foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Mass Media in Ukraine

The media in Ukraine today is a single public structure providing society with up-to-date detailed information concerning sociopolitical, economic, cultural aspects, etc. It is designed to positively influence the general public, from their progressive views, aspirations and ideals.
At present, Ukraine numbers 4,000 editions varying in forms of ownership, genre, type, and periodicity. Periodicals are independent and censorshipfree.
The national radio-and-television network of Ukraine is made up of government-run and non-government radio and TV companies. Ukraine is a member of the International Telecommunication Union and an active participant in the Intervision network. Besides State channel "UT-1" there have appeared several nongoverment TV and radio companes: "1+1", "Inter","STB" and others.
Among Ukraine's information agencies special popularity enjoy the UKRINFORM (Ukrainian National Information Agency), UNIAR (Ukrainian Independent Information Agency Respublica), and several others. These agencies have correspondents and reporters throughout the country and abroad and disseminate information both within and outside Ukraine.
 
Засоби масової інформації в Україні

ЗМІ в Україні сьогодні – єдина публічна структура, що забезпечує суспільство сучасною детальною інформацією стосовно соціально-політичних, економічних, культурних аспектів і т. п. Вони створені, щоб позитивно вплинути на загальну публіку, від їх прогресивних видів, прагнень і ідеалів.
У даний час, Україна нараховує 4000 видань, що змінюються у формах власності, жанру, типу і періодичності. Періодики незалежні і не проходять цензури.
Національна радіо- і телевізійна мережа України складається з урядового пробігу і неурядового радіо і компаній ТБ. Україна входить до складу Міжнародного об'єднання телекомунікації і є активним учасником у мережі Інтербачення. Окрім державного каналу "УТ-1", з'явилося кілька приватних телевізійних каналів і радіостанцій: "1+1", "Інтер". "СТБ" та інші.
Серед українських спеціальних популярних інформаційних агентств найбільшими є УКРІНФОРМ (Українське Національне Інформаційне Агентство), УНІАН (Українське Незалежне Інформаційне Агентство), і декілька інших. Ці агентства мають кореспондентів і репортерів усюди в країні і за кордоном і поширють інформацію як у межах, так і за межами України.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.