foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Education System of Ukraine

The future and the destiny of our country depends, to a great extent, on young people's general education and professional training and their intellectual and spiritual values.
The country plans to take all branchers of the economy to the most advanced levels of science and engineering, carry out extensive automation of production, ensure a basic increase in labour productivity, and take the production of output to the level of the best world samples. To carry out all these plans our country needs highly educated and highly qualified people.
The education system of Ukraine can be devided in the following types: the basic or fundamental school, the vocational and technical secondary school and higher school. Each type of the school has its task: the general school has to give young generation profound and solid knowledge of the fundamentals of sciences and how to use them practically. The most important task to be solved by school is practical training for labour activities according to the demands of life, of social, scientific and technological progress. The vocational secondary school gives young people a secondary education plus trade training.
Then goes the higher school. Each year many people enter higher educational establishments: institutes and universities.
To be admitted one must have good knowledge of the subjects taught in secondary school which have the same curricula.
Higher education is accessible to all. Young men and women have the chance of entering an institute or university. Girls students even predominate in teachers, medical and some other institutes. Institutions of higher education have preparatory departments for those who work in agriculture and industry and are demobilized from the army. After completing the ten-month preparatory course and passing exams they are enrolled as students.
The country has three types of institutions of higher education: universities, polytechnical and specialized institutes. There are many new and old universities in Ukraine. Among them, no doubt, we can name the Lviv University. Studies, research work, social activity, various kinds of sport – they are all part of students' life. Students who have an aptitude and desire for research work may begin postgraduate studies immediately after graduation.
 
Освітня система України

Майбутнє і доля нашої країни залежить значною мірою від загальної освіти молоді і її професійного навчання та її інтелектуальних і духовних властивостей.
Країна планує підняти всі гілки економіки на найвищий рівень науки й техніки, здійснити автоматизацію виробництва, гарантувати збільшення в продуктивності праці і підняти виробництво продукції на рівень кращих світових зразків. Щоб здійснити всі ці плани, нашій країні потрібні високоосвічені і надзвичайно кваліфіковані люди.
Освітня система України може бути розділена на наступні типи: молодша або фундаментальна школа, професійна і технічна школа і вища школа. Кожен тип школи має своє завдання: загальній школі доведеться надати молодому поколінню глибокі і тверді знання основних принципів наук і як використовувати їх на практиці. Найголовніше завдання, яке вирішує школа, – практичне навчання для трудових дій згідно вимог життя, соціального, наукового і технологічного прогресу. Професійна середня школа надає молоді середню освіту плюс виробничу практику.
Потім іде вища школа. Кожен рік багато людей вступають у вищі освітні установи: інститути й університети.
Щоб бути визнаним, кожен повинен мати хороші знання тем, що викладаються у середній школі, які мають ті ж учбові плани.
Вища освіта доступна кожному. Молоді чоловіки і жінки мають можливість вступу до інституту або університету. Студенти-дівчата навіть переважають в педагогічному, медичному і деяких інших інститутах. Установи вищої освіти мають підготовчі факультети для тих, хто працює в сільському господарстві, промисловості і демобілізувався з армії. Після проходження десятимісячного попереднього курсу і складання іспитів, вони реєструються як студенти.
Країна має три види установ вищої освіти: університети, політехнічні і спеціалізовані інститути. Є багато нових і старих університетів в Україні. Серед них, без сумніву, ми можемо назвати Львівський університет. Навчання, дослідницька робота, соціальна діяльність, різні види спорту – все це частини життя студентів. Студенти, які мають здатність і бажання робити дослідження, можливо, стають аспірантами негайно після випуску.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.