foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

William Shakespeare

William Shakespeare was born on April 23, 1564, in the town of Stratford-upon-Avon. His father, John Shakespeare, was a glove-maker and wool-dealer.
William went to the local free grammar school where he studied Latin. At the age of 18 Shakespeare married a local girl, Anne Hathaway.
We don't know exactly when Shakespeare went to London, maybe in 1584-1589. Probably his first play was "Titus Andronicus"(1589/1590).
Shakespeare wrote history plays such as "Henry IV" and "Richard III", comedies such as "A Midsummer Night's Dream" and "A Comedy of Errors". Shakespeare's early tragedy is "Romeo and Juliet".
Shakespeare's plays became more serious and psychological as time went on.
Between 1600 and 1608 Shakespeare wrote his four great tragedies, "Hamlet", "Othello", "Macbeth" and "King Lear". It is the summit of Shakespeare's art.
"Hamlet" is probably the most popular, the best-known of all Shakespeare's plays.
It is a very philosophical play. Hamlet, Prince of Denmark, is a highly intelligent person.
Hamlet's soliloquy is very famous:

To be, or not to be; that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And, by opposing, end them? ...

Queen Elizabeth I died in 1603 and was succeeded by James VI of Scotland, son of Mary Stuart. James, who became James I of England and Scotland, was a lover of the theatre.
Shakespeare wrote a tragedy "Macbeth", in which action passes in Scotland.
In 1606 Shakespeare was a very mature and successful playwright. He had become a wealthy man.
In "King Lear" we see evil defeated, but we also see goodness being destroyed. King Lear through his madness glimpses truth of human existence. "King Lear" is the greatest of all Shakespeare's tragedies.
The story of an old king of England and his three daughters was not invented by Shakespeare. Shakespeare hardly ever invented the plot of his plays.
Between 1608 and 1613, Shakespeare Wrote five plays: "Pericles", "Cymbeline", "The Winter's Tale", "The Tempest" and "Henry VIII".
In "The Tempest", Shakespeare says farewell to the theatre, to his friends.
On June 29, 1613, the Globe theatre was destroyed in a fire. For Shakespeare and his colleagues it must have been a terrible time.
The Globe was the greatest theatre in England.
Shakespeare died on April 23, 1616.
The verse on his grave stone is:

Good friend for Jesus sake forbear
To dig the dust enclosed here:
Blest be the man that spares these stones,
And curst be he that moves my bones.

Shakespeare wrote 38 plays and many poems.
Many people think that William Shakespeare is the greatest playwright of the world.
 
Вільям Шекспір

Вільям Шекспір народився 23 квітня 1564 р. в Страдфорді-на-Ейвоні. Його батько, Джон Шекспір, виготовляв рукавички і вовняні вироби.
Вільям відвідував місцеву безкоштовну середню школу, де вивчав латинь. У віці 18 років Шекспір одружився на місцевій дівчині, Ганні Гетевей.
Достеменно не відомо, коли Шекспір виїхав у Лондон, швидше за все, десь у період 1584-1589 років. Можливо, першою його п'єсою був «Тіт Андронік» (1589/1590).
Шекспір писав історичні п'єси, такі як «Генріх IV» і «Ричард III», комедії як, наприклад, «Сон у літню ніч» і «Комедія помилок». «Ромео і Джульєта» – рання трагедія Шекспіра.
Згодом п'єси Шекспіра стали більш серйозними і психологічними.
У період між 1600 і 1608 рр. Шекспір написав чотири свої великі трагедії: «Гамлет», «Отелло», «Макбет» і «Король Лір». Це вершина творчості Шекспіра.
«Гамлет», напевно, – найбільш популярна і найбільш широко відома п'єса Шекспіра.
Це глибоко психологічна п'єса. Гамлет, Принц Датський, – високо інтелектуальний персонаж.
Дуже популярний монолог Гамлета:

Чи бути, чи не бути – ось питання.
Що благородніше? Коритись долі,
1 біль від гострих стріл її терпіти,
А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха,
Покласти край йому? Заснути, вмерти...

Королева Єлизавета І померла в 1603 р., і престол зайняв Джеймс VI Шотландський, син Марії Стюарт. Джеймс, який став Джеймсом І Англійським і Шотландським, був театралом.
Шекспір написав трагедію «Макбет», дія якої відбувається в Шотландії.
У 1606 р. Шекспір був уже досить зрілим і процвітаючим драматургом. Він став багатим.
У «Королі Лірі» ми бачимо перемогу над злом, але ми бачимо і знищення доброти. Король Лір крізь своє божевілля зміг побачити істину людського буття. «Король Лір» – найвидатніша з трагедій Шекспіра.
Історію про старого короля Англії і його трьох дочок придумав не Шекспір. Шекспір взагалі не видумував сюжети своїх п'єс.
У період між 1608 і 1613 рр. Шекспір написав п'ять п'єс: «Перікл», «Цимбелин», «Зимова казка», «Буря» і «Генріх VIII».
У «Бурі» Шекспір прощається з театром, зі своїми друзями.
29 червня 1613 р. театр «Глобус» згорів у пожежі. Для Шекспіра і його колег наступило лихоліття.
«Глобус» був найвеличнішим театром в історії Англії.
Шекспір умер 23 квітня 1616 р.
Вірші на його надгробку говорять:

Дорогий друг, в ім'я Ісуса,
Не турбуй порох, похований тут.
Щастя тому, хто не торкне ці камені,
І буде проклятий той, хто торкне мої кістки.

Шекспір написав 38 п'єс і безліч віршів.
Багато хто вважає Вільяма Шекспіра найвидатнішим у світі драматургом.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.