foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

British Art, Theatre, Music

People assume that the artist's prime responsibility is to communicate with them.
The history of the arts is notoriously rich in examples of great talents ignored in their generation; such as Ibsen, Van Gogh and Wagner who were considered in their day as mad and dangerous.
But it's also true, of course, that there are examples of great artists who enjoyed immediate success – Shakespeare is the most familiar example.
There was little pictorial art in England until the great miniaturists of the Tudor epoch. There were portraits on a large scale, but they were in the main, of foreign origin, notably Dutch like Holbein. Then came Hogarth, the first great native painter born at the end of the 17th century, famous for both engravings and oil paintings. He was followed by Joshua Reynolds (1723-1792) famous for his portraits. If Hogarth was the artist of the towns, Gainsborough, contemporary of Reynolds, was the painter of the countryside, frequently the background to his portraits. In a similar tradition was Stubbs, as famous for his portraits of horses as of people. Among the other portraitists of the 18th century were Romney, and Raeburn. Constable (1776- 1837) finally gave landscape painting its importance. Among his near-contemporaries, though a little younger, were William Blake, poet, visionary and painter, and Turner, renowned above all for his naval scenes.
The modern period in British art may be said to date from the year 1910, when the first Post-Impressionist Exhibition Was held in London.
The first decade of the century had been dominated by two romanticists, Frank Brangwyn and Augustus John and by the sculptor Jacob Epstein who became a protagonist of modernity. The two painters may, to some extent, have been influenced by Gauguin, Epstein was essentially an expressionist.
Such modern painters as Peter Blake, Allan Jones and some others seek an image of immediate popular appeal (hence the term "pop-art" sometimes applied to this school).
 
Британське мистецтво, театр, музика

Припускають, що первинна відповідальність митця – спілкуватися з людьми.
Історія мистецтв багата на приклади великих талантів, яких проігнорувало їх покоління, як, наприклад, Ібсен, Ван Гог і Вагнер, яких вважали в їх дні божевільними і небезпечними.
Але також, звичайно, є приклади великих митців, які насолоджувалися миттєвим успіхом – Шекспір – найвідоміший приклад.
В Англії було мало живопису великих мініатюристів епохи Тюдорів. Були портрети великого розміру, але вони були в основному іноземного походження, виключно голландських, таких як Гольбейн. Потім з'явився Хогарт, перший великий вітчизняний живописець, який народився в кінці XVII ст., знаменитий і гравюрами, і масляним живописом. Його наслідував Джошуа Рейнольдз (1723-1792), відомий своїми портретами. Якщо Хогарт був художником-урбаністом, Гейнзборо, сучасник Рейнольдса, був живописцем сільської місцевості, яка часто була фоном його портретів. У подібній манері був Стаббс, знаменитий портретами як коней, так і людей. Серед інших портретистів XVIII ст. були Ромні, і Рейберн. Констебль (1776-1837) остаточно надав ландшафтному живопису важливості. Серед його близьких сучасників, хоча і трохи молодших, були Вільгельм Блейк, поет, провидець і живописець, і Тернер, знаний своїми морськими видами.
Сучасний період британського мистецтва можна датувати від 1910 р., коли перша виставка пост-імпресіоністів проходила в Лондоні.
У першій декаді сторіччя домінували два романтика, Френк Бренгвін і Джон Огастес і скульптор Джекоб Епстайн, який став головним прихильником модернізму. На двох живописців, можливо, до певної міри, вплинули Гоген, Епстайн, який був по суті експресіоністом.
Такі сучасні живописці як Пітер Блейк, Аллан Джоунс і деякі інші; шукають образ безпосередньо популярної привабливості (з цього часу термін «поп-арт» іноді співвідносять з цією школою).

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.