foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Ivan Franko

Ivan Franko was a great poet, prose writer, playwrighter, literary critic, translator, journalist, and public figure. He left a rich legacy made up of nearly five thousand fiction and nonfiction works, theoretical, essays and articles written in ukrainian, Russian, Polish, German and other languages.
Ivan Franko was born on August 27, 1856, into the family of a blacksmith in village of Lviv Region.
After finishing gymnasium in the town of Drogobych Ivan Franko confines bis education in Lviv and later in Chernivtsi. In 1891 he graduated from the department of Philology of Chernivtsi University.
Ivan Franko was the most outstanding poet in the post-Shevchenko period of Ukrainian literature. In his best collection of poems, "From the Heights and the Depths", he democratized the traditional forms of poetry.
Ivan Franko's prose enriched Ukrainian literature with a new gallery of characters. In "His Own Fault", "Forests and Pastures", and many other stories, I. Franko draws the reader's attention to the social dream of the Galician village.
Ivan Franko's profound knowledge of human nature in its varied manifestations makes his characters strikingly alive. Characteristically, the writer often called his works studies in psychology.
 
Іван Франко

Іван Франко був великим поетом, прозаїком, драматургом, літературознавцем, перекладачем, журналістом і суспільною фігурою. Він залишив багатий спадок, приблизно п'ять тисяч белетристичних і документальних літературних робіт, теоретичних есе і статей, написаних українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами.
Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. в сімействі коваля в селі Львівського повіту.
Після завершення гімназії в місті Дрогобич Іван Франко продовжував свою освіту у Львові і пізніше в Чернівцях. У 1891 р. він здобув вищу освіту на факультеті філології університету в Чернівцях.
Іван Франко був найвидатнішими поетом пешевченківського періоду української літератури. У своїй кращій збірці віршів, "З висот і глибин" він демократизував традиційні форми поезії.
Проза Івана Франка збагатила українську літературу новою галереєю персонажів. У "Його власній помилці", "Лісах і пасовищах" та інших історіях І. Франко привертає увагу читача до соціальною мрії галицького села.
Глибоке знання людської природи Івана Франка в його багатообразних маніфестаціях робить його персонажі вражаюче живими. Що характерно, автор часто називав свої роботи дослідженнями з психології.

Copyright © 2022 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.