foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Saint Nicholas

Saint Nicholas (Sviatyi Mylcolai) is one of the most popular saints of the Eastern and Western churches. Little is known about him except that he was bishop of Myra (now in Turkey) in the 4th century, and that he was probably born in Patara (near modern Kalamaki, Turkey). Legends of his charity, especially toward children, and of miracles associated with him, soon spread throughout Europe. In Ukraine the cult of St. Nicholas was probably introduced by Metropolitan Yefrem (1089-98), to whom a popular manuscript on the miracles of St. Nicholas is attributed. According to chronicles a church in St. Nicholos's honor had already been built in Kyiv during the reign of Prince Ihor.
In Ukrainian folk tradition there are two figures known as St. Nicholas. One, "warm Nicholas", was celebrated in the spring, on May 22 (May 9, OS), and the other "old Nicholas", was commemorated in the winter, on December 19 (December 6, OS). The warm Nicholas was considered to be the patron saint of agriculture. He was said to walk the land, examining the sown fields, "drying places over-damp, and dampening those over-dry" after the winter. On the festival, householders would lead their horses into the fields for the first nights grazing, shear sheep, and sow buckwheat. St. Nicholas was called upon to protect livestock from wolves, and his name frequently appeared in shepherds' prayers. He was also a patron of youth, particularly of orphans and poor girls. The latter he was said to assist in pre¬serving their chastity and in seeking a husband.
According to folk tradition the old Nicholas brought the first snow "by shaking his beard". He was considered the patron of spinning, and yarns and thread were often brought to church on his festival 'to add to his beard'. In Western Ukraine gifts were given to children on the eve of his feast day.
St. Nicholas often appears in carols and legends. In Ukraine icons with his image were greatly cherished and found in virtually every home. His icon was also placed in an important position in iconostases, usually flanking Jesus, the Mother of God, or the patron saint of the church.
 
Святий Миколай

Святий Миколай – один з найпопулярніших святих Східних і Західних церков. Про нього відомо дуже мало, за винятком того, що він був єпископом Мири (тепер у Туреччині) в IV ст., і що він, ймовірно, народився в Патарі (біля сучасної Каламаки, Туреччина). Легенди про його добродійність, особливо по відношенню до дітей, і чудеса, пов'язані з ним, швидко розповсюджувалися Європою. В Україні культ Святого Ми-колая, ймовірно, ввів митрополит Єфрем (1089-98), на якого посилається популярний рукопис про чудеса Святого Ніколаса. Згідно хронікам церква в честь Святого Миколая вже була збудована у Києві протягом царювання князя Ігора.
В українських народних традиціях  є дві фігури, відомі як Святий Миколай. Один, "теплий Миколай", святкувався навесні, 22 травня (9 травня за старим стилем), та інший, "старий Миколай", який святкувався взимку, 19 грудня (6 грудня за старим сти¬лем). Вважається, що теплий Миколай є покровителем сільського господарства. Говорять, що він ходить землею, розглядаючи засіяні поля, "висушуючи надто зволожені місця, і зволожуючи пересушені" після зими. Під час свята хазяїни повинні були приводити своїх коней в поля для першого нічного випасу, стригти овець і сіяти гречку. Святий Миколай повинен був захищати худобу від вовків, і його ім'я часто з'являлося в молитвах пастухів. Він був також покровителем молоді, особливо сиріт і бідних дівчаток. Говорили, що він допомагає у збереженні цнотливості і в пошуці чоловіка.
Згідно народній традиції старий Миколай приносить перший сніг, "обтрушуючи свою бороду". Він вважається покровителем ткацтва, прядиво і нитки часто приносилися до церкви на його свято, щоб "додати до його бороди". У Західній Україні дітям давали подарунки напередодні його свята.
Святий Миколай часто з'являється в гімнах і легендах. В Україні ікони з його зображенням дуже плекалися і знаходилися фактично в кожному будинку. Його ікона також розміщалася у важливому місці в іконостасі, зазвичай поряд з Ісусом, Богоматір'ю або святим покровителем церкви.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.