foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The System of Schooling

Historians say that literacy existed before Kyiv Rus was baptized but we know too little about that period to form any definite conclusions. In fact, we can trace the schooling tradition to the time of the baptism of Rus, when the Cyrillic alphabet was given to the Slavs by the great enlightener St. Cyril. Christian monasteries and temples became the first venues of literacy. Every such religious community had a school where monks and priests were the first teachers.
In the 16-18th cc. an increasing number of schools were set up by national religious-educational communities – so-called Brotherhoods. The Greek-Slavonic-Latin Collegium, Ukraine's first institution of higher learning, was founded in Ostroh, in 1576.
At the turn of the 18th c. the level of public literacy placed Ukraine ahead of a number of Western and Eastern Euro¬pean countries. Schools were then to be found in most of the villages.
The first universities appeared in Kharkiv (1805), Kyiv (1834) and Odesa (1865). Later, "specialized institutes" were opened for training industrial, railroad engineers, agronomists, physicians and specialists in the other fields.
Present-day independent Ukraine has got a rather developed system of education, which in many respects answers the standards of the developed countries. General secondary education is free and compulsory. Post-secondary education is acceptable to one and all.
The educational system includes over 23,000 preschool educational establishments (child daycare centers). The basic link of the system is general educational school, of which there are 21,350 now. This school has three stages: primary, basic and senior. Of late there appeared a new type of schools meant for gifted children. There are gymnasiums and lycees, private schools in our country. The secondary school must secure a uniform: level of knowledge necessary for every student. Besides, it also has optional, extracurricular courses and disciplines reflecting the school's academic speciality or major.
An important role in the educational system is played by vocational training schools providing almost 800 qualifications.
Post-secondary education is provided y technical schools and colleges training young specialists and institutions of higher learning: universities, academies, institutes and conservatories, including 14 classical and 45 technological and branch universities, 30 academies and 72 institutes. Ukraine numbers a total of 1,5 million college-and-university students. A multilevel system of training is being introduced based on the junior specialist – B. A. – specialist – M. A. scheme.
The alternative system of higher education is gaining momentum made up of non-government institutions.
Institutions of higher learning enroll some 12,000 foreign students, postgraduates and visiting graduates, of whom 8,000 are on Ukrainian government scholarship.
Ukraine is party to intergovernmental agreements on education with 32 countries and cooperates with more than 50 international educational organizations, programs, and foundations.
 
Система навчання

Історики говорять, що писемність існувала до хрещення Київської Русі, але ми знаємо дуже мало про цей період, щоб сформувати будь-які певні висновки. Фактично, ми можемо стежити за шкільною традицією до часів хрещення Русі, коли кирилиця була надана слов'янам великим просвітителем святим Кирилом. Християнські монастирі і храми стали першими місцями розвитку писемності. Кожна така релігійна спільнота мала школу, де ченці і священики були першими викладачами.
У ХVІ-ХVIIІ ст. ряд шкіл було засновано національними освітньо-релігійними утвореннями – так званими братствами. Греко-слов'янсько-латинська Колегія, перша в Україні установа вищої освіти, була заснована в Острозі в 1576 р.
У XVIII ст. рівень суспільної письменності розмістив Україну попереду ряду західних і східних європейських країн. Школи можна було знайти в більшості сіл.
Перші університети з'явилися в Харкові (1805), Києві (1834) і Одесі (1865). Пізніше, "спеціалізовані інститути" були відкриті для освіти промисловців, інженерів залізничників, агрономів, лікарів і фахівців в інших галузях.
Сучасна незалежна Україна має досить розвинену систему освіти, яка в багатьох відношеннях відповідає стандартам розвинених країн. Загальна середня освіта вільна й обов'язкова. Вища освіта нікому не забороняється.
Освітня система включає понад 23 000 дошкільних освітніх установ (дитячі садки і т. ін.). Основний ланцюг системи – загальноосвітні школи, яких зараз 21 350. Ці школи мають три ступені: первинний, основний і старший. Недавно з'явився новий вид шкіл для обдарованих дітей. Є гімназії, ліцеї і приватні школи в нашій країні. Середня школа повинна забезпечити рівень знань, необхідний для кожного учня. Крім того існують необов'язкові, позакласні курси і дисципліни, що відображають академічну спеціальність школи.
Важливу роль в освітній системі відіграють школи професійного навчання, що забезпечують майже 800 кваліфікацій.
Післяшкільна освіта забезпечена технічними школами і коледжами, що навчають молодих фахівців, і установи вищої освіти: університети, академії, інститути і консерватора зокрема 14 класичних і 45 технологічних університетів, 30 академій і 72 інститути. Україна має приблиз. но 1,5 мільйони студентів коледжів і університетів. Багаторівнева система навчання заснована на підготовці молодшого фахівця – бакалавра старшого фахівця – магістра.
Альтернативна система вищої освіти на основі недержавних установ набуває розмаху.
Установи вищої освіти реєструють приблизно 12 000 іноземних студентів, аспірантів і докторантів, з яких 8000 є на українській урядовій стипендії.
Україна є учасником міжурядових угод про освіту з 32 країнами і співробітничає більше, ніж з 50 міжнародними освітніми організаціями, програмами і фондами.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.