foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Science and Culture in Ukraine

Science and culture are two powerful wings of progress of the youth of country. The material level can help and influence the cultural conditions of young people.
The might of the country lies in the unity of its people. Special attention is being paid to studying the native Ukrainian culture. Many Ukrainian poets, writers, and scientists are unknown to the people.
The primary task of today is to accelerate the cultural development of activities for young people's aesthetic education. Pupils and students (earn to sing and dance, and play musical instruments in circles of amateur art.
Circles of amateur art activities, festivals, holidays of songs and music, days of poetry, library meetings, exhibitions of children's drawing and painting, school amateur theatres and creative associations of young literature lovers testify to the growth of performers skill and actively contribute to the development of aesthetic inclinations.

Наука і культура в Україні

Наука і культура – два могутніх крила прогресу молоді країни. Матеріальний рівень може допомогти і вплинути на культурні умови молоді.
Могутність країни лежить в єдності її людей. Особлива увага приділяється вивченню рідної української культури. Багато українських поетів, авторів і учених невідомі людям.
Первинне завдання сьогодні – прискорити культурний розвиток дій для естетичної освіти молоді. Учні і студенти вчаться співати і танцювати і грати на музичних інструментах у гуртках любительського мистецтва.
Любительські художні гуртки, фестивалі, свята пісень і музики, дні поезії, бібліотечні зустрічі, виставки дитячого малюнку і живопису, шкільні любительські театри і творчі асоціації молодих літературних любителів свідчать про зростання рівня вмінь виконавців і активно сприяють розвитку естетичних нахилів.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.