foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Kyiv-Pechersk Lavra

Prior to the 1917 Revolution there were over 1,200 monks and novices at the monastery. It was one of the most famous centers of religious life in the Orthodox world and attracted hundreds of thousands of pilgrims. Its best-known sacred objects were the relics of its saintly monks who had been canonized by Metropolitan Mohyla in 1643. The caves (some of them dating from the Neolithic period) in which they lived and were buried, and from which the monastery's name is derived, form two underground labyrinths of tunnels, cells, and catacombs.
The labyrinths (the Far and Near Caves) are 1.5 m wide, up to 2 m high, and 400 m apart. Burial niches in their walls are. 0.5 m deep, 2 m long, and 1 m high; many still contain the mummified remains of monks and Saints.
From the Second World War to 1961 a Russian Orthodox monastery was allowed to function at the lavra; it had over 100 monks.
The Cave Monastery is rich in architectural monuments. Thirty-seven of them were built before the 20th century. Some, like Dormition Cathedral built in. 1073-8 and the Main gate with the Trinity Church (1106-8) above it, have been rebuilt several times. After the 1718 fire these buildings were painted and ornamented in the baroque style; their frescoes depicted hetmans, princes, and. metropolitans. Prior to its demolition in 1941 (it has not been rebuilt), the Dormition Cathedral contained the tombs of P. Berynda, Ye. Pletenetsky, K. Ostrozky, P. Mohyla, and other prominent nobles and personalities. Construction of the monastery's other churches, was funded in the 17th and 18th centuries by Cossack hetmans and officers. Many of the churches and buildings were altered by later restorations.
 
Києво-Печерська Лавра

До революції у 1917 р. в монастирі було понад 1200 ченців і новачків. Він був одним з найвідоміших центрів релігійного життя в православному світі і привертав до себе сотні тисяч паломників. Його найвідоміші святині – це мощі святих ченців, які були канонізовані митрополитом Могилою в 1643 р. Печери (деякі з них датуються неалітом), в яких вони жили і були поховані, і від яких монастир отримав своє ім'я, формують два підземні лабіринти тунелів, осередків і катакомб.
Лабіринти (далекі і ближні печери) складають 1,5 м завширшки, до 2 м заввишки і 400 м. завдовжки. Ніші поховань у стінах – 0,5 м завглибшки, 2 м завдовжки і 1 м заввишки; багато з них усе ще містять муміфіковані залишки ченців і святих.
З початку Другої світової війни до 1961 р. російському православному монастиреві дозволялося функціонувати в Лаврі; він мав понад 100 ченців.
Печерський монастир багатий на архітектурні пам'ятки. Тридцять сім з них були побудовані до XX ст. Деякі, подібно до собору Дормітіон, побудованому в 1073-8 рр. і головних воріт з церквою Трійці (1106-8) над ними, відновлювалися декілька разів. Після пожару у 1718 р. ці будівлі були пофарбовані і прикрашені в стилі барокко; їх фрески зображали гетьманів, князів і митрополитів. До його руйнування в 1941 р. (він не був відновлений), собор Дормітіон містив могили П.Беринди, Є. Плетенецького, К. Острозького, П. Могили та інших видатних людей і особистостей. Побудова інших церков монастиря фінансувалася у ХVІІ-ХVІІІ ст. козацькими гетьманами і офіцерами. Багато з церков і будівель були змінені пізнішими реставраціями.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.