foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Folk Customs and Rites

Folk customs and rites arose in prehistoric times and evolved through the centuries of Ukrainian history, blending jn many cases with Christian rites. They can be divided into: (1) familial customs and rites, which consist of birth, marriage, and burial rites; (2) seasonal-product customs and rites, which are tied to farming, herding, and hunting tasks; and (3) communal customs and rites, which mark certain events in the life of the community.
With the spread of modern civilization and urban culture, as well as the changes triggered by the two world wars, the folk customs and rites in Ukraine have been greatly transformed. Recently a persistent effort is being made to revive folk rites. In the last few decades the country people have been turning to ancient folk customs and rites such as New Year's rites and its special carols (shchedrivky); spring rites and songs (vesnianky); the procession of nymphs and Kupalo festival, which are associated with harvest celebration (obzhynky); marriage rites: celebrations of birth, involving godparents and christening linen: and farewells to army. These customs and rites, like the Christianized customs and rites are tied to ancient ancestral beliefs, symbols, and images.
The New Year, particularly New Year's Eve, was celebrated with a rich repertoire of folk rituals. Their primary purpose was to secure a bountiful harvest and the family's health and happiness. The key rituals were the eating of kutia, children's caroling, the polaz (bringing cattle into the house), walking Malanka around the village, fortunetelling and forecasting the weather for the next year, and the symbolic sowing of wheat.
 
Народні звичаї та обряди

Народні звичаї і обряди з'явилися в доісторичні часи й еволюціонували через сторіччя української історії, змішавшись в багатьох випадках з християнськими обрядами. їх можна поділити на: (1) сімейні звичаї і обряди, які складаються з народження, весілля і обрядів похорон; (2) сезонно-виробничі звичаї і обряди, які пов'язані з сільським господарством, рибною ловлею, полюванням і (3) побутові звичаї та обряди, які відзначають певні події в житті суспільства.
З розповсюдженням сучасної цивілізації і міської культури, як і зі змінами, викликаними двома світовими війнами, народні звичаї і обряди в Україні були дуже перетворені. Недавно було зроблене зусилля відновити народні обряди. За останні десятиліття сільські жителі повертаються до стародавніх народних звичаїв і обрядів, як наприклад, обряди Нового року і його спеціальні пісні (щедрівки); весняні обряди і пісні (веснянки); процесія німф і фестиваль Купала, який пов'язується із святкуванням жнив (обжинки); шлюбні обряди: святкування днів народження, залучаючи хрещених батьків і охрещуючи дітей і проводи в армію. Ці звичаї і обряди, подібно до християнських звичаїв і обрядів, пов'язані із стародавньою спадковою вірою, символами і образами.
Новий рік, особливо переддень Нового року, був знаменитий багатим репертуаром народних ритуалів. їх основна мета мала забезпечити багатий урожай і здоров'я і щастя родини. Ключові ритуали були поїданням куті, співом дітей, полазом (введення рогатої худоби в будинок), ходінням Маланки навколо села, ворожінням і передбаченням погоди на майбутній рік, і символічним посіванням пшениці.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.