foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Bernard Shaw

George Bernard Shaw was born in Dublin, Ireland, on 26th of July, in 1856.
At the age of twenty one, Shaw came to live in London. His first five novels were rejected by London publishers, but became well sort after when Shaw became famous.
In his own words, Shaw said he was a writing machine. He became a famous Playwright.
He wrote 65 plays and many pamphlets. His interests lay in politics, socialism, communism, humanist issues.
Bernard Shaw rejected the plea to become a full time MP. He said, "All those who think they should be politicians, should not be allowed to become one".
He was an ardent vegetarian. He wrote on such subjects as Drama, Women and Feminism, Stimulants, Vivisection, Natural Selection, Music, Marriage, Capital Punishment and so on.
Apart from writing, Shaw loved to speak on the radio. What the audience perceived as a joke, Shaw actually meant. He used comedy as a way of translating what he seriously thought about society and it worked.
Shaw had a great respect for woman. He spoke up for the Suffragette movement in Parliament and the prison movement. Actresses begged him to write plays for them.
Bernard Shaw was a sensitive man who looked upon poverty and social injustice in disbelief. To Shaw, all living things, human or animal were equals and should be treated with equal respect. In his world all humans (men and women; rich and poor), were equals and have the right to bring out the best in themselves, no matter what class you were born into.
Throughout Shaw's 94 years, famous actors, presidents, prime ministers, scientists, royalty, lords and ladies etc. requested Shaw at their dinner tables. At the age of ninety four Bernard Shaw died on 2nd of November, in 1950. It was the first time the lights on Broadway went out as a mark of respect.
Even so long after his death, Shaw's influence is still with us.
 
Бернард Шоу

Джордж Бернард Шоу народився в Дубліні, Ірландія, 26 липня 1856 р.
У віці двадцяти одного року Шоу переїхав жити до Лондону. Його перші п'ять новел були відкинуті лондонськими видавцями, але набули визнання після того, як Шоу став популярним.
Як говорив сам Шоу, він був друкарською машиною. Він став відомим драматургом.
Шоу написав 65 п'єс і безліч памфлетів. У сферу його інтересів входила політика, соціалізм, комунізм, питання гуманізму.
Бернард Шоу відмовився працювати в парламенті. Він сказав, що "Усім тим, хто вважає, що повинні стати політиками, не можна дозволити ними стати".
Він був прихильником вегетаріанства. У своїх творах Шоу торкався теми драми, жінок і фемінізму, алкоголізму, вівісекції, природного відбору, музики, шлюбу, вищої міри покарання й інші.
Крім письменницької роботи, Шоу любив виступати по радіо. Те, щ0 аудиторія сприймала як жарт, Шоу насправді мав на увазі. Він використовував комедію як засіб передання того, що він серйозно думав про суспільство, і йому це вдавалося.
Шоу ставився до жінок з величезною повагою. Він виступав на підтримку руху суфражисток у парламенті і тюремного руху. Акторки благали його написати для них п'єси.
Бернард Шоу був чуйною людиною, він не вірив у неминучість бідності та соціальної несправедливості. Шоу вважав, що всі живі істоти – чи то люди, чи тварини – рівні, і ставитися до них потрібно з однаковою повагою. У його світі всі люди (чоловіки і жінки; багаті та бідні), були рівні та мали право виявити свої кращі якості, незалежно, до якого класу ти належиш за народженням.
Протягом усього його довгого 94-х літнього життя відомі актори, президенти, прем'єр міністри, учені, члени королівської родини, лорди, леді та інші запрошували Шоу на звані обіди. 2 листопада 1950 р. У віці дев'яноста чотирьох років Бернард Шоу помер. Уперше згасли вогні Бродвею, віддаючи останню почесть письменнику.
Багато часу пройшло з тих пір’я. Шоу не стало, але його вплив усе ще відчутний.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.