foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Industry, Agricultural and Science in Ukraine

Ukraine is both an industrial and an agricultural country. It has many industrial raw materials. It has rich deposits of iron and other metals, coal, oil, gas, different ores and other natural resources. The country has metallurgical and heavy industries.
Ukraine produces planes and ocean liners, locomotives and carriages, tractors and combines, excavators and cars, up-to-date lathes and instruments, electronic microscopes and TV sets, and computers, and synthetic diamonds.
The leading industries are power engineering, machine building, and chemical production.
The climate and the relief of our country is good for agriculture. Farmers grow wheat, rye, buckwheat, beets and sugar beets, maize, tomatoes, potatoes, and many other agricultural crops. The production of cereals, meat, milk, eggs, and other agricultural products is constantly increasing.
Scientists of Ukraine have enriched the world of science with important discoveries and inventions. They have contributed much to solving the main technical problems of automation of production and electric welding. They have created new improved machines and mecha¬nisms. They do important research work in biology, medicine, and nuclear physics.
An important contribution was made by Ukrainian scientists to the development of bridge construction.
Scientists of Ukraine make great contributions to science in our country. The Academy of Sciences of Ukraine includes many outstanding scientists and research workers famous for their important discoveries and inventions. Great success has been achieved by Yev. Paton Research Institute of Electric Welding, the Research Institute of Cybernetics and Superhard Materials, and others.
 
Промисловість, сільське господарство і наука в Україні

Україна – як промислова, так і сільськогосподарська країна. Вона має багато індустріальних сировинних матеріалів. Вона має багаті поклади заліза й інших металів, вугілля, нафти, газу, різних руд і інших природних ресурсів. Країна має металургійну і важку промисловість.
Україна виробляє літаки й океанські лайнери, локомотиви і вагони, трактори і комбайни, екскаватори і автомобілі, сучасні токарні верстати і інструменти, електронні мікроскопи і телевізори, комп'ютери і синтетичні алмази.
Лідируюча промисловість – енергетична розробка, машинобудівництво і хімічне виробництво.
Клімат і рельєф нашої країни хороший для сільського господарства Фермери вирощують пшеницю, Жито гречку, буряки і цукрові буряки, маїс, помідори, картоплю та інші сільськогосподарські рослини. Виробництво злаків, м'яса, молока, яєць та іншої сільськогосподарської продукції постійно зростає.
Учені України збагатили світ науки важливими відкриттями і винаходами. Вони сприяли багатьом рішенням головних технічних проблем автоматизації виробництва і електрозварювання. Вони створили нові вдосконалені машини і механізми. Вони роблять важливу роботу дослідження в біології, медицині, і ядерній фізиці.
Важливий внесок зробили українські вчені у розвиток конструювання мостів.
Учені України роблять великі внески в науку в нашій країні. Академія Наук України включає багато видатних учених і наукових співробітників, знаменитих своїми важливими відкриттями і винаходами. Великого успіху досяг Інститут дослідження електрозварювання Є. Патона, Інститут дослідження кібернетики і надтвердих матеріалів та інші.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.