foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Ancient University

Kyiv-Mohyla Academy, one of the highest cultural achievements of our state, became one of the most brilliant phenomena of the Ukrainian culture and the Ukrainian spirit.
Its history begins at Kyiv Brotherhood School. On October 15, 1615, the noble woman Hlashka Hulevichevna Presented her land in Podil in Kyiv to a monastery, hospital and school for children of "all positions and ranks". Iov Boretsky, a well-known Ukrainian enlightener, became its first rector.
The guardian of the school was Kyiv brotherhood which supported it both financially and intellectually: almost all Kyiv scientists of that time were its members. Zaporizhian Cossacks led by hetman Petro Sahaidachny joined the Brotherhood with the whole army.
Sometime later the school united with the Lavra School of metropolitan Petro Mohyla: it was declared a higher educational establishment and was named Kyiv-Mohyla, in honour of its patron Petro Mohyla, the most educated man of that era.
Hetman Ivan Mazepa, protector of art and education in Ukraine, did much for the development, of the Academy.
Until 1661 the Academy was the only institute of higher education of Eastern Europe. Kyiv-Mohyla Academy provided a very wide education. The Church Slavonic, Greek, Latin, Polish, French and German languages were studied in the Academy. The curricula comprised poetics, literature, philosophy, geography, mathematics, physics, and from the end of the century also economics and history. Graduates of the Academy became writers, publishers, translators, prominent diplomats and men of the church.
Talented statesmen – hetmans Samoilovich, Ivan Mazepa, Pylyp Orlyk were its graduates. The founder of the Russian Academy, Mykhailo Lomonosov, the first professor of medicine of Russia Kostyantyn Schepin, Honorary member of twelve foreign academies Danylo Tuptalo, a prominent portrait painter H. Levytsky and architect Hryhorovych-Barsky studied at the Acad¬emy at different times.
In 1817, the Academy was closed by a tsar's decree. It is impossible to estimate the losses to Ukraine caused by this action. The library, the picture-gallery together with the most valuable archives disappeared.
Kyiv-Mohyla Academy only resumed its work in 1991, already as the independent and international University "Kyiv-Mohyla Academy". Three faculties work now in the University: the humanities, social and natural sciences.
The International Sociological Center is being created together with the American-Ukrainian Ecological Center, the French-Ukrainian Laboratory of Humanitarian Studies, the Information-Computing Center, scientific and educational laboratories. The scientific library is being replenished.
An art gallery, drama school, and chorus are opened in the Academy. Students have organized the Students Brotherhood and yacht club.
A very strong teaching staff is gathered in the Academy. Leading scientists from different countries of the world deliver lectures in the University.
UKMA is so far the only higher institute of learning in Ukraine, where almost half the courses have been chosen. An international meeting of UNESCO experts was held in May 1993 in the Academy. Consequently UKMA was granted international university status.
 
Стародавній університет

Києво-Могилянська академія, одне з найвищих культурних досягнень нашої держави, стала одним з багатьох блискучих явищ української культури і українського духу.
Її історія починається в київській братській школі. 15 жовтня 1615 р. благородна жінка Глашка Гулевичівна представила свою землю на Подолі в Києві для монастиря, лікарні і школи для дітей "всіх позицій і рангів". Іов Борецький, відомий український просвітитель, став її першим ректором.
Опікало школу Київське братство, яке підтримувало її як матеріально, так і інтелектуально: майже всі київські учені цього часу були його членами. Запорозькі козаки під проводом гетьмана Петра Сагайдачного приєдналися до братства з цілою армією.
Трохи пізніше школа об'єдналася з лаврською школою митрополита Петра Могили: вона була оголошена вищою освітньою установою і була названа Києво-Могилянською, на честь її патрона Петра Могили, найбільш освіченої людини того часу.
Гетьман Іван Мазепа, захисник мистецтва й освіти в Україні, зробив багато для розвитку академії.
У 1661 р. академія була єдиним інститутом вищої освіти Східної Європи. Києво-Могилянська Академія забезпечувала дуже широку освіту. Церковнослов'янська мова, грецька, латинська мова, польська мова, французькі і німецькі мови вивчалися в академії. Учбовий план охоплював поетику, літературу, філософію, географію, математику, фізику, і з кінця сторіччя також економіку і історію. Випускники академії стали авторами, видавцями, перекладачами, видатними дипломатами і чоловіками церкви.
Талановиті державні діячі – гетьмани Самойлович, Іван Мазепа, Пилип Орлик були її випускниками. Засновник Російської Академії імені Михайла Ломоносова, перший російський професор медицини Костянтин Щепін, почесний член дванадцяти іноземних академій Данило Тупало, видатний живописець-портретист Г. Левицький і архітектор Григорович-Барський вчилися в Академії в різний час.
У 1817 р. академія була закрита царським декретом. Неможливо оцінити втрати України, викликані цією дією. Бібліотека, картинна галерея разом з найціннішими архівами зникла.
Києво-Могилянська академія тільки відновила свою роботу в 1991 р. вже як незалежний і міжнародний університет "Києво-Могилянська Академія". Три факультети працюють зараз в університеті: гуманітарний, суспільний і природничий.
Міжнародний соціологічний центр створюється разом з Українсько-американським екологічним центром, французько-українською лабораторією гуманітарних наук, обчислювальним інформаційним центром, науковими і освітними лабораторіями. Наукова бібліотека поповнюється.
Картинна галерея, драматична школа і хор відкриваються в Академії. Студенти організували студентське Братство і яхт-клуб.
Дуже сильний викладацький склад зібрався в академії. Провідні учені з різних країн світу читають лекції в університеті.
УКМА – поки що єдина вища навчальна інституція в Україні, де обирається майже половина курсів. Міжнародна зустріч експертів ЮНЕСКО пройшла в травні 1993 р. в Академії. Тому УКМА було надано статус міжнародного університету.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.