foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Religion Life Today

Nowadays the Orthodox Eastern Church remains the principal component of religious life. It unites more than one half of all religious communities: 70% – the Ukrainian Orthodox Church, 20% – the Ukrainian Orthodox Church – the Kyiv Patriarchate, and 7% - the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church.
A noticeable place in Ukraine's religious life is occupied by the Ukrainian Greek Catholic Church (in Halychyna the notion "Uniate Church" was replaced by the "Greek Catholic Church"). This church places second by the number of religious communities and ranks first as to the number of monasteries. It also runs 19 Greek Catholic eparchies of Ukrainian diaspora (ethnic communities) in many countries.
Roman Catholic Church is among the churches whose progress has been marked by special dynamism. Protestant churches are also well represented in Ukraine: Baptist, Pentecostal, Reformist, Adventist, Lutheran and other denominations. The number of Moslem and Judaic communities has noticeably increased in Ukraine, too.
Over the past several years religious organizations of nontraditional affiliations (Charismatic, Mormon, Krishnaite etc.) have spread, though they do not influence the religious situation in Ukraine. In a word, Ukraine is a multinational and multireligious country, where the Eastern and the Western traditions coexist. This is the nation's great wealth, a source of high morals and spiritual integrity.
 
Сучасне релігійне життя

У наші часи православна східна церква залишається головним компонентом релігійного життя. Вона об'єднує більше, ніж половину всіх релігійних спільнот: 70% – Українська Православна Церква, 20% – Українська Православна Церква – київський патріархат, і 7% – Українська Автокефальна Православна Церква.
Помітне місце в українському релігійному житті займає Українська Греко-Католицька Церква (в Галичині поняття "уніатська церква" було замінено на "Греко-Католицька Церква"). Ця Церква займає друге місце по кількості релігійних спільнот і перше щодо числа монастирів. Вона також управляє 19 греко-католицькими єпархіями української діаспори (етнічні спільноти) в багатьох країнах.
Католицька церква знаходиться серед церков, чий прогрес був відмічений особливим динамізмом. Протестантські церкви також добре представлені в Україні: баптистська, пентекостальська, реформістська, адвентистська, лютеранська та інші. Кількість мусульманських та іудейських спільнот теж помітно зросла в Україні.
Протягом останніх років розповсюджуються релігійні організації нетрадиційних гілок (харизмати, мормони, кришнаїти і т. п.), хоча вони не впливають на релігійну ситуацію в Україні. Одним словом, Україна – багатонаціональна і багаторелігійна країна, де співіснують східні і західні традиції. Це велике багатство нації, джерело високої моралі і духовної цілісності.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.