foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Places of Interest in Great Britain

Great Britain is rich in world-famous places. Certainly among them there are famous university cities Oxford and Cambridge, Shakespeare's birthplace – Stratford-upon-Avon, towns of Cardiff, Edinburgh, Glasgow.
Stratford-upon-Avon is a small town with the population about 20 thousand. It is 94 miles northwest of London. Its chief points of interest are associated with the name and life of Shakespeare. In Henley Street stands a one-storeyed wooden house, where the greatest English poet and playwright was born. Now, this house belongs to the British government.
When Shakespeare won the recognition of his contemporaries and became wealthy he bought New Place, one of the largest houses in Stratford. It was in 1597 but he continued to live and work in London until 1610. Shakespeare died at the age of fifty-two in 1616 at New place. But in 1759 the house where he died was torn down. Shakespeare was buried in the church at Stratford on the banks of the Avon.
The Royal Shakespeare Theatre was opened in Stratford in 1932. Only Shakespeare's plays are performed here. The plays staged in this theatre attract people from all over the world.
Every year on the 23d of April people from all the world come to Stratford to take part in celebrating Shakespeare's birthday.
Those who come to Oxford certainly are interested in its university most of all. It was founded in the 12th century. But there is no "university" as such in Oxford. The component parts of the University of Oxford are the colleges. Each college is practically autonomous, with its own set of rules of government. But not only this differs Oxford from universities in other countries. Oxford has a "golden heart" – an area of less than half a square mile in which vari¬ous historic buildings may be found. But they do not stand in isolation; they are mixed together with houses, shops and offices.
Cardiff is the capital of Wales and its chief port. Cardiff is also a tourist centre. There are some places of interest there: the Castle, National Museum of Wales, New Theatre, Welsh Folk Museum. The Welsh people love singing. That's why Wales is sometimes called "the land of song". One of the Welsh traditions is festivals. Song festivals are very popular and usually gather a lot of people.
Edinburgh is a city where the historic past lives side by side with the present. The first thing one can see is a very large hill in the middle of Edinburgh – the Rock. Edinburgh Castle stands on the Rock. It is the most famous building in the city.
Edinburgh is famous for many things: its art galleries, museums, libraries. But it is especially famous for its festivals. In summer there is the Edinburgh 54 Festival. This is Britain's biggest arts festival. The city gets thousands of visitors during the festival period and every theatre, church and school hall is used for drama, music, film or opera. Besides the official festival there is also an unofficial festival. Here the artists are amateurs. Now, the unofficial festival is even bigger and more popular than the official one.
The best-known monument in Edinburgh is the Walter Scott Monument. The famous English writer of historic novels lived and worked here. The monument is in the form of a Gothic spire 200 feet high with a statue of Sir Walter Scott inside this beautiful structure. In the niches of the monument there are 64 statuettes of well-known characters from Scott's novels and poems.
There is a prehistoric monument in Great Britain which is as intresting to the tourists as the Egyptian pyramids. This is Stonehenge. Stones stand here in circles or are arranged into a horseshoe shape. A great many theories have been advanced but exactly why it was built remains a mystery. Though the scientists consider that Stonehenge was built in order to calculate the annual calendar and seasons.
 
Цікаві місця у Великобританії

Великобританія багата всесвітньо відомими місцями. Звичайно серед них – знамениті університетські міста Оксфорд і Кембридж, місце народження Шекспіра – Стретфорд-на-Ейвоні, міста Кардіфф, Единбург, Глазго.
Стретфорд-на-Ейвоні – містечко з населенням близько 20 тисяч. Воно знаходиться в 94 милях на північний захід від Лондона. З його ім'ям в першу чергу пов'язане життя Шекспіра. На Вулиці Хенлі стоїть одноповерховий дерев'яний будинок, де народився найкращий англійський поет і драматург. Зараз цей будинок належить Британському уряду.
Коли Шекспір здобув шанування своїх сучасників і став багатим, він купив Нове Місце, один з найбільших будинків в Стретфорді. Це було в 1597 р., але він продовжував жити і працювати в Лондоні до 1610 р. Шекспір помер у п'ятдесят два роки в 1616 р. в Новому Місці. Але в 1759 р. будинок, де він помер, було знесено. Шекспір був похований в церкві в Стретфорді на берегах Ейвона.
Королівський театр Шекспіра був відкритий в Стретфорді в 1932 р. Тут виконуються тільки п'єси Шекспіра. П'єси, що ставляться в цьому театрі, привертають людей з усього світу.
Щороку 23 квітня з усього світу люди прибувають в Стретфорд взяти участь у святкуванні дня народження Шекспіра.
Ті, хто прибуває до Оксфорда, звичайно, більше всього зацікавлені його університетом. Його було засновано в XII ст. Але ніде немає такого «університету», як в Оксфорді. Складові частини Університету Оксфорда – коледжі. Кожен коледж практично автономний, з його власним набором правил. Але не тільки це відрізняє Оксфорд від університетів в інших країнах. Оксфорд має «золоте серце» – область розміром менш ніж в половину квадратної милі, на якій можна знайти різні історичні будівлі. Але вони не ізольовані.
Кардіфф – столиця Уельсу і його головний порт. Кардіфф – також туристичний центр. Там є деякі цікаві місця: Замок, Національний Музей Уельсу, Новий Театр, Уельський Народний Музей. Валлійці люблять співати. Саме тому Уельс має назву «Земля пісень». Одна з Уельських традицій – фестивалі. Пісенні фестивалі дуже популярні і зазвичай збирають багато людей.
Единбург – місто, де минуле життя поряд з сучасним. По-перше, кожен може побачити дуже великий пагорб посеред Единбургу – Скелю. Единбурзький Замок стоїть на Скелі. Це найзнаменитіша будівля в місті.
Единбург знаменитий багатьма речами: його картинною галереєю, музеями, бібліотеками. Але він особливо знаменитий своїми фестивалями. Місто приймає тисячі відвідувачів протягом періоду фестивалю і кожен театр, церква і зал школи використовується як місце для спектаклів, музики, фільмів або опери. Окрім офіційного фестивалю є також неофіційний фестиваль для художників-любителів. Зараз неофіційний фестиваль навіть більший і популярніший, ніж офіційний.
Краще за все відомий пам'ятник в Едінбурзі – пам'ятник Вальтерові Скотту. Тут жив і працював знаменитий англійський автор історичних романів. Пам'ятник у формі готичної спіралі 200 футів заввишки із статуєю сера Вальтера Скотта усередині цієї красивої споруди. У нішах пам'ятника розташовані 64 статуетки відомих персонажів з романів і поем Скотта.
Є у Великобританії й доісторичний пам'ятник, який є для туристів таким же цікавим, як Єгипетські піраміди. Це Стоунхендж. Камені стоять тут по колу або розташовуються у формі підкови. Існує дуже багато теорій стосовно цього, але точна мета його побудови залишається таємницею. Хоча учені вважають, що Стоунхендж будувався для того, щоб вираховувати річний календар і сезони.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.