These waters are used in the treatment of various diseases of the digestive and circulatory systems. Also some of the mineral waters are used for physiotherapy purpose.
There are 10 sanatoriums in the region. The most known of them are Carpathy, Sonyashne Zacarpattya, Polyana and Perlyna Carpat.

Географічний огляд

Закарпаття – південно-західна область України, що межує з Румунією, Угорщиною, Словаччиною і Польщею.
Область займає південно-західну частину українських Карпат і сусідню північно-східну частину Центральної Дунайської низовини. Площа Закарпаття складає 12 800 кв. км.
Населення області складає 1 279 000 (українців – 78,4%, угорців – 12,5 %, росіян – 4 %, румунів – 2,5%, циган – 1 %, словаків – 0,6%, німців – 0,3%).
Місцевість гориста і горбкувата, покрита листяними і хвойними лісами, а також альпійськими лугами. Найвища точка області – гора Говерла (2061 м) в Карпатах. У низині розташовуються родючі поля, фруктові сади і виноградники.
Клімат помірно-континентальний з порівняно довгою весною, помірно спекотним літом, теплою осінню і прохолодною зимою.
Найбільші ріки – Тиса, Боржава, Теребля, Рика й Уж. Було виявлено і досліджено більше 360 різновидів мінеральної води. Ці води використовуються для лікування різних захворювань травної і обмінної систем. Деякі мінеральні води застосовуються у фізіотерапевтичних цілях.
В області 10 санаторіїв. Найбільш відомі з них – "Карпати", "Сонячне Закарпаття", "Галявина" і "Перлина Карпат".

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.