foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Political System of Great Britain

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. It means that the sovereign reigns but does not rule.
Britain does not have a written constitution, but a set of laws.
Parliament is the most important authority in Britain. Technically Parliament is made up of three parts: the Monarch, the House of Lords; and the House of Commons. In reality the House of Commons is the only one of the three which has true power.
The monarch serves formally as head of state. But the monarch is expected to be politically neutral and should not make political decisions.
The present sovereign is Queen Elizabeth II. She was crowned in Westminster Abbey in 1953.
The House of Commons consists of Members of Parliament. There are 650 of them in the House of Commons. They are elected by secret ballot. General elections are held every five years. The country is divided into 650 constituencies. All citizens, aged 18 and registered in a constituency, have the right to vote. But voting is not compulsory in Britain. Only persons convicted of corrupt and certain mentally ill patients don't take part in voting.
There are few political parties in Britain thanks to the British electoral system. The main ones are: the Conservative Party, the Labour Party and the Liberal/Social Democratic Alliance.
Each political party puts up one candidate for each constituency. The one who wins the most votes is elected MP for that area.
The party which wins the most seats in Parliament forms the Government. Its leader becomes the Prime Minister. His first job is to choose his Cabinet consisting of the most important ministers in the Government. The Prime Minister usually takes policy decisions with the agreement of the Cabinet.
The functions of the House of Com¬mons are legislation and scrutiny of government activities.
The House of Commons is presided over by the Speaker. The Speaker is appointed by the Government.
The House of Lords comprises about 1,200 peers. It is presided by the Lord Chancellor. The House of Lords has no real power. It acts rather as an advisory council.
It's in the House of Commons that new bills are introduced and debated. If the majority of the members are in favour of a bill, it goes to the House of Lords to be debated. The House of Lords has the right to reject a new bill twice.
But after two rejections they are obliged to accept it. And finally a bill goes to the monarch to be signed. Only then it becomes law.
Parliament is responsible for British national policy. Local governments are responsible for organizing such services as education, police and many others.
 
Державний устрій Великобританії

Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії – конституційна монархія. Це означає, що монарх є главою держави, але не управляє нею.
Британія не має записаної конституції, але має набір законів.
Парламент має найбільші повноваження в Британії. Технічно Парламент складається з трьох частин: Монарх, Палата Лордів; і Палата Общин. Фактично Палата Общин – єдина з трьох державних органів, яка має справжню владу.
Монарх служить формально главою держави. Але очікується, що монарх політично нейтральний і не повинен приймати політичні рішення.
Теперішній монарх – королева Єлизавета II. Вона була коронована у Вестмінстерському абатстві в 1953 р.
Палата Общин складається з парламентарів. їх 650. Вони обрані таємним голосуванням. Загальні вибори проходять кожні п'ять років. Країна поділяється на 650 виборчих округів. Усі громадяни, що за віком досягли 18 років і реєструються у виборчому окрузі, мають виборче право. Але голосування в Британії не обов'язкове. Тільки люди, визнані винними в злочинах і душевно хворі пацієнти не беруть участі в голосуванні.
Завдяки британській виборчій системі існує мало політичних партій в Британії. Головними є: консервативна партія, лейбористська партія і ліберал/соціал-демократичний альянс.
Кожна політична партія висуває одного кандидата для кожного виборчого округу. Той, хто набере більшість голосів – вибраний член парламенту для цієї області.
Партія, яка виграє більшість місць в парламенті, формує уряд. Його лідер стає прем'єр-міністром. Його перша робота – набрати Кабінет, що складається з найголовніших міністрів в уряді. Прем'єр-міністр зазвичай приймає політичні рішення зі згоди Кабінету.
Функції Палати Общин – законотворення і уважний огляд діяльності уряду.
Над Палатою Общин головує спікер. Спікера призначає уряд.
Палата Лордів охоплює близько 1200 перів. Над ними головує Лорд-канцлер. Палата Лордів не має ніякої реальної влади. Вона служить швидше консультативною радою.
Саме в Палаті Громад представляються і обговорюються нові законопроекти. Якщо більшість членів за прийняття законопроекту, він йде до Палати Лордів, щоб бути там обговореним. Палата Лордів має право двічі відхилити новий законопроект.
Але після двох відхилень вони зобов'язані прийняти його. І остаточно законопроект йде до монарха, який він підписує. Тільки потім законопроект стає законом.
Парламент відповідальний за британську національну політику. Місцеві управління відповідальні за організацію таких послуг як освіта, поліція і багато інших.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.