foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

British Music

Musical activity in Britain has reached in 20th century its highest level since Tudor times. An unusual amount of new composition has included the operas of Sir Benjamin Britten and the symphonies of Sir Edward Edgar and Ralph Maughan Williams who can be considered as the greatest symphonic composers Britain has produced.
The musical public has grown steadily larger, and can support nightly concerts at London's two great concert halls, The Royal Festival Hall and The Royal Albert Hall, as well as a number of smaller halls. London has five major orchestras.
Choral singing, always a feature of British musical life, remains as popular as ever, particularly in the North of England and Wales.
In London the Royal Opera House, Covent Garden, maintains a high standard and draws large audiences. Opera is also performed at Sadler's Wells Theatre.
Ballet, on the other hand, has become increasingly popular, and The Royal Ballet (the company at Covent Garden) has established a high reputation, and has been ranked by experts among the best ballet companies in the world.
Although there have been no great jazz artists of British origin, jazz is still quite popular in Britain. Attempts are made to combine jazz and rock.
Since the early fifties pop music has been the enthusiasm and the entertainment of the young, but recently it has joined forces with beat and protest songs to express more than romantic yearnings: it has become an outlet for discontent, disillusionment, for hopes and social protest. With the emergence of the Beatles and the Rolling Stones in the early 1960s, a distinctive new style began to make itself heard.
The young began to create their own music with instruments such as the guitar and percussion. The pop group was born.
There is considerable force in the music of many pop groups, and much in common, for example, between Bob Dylan and Paul Mac Cartney. Such groups as "Led Zeppelin" and "Pink Floyd" achieved international success.
 
Британська музика

Музична діяльність в Британії досягла в цьому XX ст. свого найвищого рівня, починаючи з часів Тюдорів. Незвичайна кількість нових композицій включала опери сера Бенджаміна Бріттена і симфонії Сера Едуарда Едгара і Ральфа Маугена Вільямса, які можна вважати найкращими симфоніями британських композиторів.
Кількість музичної публіки зросла і вона може відвідувати нічні концерти у двох великих концертних залах Лондона, Королівського Фестивального Залу і Королівського Альберт Холлу, як і ряд менших залів. Лондон має п'ять головних оркестрів.
Хоровий спів – особливість британського музичного життя, залишається популярним як завжди – особливо на півночі Англії і в Уельсі.
В Лондоні Королівський Будинок Опери, Ковент Гарден, підтримує високий стандарт і залучає великі аудиторії. Опера також виконується в театрі Седлера Уельса.
Балет, з іншого боку, став все більш і більш популярним, і Королівський Балет (трупа в Ковент Гардені) має високу репутацію, і був класифікований експертами серед кращих балетних труп в світі.
Хоча не було жодних великих джазових митців британського походження, джаз все ще дуже популярний у Британії. Робляться спроби комбінувати джаз і рок.
З ранніх п'ятдесятих поп-музика була ентузіазмом і розвагою молоді, але недавно вона об'єднала зусилля з ритмічними піснями і піснями протесту, щоб виразити більше, ніж романтичні роздуми: вона стала виходом для незадоволеності, розчарування в надіях і соціального протесту. З появою Бітлз і Ролінг Стоунз на початку 1960-х рр., зародився відмінно новий стиль.
Молодь почала створювати свою власну музику з інструментами, як, наприклад, гітара і ударні. Народилися перші рок-групи.
Є значна сила в музиці багатьох рок-груп, і багато спільного, наприклад, між Бобом Діланом і Полом МакКартні. Такі групи, як «Led Zeppelin» і «Pink Floyd» досягнули міжнародного успіху.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.