foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

British Youth

Most 18 and 19 year-olds in Britain are quite independent people. English people say that children grow up more quickly now. Relationships within the British family are different now. Children have more freedom to make their own decisions.
For example, children aged 13 may be employed part time in Great Britain. Age 15 is legally a "young person" not a "child". Age 16 is a school leaving age. They can leave home, drive a moped, marry with "parents' consent", buy beer. Age 17 can drive a car. Age 18 can vote, get married, drink in pubs.
Education is a very important part in the life of British youth. One can't become an independent person without it. When time comes to enter a college a young Englishman chooses one far away from home. It is a necessary part of becoming adult.
During the last 30 years there were a lot of different trends in youth movements. All of them were characterized by their own phylosophy, way of life, style of dressing. Each tendency was bom by the influence of economic and political changes in the society. Those trends are known as the "hippies", the "punks", the "rockers".
But certainly there are different traditional youth organizations in Great Britain. Among them – the Scout Association, the Girl Guides Association, the National Union of Students (the Nus), the Youth Club. The latter offers, for example, a wide range of sporting and social activities.
The National Union of Students was founded in 1922. It operates through local branches in colleges and universities. It promotes the educational, social and general interests of students.
But certainly the most numerous is the Scout Association, founded in 1908 for boys and in 1910 for girls by Lord Baden-Powel. The Scout movement is to encourage a sense of adventure and of responsibility for others among young people. The programme of training is planned to develop intelligence and practical skills, to promote health and a sense of service.
Scout training is complementary to the ordinary education. Scouts train in mapping, signalling, first aid and all the skills that arise from camping and similar outdoor activities.
British scouts take part in international scout meetings, which are held approximately every four years.
The membership in this or that youth organization is not compulsory in Great Britain. But everyone can find the activity he likes most.
 
Британська молодь

Більшість 18 і 19 річних людей в Британії – абсолютно незалежні люди. Англійці говорять, що діти зараз зростають швидше. Взаємини в межах британської родини зараз інші. Діти мають більше свободи приймати власні рішення.
Наприклад, діти у Великобританії з 13 років можуть працювати неповний робочий день. У віці 15 років – юридично «молода особа», але не «дитина». 16 років – вік випускників. Вони можуть піти з дому, їздити на мопеді, одружуватися зі «згоди батьків», купувати пиво. З 17 років можна управляти автомобілем. З 18 років можна голосувати, одружуватися, пити в пабах.
Освіта – дуже важлива частина в житті британської молоді. Ніхто без цього не може стати незалежною людиною. Коли настає час вступати до коледжу, молодий англієць вибирає коледж якомога далі від дому. Це – необхідна частина становлення дорослого.
Протягом минулих 30 років з'явилось багато різних молодіжних субкультур. Усіх їх характеризували їх власна філософія, устрій життя, стиль одягу. Кожна субкультура була створена під впливом економічних і політичних змін у суспільстві. Ці субкультури відомі як «хіппі», «панки», «рокери».
Але, звичайно, є різні офіційні молодіжні організації у Великобританії. Серед них – асоціація скаутів, Асоціація герл-гайдів, Національне об'єднання студентів (НОС), Клуб молоді. Останні наприклад пропонують широкий ряд спортивних і соціальних занять.
Національне об'єднання студентів було засноване в 1922 р. Воно діє через місцеві відділення в коледжах і університетах. Воно підтримує освітні, соціальні і загальні інтереси студентів. .
Але найчисленніша – Асоціація скаутів, заснована в 1908 р. для хлопчиків і в 1910 р. для дівчаток лордом Баден-Пауелом. Рух скаутів існує заохочування почуття пригоди й відповідальності за інших серед молоді. Програма навчання запланована, розвивати теоретичні і практичні навики, щоб підтримувати здоров'я і почуття взаємодопомоги.
Тренування скаутів додається до звичайної освіти. Скаутів навчають картографії, сигналам, першій допомозі і всім навичкам, які будуть потрібними при кемпінгу і подібних подіях.
Британські скаути беруть участь в міжнародних зустрічах скаутів, які проводяться приблизно кожні чотири роки.
Членство в будь-якій молодіжній організації не обов'язкове у Великобританії. Але кожен може знайти діяльність, яка йому подобається більше за все.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.