foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Markian Shashkevich

M. Shashkevych (1811-1843) is a famous literary and cultural figure in the West Ukrainian region. He was a contemporary of A. Pushkin, T. Shevchenko, M. Lermontov, and A. Mitskevych. Shashkevich lived and worked in conditions when Western Ukraine, as a part of Austrian Empire, became a remote province.
The acuities of Markian Shashkevych and his comrades-in arms of the "Ruska Triytsy" democratic group were opposed to the monarchic regime and its policy towards the Ukrainian people.
Markian Shashkevych was born in the village of Pidlissia, Zolochiv area, Lviv region. Here, in the country estate of his grandfather, R. Ardykovsky, a village clergyman, the poet spent the happy years of his brief and care free childhood.
After receiving a gymnasium graduation certificate Markian entered the Lviv Theological Seminary, graduated from it, complete a philosophy course at the university, and did a lot of self education.
During the years of his studies he created most of his literary works.
Shashkevysh was sent to serve as a person in remote and wrecked villages.
There he lived in poverty, ailing seriously. In the sad letters to his friends in Lviv he said that he was reading and writing a great deal, though his ailment was progressing, he was growing blind and deaf. Death befell him at the age of 32.
The mortal remains of the poet were brought to Lviv and remained in the Lichakiv Cemetry.
Markian Shashkevych is the author of the literary anthology "Rusalka Dniestrova", the first book edited in popular Ukrainian (1837), a prominent cultural and public figure, and the initiator of the new Ukrainian literature in Western Ukraine. His short life was entirely, without remainder, given up to the service of his native people.
 
Маркіян Шашкевич

М. Шашкевич (1811-1843) – знаменита літературна і культурна фігура в регіоні Західної України. Він був сучасником А. Пушкіна, Т. Шевченка, М. Лєрмонтова, А. Міцкевича. Шашкевич жив і працював в умовах, коли Західна Україна, як частина Австрійської Імперії, стала віддаленою провінцією.
Дії Маркіяна Шашкевича і його побратимів з демократичної групи "Руська Трійця" були спрямовані на боротьбу проти монархічного режиму і його політики у напрямку до українських людей.
Маркіян Шашкевич народився в селі Підлісся Золочівського району Львівської області. Тут, в маєтку його діда Р. Ардиковського сільський священик і поет витрачав щасливі роки свого зростання і безклопітного дитинства.
Після отримання свідоцтва в гімназії Маркіян вступив до Львівської Богословської Семінарії, здобув там вищу освіту, пройшов курс філософії в університеті і займався самоосвітою.
Протягом років навчання він створив більшість своїх літературних робіт.
Шашкевич був посланий служити у віддалені села, що постраждали від руйнувань.
Там він жив у бідності, серйозно хворіючи. У сумних листах до своїх друзів у Львові він казав, що він багато читає і пише, хоча його хвороба прогресувала, він став сліпим і глухим. Смерть забрала його у віці 32 роки.
Останки поета були перевезені до Львова і поховані на Личаківському кладовищі.
Маркіян Шашкевич – автор літературної антології "Русалка Дністрова", першої книги, написаної народною українською мовою (1837), видатна культурна і суспільна фігура та ініціатор нової української літератури в Західній Україні. Його коротке життя було повністю, без останку, віддане служінню своїм співвітчизникам.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.