foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Albert Einshtein

Albert Einstein was born at Ulm, Germany, on March 14, 1879. Six weeks later the family moved to Munich.
He had his violin lessons from age six to age thirteen. Later, Einstein's family moved to Italy (Milan), but Einstein remained in Munich.
In 1895, Einstein failed an examination that would have allowed him to study for a diploma as an electrical engineer at the Swiss Federal Polytechnic School in Zurich.
Following the failing of the entrance exam to the Swiss Federal Polytechnic School, Einstein attended secondary school at Aarau, Switzerland, planning to use this route to enter the SFPS in Zurich. While at Aarau he wrote an essay in which he wrote of his plans for the future:
“If I were to have the good fortune to pass my examinations, I would go to Zurich. I would stay there for four years in order to study mathematics and physics. I imagine myself becoming a teacher in those branches of the natural sciences, choosing the theoretical part of them. Here are the reasons, which lead me to this plan. Above all, it is my disposition for abstract and mathematical thought, and my lack of imagination and practical ability.”
The next year, in 1896, he entered the Swiss Federal Polytechnic School in Zurich to be trained as a teacher of physics and mathematics. Indeed Einstein succeeded with his plan graduating in 1900 as a teacher of physics and mathematics.
In 1901, the year he gained his diploma, he acquired Swiss citizenship and, as he was unable to find a teaching post, he accepted a position as technical assistant in the Swiss Patent Office. In 1905, he obtained his doctor's degree. Einstein earned a doctorate from the University of Zurich for a thesis "On a new determination of molecular dimensions".
In fact, 1911 was a very significant year for Einstein since he was able to make preliminary predictions about how a ray of light from a distant star, passing near the Sun, would appear to be bent slightly, in the direction of the Sun.
In 1911, he was appointed Professor of Theoretical Physics in Prague. Einstein returned to Zurich in 1912 to fill a similar post. In 1914 he was appointed Director of the Kaiser Wilhelm Physical Institute and Professor in the University of Berlin.
He became a German citizen in 1914 and remained in Berlin until 1933.
In 1915 Einstein published the definitive version of general theory of relativity.
Einstein received the Nobel Prize in 1921 but not for relativity rather for his 1905 work on the photoelectric effect.
A third visit to the United States in 1932 was followed by the offer of a post of Professor of Theoretical Physics at Princeton. The idea was that Einstein would spend seven months a year in Berlin, five months at Princeton. Einstein accepted and left Germany in December 1932 for the United States. The following month the Nazis came to power in Germany and Einstein was never to return there. He became a United States citizen in 1940 and retired from his post in 1945.
One week before his death Einstein signed his last letter. It was a letter in which he agreed that his name should go on a manifesto urging all nations to give up nuclear weapons.
Albert Einstein died on April 18, 1955, at Princeton, New Jersey, USA.
Einstein was cremated at Trenton, New Jersey at 4 pm on April 18, 1955, (the day of his death). His ashes were scattered at an undisclosed place.
 
Альберт Енштейн

Альберт Ейнштейн народився в Ульмі, Німеччина, 14 березня 1879 р. Через шість тижнів родина переїхала до Мюнхену.
З шести до тринадцяти років Альберт брав уроки гри на скрипці. Пізніше родина Эйнштейна переїхала в Італію (Мілан), але Ейнштейн залишився в Мюнхені.
У 1895 р. Ейнштейн провалив іспит, який дозволяв йому отримати диплом інженера-електрика у Швейцарському федеральному політехнічному коледжі у Цюріху.
Після провалу на іспиті в ШФПК Ейнштейн пішов у середню школу в Аарау, Швейцарія, плануючи таким чином вступити до ШФПК у Цюріху. Під час навчання в Аарау він написав твір про свої плани на майбутнє:
"Якби мені пощастило і я склав вступні іспити, я б поїхав до Цюріху. Я пробув би там чотири роки, щоб вивчити математику і фізику. Я уявляю себе в ролі вчителя з цих галузей природознавства, теоретичної їхньої частини. Ось причини, що спонукали мене до цього рішення: насамперед моя схильність до абстрактного і математичного мислення і відсутність уяви і практичних здібностей".
У наступному, 1896 р., він вступив до Швейцарського Федерального політехнічного коледжу в Цюріху за фахом "учитель фізики й математики". Ейнштейну вдалося здійснити свій план: у 1900 р. він закінчив коледж учителем фізики і математики.
У 1901 р., коли Ейнштейн одержав диплом, він одержав і швейцарське громадянство, а через те, що він не міг знайти вакансію вчителя, прийняв пропозицію про роботу технічним асистентом у швейцарському бюро патентів. У 1905 р. він одержав ступінь доктора. Ступінь доктора Ейнштейну надав Цюріхський університет за дисертацію на тему "Про нове визначення розмірів молекул".
1911 рік став дуже важливим роком для Ейнштейна, тому що в нього з'явилася можливість провести попередні розрахунки, як промінь світла з далекої зірки, проходячи біля Сонця, трохи згинається в напрямку до Сонця.
У 1911 р. Ейнштейн був призначений професором теоретичної фізики в Празі. Ейнштейн повернувся в Цюріх у 1912 р., де зайняв таку ж посаду. У 1914 р. його призначили директором Інституту фізики Вільгельма Кайзера і професором Бер¬лінського університету.
У 1914 р. він став громадянином Німеччини і залишався в Берліні аж до 1933 р.
У 1915 р. Ейнштейн опублікував остаточний варіант теорії відносності.
У 1921 р. Ейнштейн одержав Нобелівську премію, але не за теорію відносності, а за його роботу 1905 р. з вивчення активно-електричного ефекту.
Під час третьої поїздки до США в 1932 р. Ейнштейну запропонували посаду професора теоретичної фізики в Прінстоні. Передбачалося, що сім місяців на рік Ейнштейн буде проводити в Берліні і п'ять місяців у Прінстоні. Ейнштейн прийняв пропозицію й у грудні 1932 р. виїхав з Німеччини в США. Наступного місяця в Німеччині до влади прийшли нацисти, і Ейнштейн уже більше ніколи туди не повертався. Він став громадянином США у 1940 р. і залишив свою посаду в 1945 р.
За тиждень до смерті Ейнштейн підписав останній свій лист. У цьому листі він дав свою згоду вписати своє ім'я в маніфест, що закликає всі країни відмовитися від ядерної зброї.
Альберт Ейнштейн помер 18 квітня 1955 р. у Прінстоні, Нью-Джерсі, США.
Його тіло кремували в Трентоні, Нью-Джерсі, о 4 годині дня 18 квітня 1955 р. (у день смерті). Місце, де був розвіяний його порох, не розголошується.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.