foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Brotherhood Schools

Brotherhood schools founded by religious brotherhoods for the purposes of counteracting the denationalizing influence of Catholic (Jesuit) and Protestant schools and of preserving the Orthodox faith began to appear in the 1580s. The first school was established in 1586 by the Lviv Dormition Brotherhood. In the first half of the 17th century some villages had brotherhood schools. The most prominent schools were those of the Lviv and Kyiv brotherhoods.
At first the brotherhood schools had a Greek-Church Slavonic curriculum: lectures were in Church Slavonic, and Greek was taught as a second language. Then the schools began to adopt the structure and curriculum of the Jesuit schools, using Latin as the primary language. Ukrainian was used only for examination purposes and for teaching the catechism. The curriculum of most of the brotherhood schools provided what was accepted as a secondary education in those times: classical languages, dialectics, rhetoric, poetics, arithmetic, geometry, astronomy, and music (church singing). Some schools taught Orthodox theology and Catholic theology (for the purpose of polemics).
Brotherhood schools were open to various social strata. Students were judged not by lineage, but by achievement (in contrast to Jesuit schools). Discipline in the schools was strict, and physical punishment was used. Orphans and poor students lived in bursas. Brotherhood schools made a significant contribution to the growth of religious and national consciousness and the development of Ukrainian culture. They published textbooks, particularly language textbooks. At the end of the 17th century and in the 18th century the schools found themselves in adverse political conditions and declined.
 
Братські школи

Братські школи, засновані релігійними братствами з метою протидії денаціоналізуючому впливові католицьких (єзуїтських) і протестантських шкіл і збереження православної віри, з'явилися в 1580-х рр. Перша школа була заснована в 1586 р. львівським братством Успіння. У першій половині XVII ст. деякі села мали братські школи. Найвидатніші школи були з львівського і київського братств.
Спочатку братські школи мали грецько-церковний слов'янський учбовий план: лекції були церковнослов'янською мовою, і грецька викладалася як друга мова. Потім школи почали приймати структуру і розклад єзуїтських шкіл, використовуючи латину як першу мову. Українська мова використовувалася тільки з метою екзаменування для вивчення катехізису. Розклад більшості братських шкіл забезпечив рівень освіти, що приймалася як середня освіта на ті часи: класичні мови, діалектика, риторика, поетика, арифметика, геометрія, астрономія і музика (церковний спів). Деякі школи викладали православну теологію і католицьку теологію (з метою полемік).
Братські школи були відкриті для різних соціальних груп. Студентів оцінювали не за походженням, а за досягненнями (на відміну від єзуїтських шкіл). Дисципліна в школах була строгою і частими були фізичні покарання. Сироти й бідні студенти жили в бурсах. Братські школи зробили істотний внесок у зростання релігійної і національної свідомості й розвиток української культури. Вони видавали підручники, особливо підручники з мови. У кінці XVII ст. і в XVIII ст. школи опинилися в несприятливих політичних умовах і зникли.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.