foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Holidays of Ukraine

There are statuary holidays in Ukraine: January 1 (New Year's Day), March 8 (international Women's Day), May 1-2 (International Toilers' Solidarity Day), May 9 (Victory Day), June 28 (Constitution Day), August 24 (Independence Day).
Besides there are holidays connected with the church calendar and those related to family life.
 
Свята України

Державні свята в Україні: 1 січня (Новий рік), 8 Березня (Міжнародний жіночий день), 1-2 травня (Міжнародний день солідарності трудівників), 9 Травня (День Перемоги), 28 червня (День Конституції), 24 серпня (День Незалежності).
Крім того є свята, пов'язані з церковним календарем, і які мають стосунок до сімейного життя.
 
Church Holidays

Church holidays are days set aside by the church for celebrating various events from the life of Christ, the Virgin Mary, and the saints. The most important holiday in the Ukrainian churches is Easter (Resurrection of Christ). Next is Christmas (December 25), followed by Epiphany (January 6), Christ's presentation at the Temple (February 2), Annunciation (March 25), Christ's entrance into Jerusalem (Palm Sunday), Ascension (40 days after Easter), Pentecost or Sunday of the Trinity, Transfiguration (August 6), Dormition of the Virgin Mary (August 15), Nativity of the Virgin Mary (September 8), Elevation of the Cross (September 14), and Presentation of the Virgin Mary at the Temple (November 21). Easter Sunday does not have a set date, but changes every year to fall on the first Sunday after the full moon that occurs on or right after the spring equinox. The dates of the other movable feasts depend on the date of Easter. The Ukrainian Catholic church has a special movable feast, the Feast of the Holy Eucharist (second Sunday after Pentecost). Individual parishes celebrate feasts in honor of the saint or event to which the local church is dedicated. In the Ukrainian Catholic church the Feast of the Immaculate Conception (December 9) is a major Holiday. There are also holidays connected with local saints or with historical events, such as the feasts of Prince Volodymyr (July 15) and of St Mary Protectress (October 1). In Ukraine the feasts are celebrated according to the Julian (old style) calendar. Some Ukrainian communities abroad, however, now celebrate according to the Gregorian (new style) calendar.
Christian holidays and saints' days are grouped in four cycles according to the seasons: in the spring cycle there ge the celebrations of the Annunciation, Easter, and St. George; in the summer cycle, Pentecost, Ivan Kupalo, and St. Elijah; in the fall cycle, the first and second Blessed Virgin, the Holy Protectress, and St. Demetrius; and in the winter cycle, Christmas, New Year, and Epiphany.
 
Церковні свята

Церковні свята – дні, відкладені церквою для святкування різних подій з життя Христа, Діви Марії і святих. Найголовніше свято в українських церквах – Великдень (Воскресіння Христа). Потім Різдво (25 грудня), за яким слідує Богоявлення (6 січня), Уведення в храм Христа (2 лютого), Благовіщення (25 Березня), Вхід до Єрусалиму Христа (Вербна неділя), Вознесіння (через 40 днів після Великодня), Трійця, Преображення (6 серпня), Успіння Діви Марії (15 серпня), Народження Богородиці (8 вересня), Підняття Хреста (14 вересня) і Введення Богородиці до храму (21 листопада). Великдень не має фіксованої дати, але змінюється щороку, щоб випасти на першу неділю після повного місяця, який настає відразу після весняного рівнодення. Дати інших пересувних свят залежать від дати Великодня. Українська Католицька церква має спеціальне пересувне свято, Свято Священної Євхаристії (друга неділя після Трійці). Індивідуальні парафії відзначають свята в ознаменування святого або події, до якої присвячена місцева церква. В Українській Католицькій церкві свято Незаплямованої Віри (9 грудня) – головне свято. Є також свята, що пов'язані з місцевими святими або з історичними подіями, як, наприклад, свято князя Володимира (15 липня) і Богородиці- Покровительки (1 жовтня). В Україні свята відзначаються згідно Юліанського (старий стиль) календаря. Деякі українські спільноти за кордоном, проте, зараз святкують згідно Григоріанського (новий стиль) календаря.
Християнські свята і дні святих групуються в чотири цикли від повідно до сезонів: у весняному циклі святкують Благовіщення, Великдень і Святого Івана; у літньому циклі Трійцю, Івана Купала та Іллі; осінній цикл, перше і друге Благословення Богородиці, Покрову, Святого Дмитра; і в зимовому циклі Різдво, Новий рік і Богоявлення.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.