foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

National Heroes

A lot of names of Ukrainian towns and cities are connected with the names of their national heroes such as Ivan Sirko, Olexa Dovbush, and Ustim Karmaliuk. The Ukrainian people remember their heroes. There are a lot of songs and legends about them, and they appear in the novels of Shevchenko, Marko Vovchok, and Panas Mirny.
Even now in the areas in and around Khortitsa, Kiyiv, Lviv and the towns of the Carpathian Mountains there remain the traces of unforgettable pages of Ukrainian history. A lot of tourists visit these places and admire the beauty of the cities and landscapes, and learn about the history of their native land.
At the beginning of the 5th century the peasants of Eastern Galitsia, Volinia, Kiyivshchina, and Podillia began to run away from their landowners. They went to the endless Ukrainian steppes. In this way they saved themselves from the feudal yoke. In the steppes they made the new villages and began to call themselves "cossacks" which meant "free people". Cossacks lived in the south of Kremenchuk and Vinnitsa. They used the river Dnieper as the convenient water way to Kiyiv. In Kyiv they sold fish, furs, honey, and other products. In the middle of the 16th century on the Dnieper Island of Tomakivka near the modern town of Mar-ganets, Zaporizhskaya Sich was founded. For 200 years it was the centre of public life of Ukrainian Cossacks. Ivan Sirko was a Cossack chieftain. He was born in Kharkov. People loved him. The Tatar towns of Ochakiv, Islam-kermen and Perekop amongst others were seized by him. He was an educated person. He received his education at Padun University in Italy. At that time (18th century) Ukraine was one of the most developed and democratic states in Europe. From 1648 to 1654 most of the Ukrainian lands were part of the Russian State. Galitsia and Volinia were taken by Poland, Bukovina by Moldova, and Transcarpathia by Hungary.
After the Ukrainian people had been under the control of foreign states for some time, they began to fight against their oppressors. They ran away to the Carpathian Mountains and forests and made small detachments of so-called "oprishki". Oprishki robbed the rich and shared what they had stolen. They lived in caves, mountains and forests. Oprishki were found in the town of Rogatin, Striy, Sokolov, Zhurov, Rozhniatin, Mikulichin, and Dovgopillya. Armed with topirtsi, knives, and axes they killed rich men in Kosov, Kolomia, Pechenizhin. Their leaders were Olexa Dovbush, Sabat, and Dranko.
The national hero, Ustim Karmalyk, lived in Podillya. There are a lot of songs and legends about Karmalyk.
 
Національні герої

Багато назв українських містечок і міст пов'язано з іменами їх національних героїв, як, наприклад, Іван Сірко, Олекса Довбуш і Устим Кармалюк. Українські люди пам'ятають своїх героїв. Є багато пісень і легенд про них, і вони з'являються в романах Шевченка, Марка Вовчка і Панаса Мирного.
Навіть зараз в областях навколо Хортиці, Києва, Львова і міст Карпатських горах зберігаються сліди незабутніх сторінок української історії. Багато туристів відвідують ці місця, захоплюються красою міст і ландшафтів, і дізнаються про історію їх батьківщини.
На початку V ст. селяни Східної Галичини, Волині, Київщини і Поділля почали втікати від своїх землевласників. Вони бігли до нескінченних українських степів. Таким чином вони зберегли себе від феодального ярма. У степах вони заснували нові села і почали називати себе "козаками", що означало "вільні люди". Козаки жили на півдні Кременчука і Вінниці. Вони використовували річку Дніпро як зручний водний шлях до Києва. У Києві вони продавали рибу, хутро, мед та іншу продукцію. Усередині XVI ст. на дніпровському острові Томаківка біля сучасного міста Марганець була заснована Запорізька Січ. Протягом 200 років це був центр суспільного життя українських козаків. Іван Сірко був козацьким отаманом. Він народився в Харкові. Люди любили його. Він захопив міста татар Очаків, Іслам-Кермен і Перекоп. Іван був грамотною людиною. Він здобув свою освіту в університет міста Падуя в Італії. У той час (XVIII ст.) Україна була однією з найбільш розвинутих і демократичних держав у Європі. З 1648 по 1654 рр. більшість українських земель були частиною Російської держави. Галичину і Волинь узяла Польща, Буковину – Молдова, і Закарпаття – Угорщина.
Після того, як українські люди були під контролем іноземних держав протягом якогось часу, вони почали боротися проти своїх гнобителів. Вони втекли до Карпатських гір і лісів і утворили маленькі угруповання так званих "опришків". Опришки грабували багатих і розділяли те, що вони вкрали. Вони жили в печерах, горах і лісах. Опришки були в місті Рогатин, Стрий, Соколов, Журов, Рожнятин, Микулічин і Довгопілля. Озброєні топірцями, ножами і сокирами, вони вбивали багатих людей у Косові, Коломиї, Печеніжині. Їх лідерами були Олекса Довбуш, Сабат і Дранко.
Національний герой Устим Кармалюк жив на Поділлі. Є багато пісень і легенд про Кармалюка.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.