foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The Economy

Scotland's economy has in recent times shared in acute form the problems besetting many European countries, brought about by rapid changes that include the move away from heavy industries.
Unemployment is a serious problem, especially in those areas where major industries have declined, and it is consistently higher than in the rest of the United Kingdom.
Governments have made efforts to improve these conditions by a variety of measures. Chief among these is the Scottish Development Agency, which was set up in 1975 to encourage industry. The Highlands and Islands Development Board had been established 10 years earlier to carry out similar functions in the more remote regions.
Scotland had eight joint-stock banks until the 1950s, but, as a result of mergers, the number was reduced to three: the Bank of Scotland, the Royal Bank of Scotland and the Clydesdale Bank, which retain the right to issue their own notes.
Since the mid-1960s, there has been a substantial expansion of financial and business services, with Edinburgh becoming second only to London in this field. The banking sector has grown and has now expanded into North America and Europe. It has also pioneered new applications of technology. Merchant banking facilities are more widely available, and the services historically associated with Scotland, such as the management of unit and investment trusts and life funds, have expanded.
One-third of Britain's investment trusts are managed in Edinburgh, Glasgow, and Dundee. They have large investments in North America and specialised knowledge of conditions there. Unit trusts are represented in Edinburgh, where some leading British insurance companies also have their headquarters.
 
Економіка

Останнім часом економіка Шотландії зіштовхнулася з проблемами, актуальними для багатьох європейських країн, причиною виникнення яких стали стрімкі зміни, які включають віддалення від важкої індустрії.
Безробіття стало серйозною проблемою, особливо в тих районах, де основні галузі промисловості прийшли в занепад, і, таким чином, рівень безробіття тут вищий, ніж в Об'єднаному Королівстві в цілому.
Уряди робили спроби поліпшити ситуацію всілякими способами. Основною з них стало створення Організації розвитку Шотландії, яка була заснована 1975 р. для сприяння індустрії. Рада з розвитку Нагорного району й островів була створена десятьма роками раніше і призначалася для виконання таких же функцій у більш віддалених регіонах.
До 1950-х рр. у Шотландії було вісім акціонерних банків, але в результаті об'єднання число їх зменшилося до трьох: Банк Шотландії, Королівський банк Шотландії і Клейдесдальський банк, що зберігають за собою право випускати власні банкноти.
Із середини 1960-х рр. істотно розширився спектр фінансових і ділових послуг, а Единбург став другим у цій сфері містом, поступаючись місцем тільки Лондону. Банківський сектор виріс і розширив сферу діяльності на Північну Америку і Європу. У цій області також були уперше впроваджені нові технології. Ширше представте комерційні банки, розширився спектр послуг, історично асоційованих із Шотландією, таких, як менеджмент підприємств, інвестиційних трестів і фондів життя.
Третина британських інвестиційних трестів керується з Единбурга, Глазго і Данді. У них великі капіталовкладення в Північній Америці, і вони мають спеціалізовані знання умов роботи в регіоні. Трести підприємств представлені в Единбурзі, де розташовуються також штаб-квартири деяких провідних страхових компаній Британії.
 
Religion

For many centuries there was continual strife between the Celtic Scots of the Highlands and the western islands and the Anglo-Saxons of the Lowlands. Only in the 20th century has the mixture been widely seen as a basis for a rich unified Scottish culture; the people of Shetland and Orkney have tended to remain apart from both of these elements and to look to Scandinavia as the mirror of their Norse heritage. Important immigrant groups have arrived, most notably Irish labour; there have also been significant groups of Jews, Lithuanians, Italians, and, after World War II, Poles and others, as well as a more recent influx of Asians, especially from Pakistan.
Scotland is remarkably free from racial and religious strife. The Church of Scotland is the established religion and largest communion, though membership has been steadily declining. It is presbyterian in structure and evangelical in doctrine. It is controlled by a hierarchy 1 church courts, from the kirk session governing the affairs of a congregation), through the presbytery (covering a group of parishes) and the synod, to the General Assembly, at which clergy and lay representatives meet annually in Edinburgh.
The Roman Catholic church is organized into two archdioceses and six dioceses. Roman Catholics have their own schools, built and staffed from public funds on the same terms as the state schools. The Scottish Episcopal Church is also significant, and there are congregations of other denominations, such as the Free Church of Scotland, Baptists, Congregationalists, Methodists and Unitarians. In addition, immigrants have brought their diverse religions; Glasgow, for instance, now has several synagogues and mosques and a Buddhist centre.
 
Релігія

Протягом багатьох століть продовжувалося протистояння між шотландськими кельтами з північних високогірних районів і західних островів і англосаксами з південних низовин. Тільки у XX ст. така суміш стала розглядатися як фундамент багатої і цільної шотландської культури; жителі Шетланда й Оркні трималися осторонь від цих двох елементів, вважаючи Скандинавію відображенням своєї норвезької спадщини. З'явилися значні групи іммігрантів, основною з яких були ірландські робітники; існували також значні групи євреїв, литовців, італійців, а після II Світової війни поляки й інші, а також більш пізні припливи іммігрантів з Азії, особливо, з Пакистану.
Шотландія абсолютно вільна від расових і релігійних суперечок. Церква Шотландії представляє державну релігію і є найбільшою спільнотою, хоча кількість її членів неухильно зменшується. За структурою церква пресвітеріанська і протестантська за доктриною. Вона контролюється церковними судами, від церковних засідань (керуючих справами конгрегації), через пресвітерію (що поєднує кілька приходів) і синод, до Генеральної Асамблеї, на якій щороку в Единбурзі зустрічаються представники духовенства і світські діячі.
Структура Римської католицької церкви складається з двох архієпископа і шести єпархій. У римських католиків є свої школи, що будуються і забезпечуються громадянськими фондами на тих же підставах, що і державні школи. Шотландська єпископська церква теж має вагу, існують об'єднання представників інших конфесій, таких, як Вільна Церква Шотландії, баптисти, конгрегаціоналісти, методисти й унітаріанці. Крім того, іммігранти принесли свої релігії; наприклад, у Глазго зараз кілька синагог, мечетей і один будистський центр.
 
Language

Scotland's linguistic heritage is complex. Though the vast majority now speak English, two other languages, Gaelic and Scots, still have wide influence.
Gaelic, the Celtic language brought from Ireland by the Scots, is now spoken by a small minority mainly in the Western Isles and western Highlands, with pockets elsewhere, especially in Glasgow. Although it now faces a strong possibility of extinction, interest in Gaelic has increased in recent years, and its literature flourishes as never before.
Scots was originally a form of Old English that diverged from southern forms of the language in the Middle Ages, becoming a separate national tongue by the 15th century; political and other factors, notably union with England, caused English gradually to be adopted as the official and standard language, but Scots survives in the dialects of the Lowland areas, in a vigorous tradition of poetry and drama and in aspects of the English spoken by most Scots.
Both Gaelic and Scots are recorded and supported by major works of scholarship.
 
Мова

Мовна спадщина Шотландії складається з декількох компонентів. Незважаючи на те, що переважна більшість зараз говорить англійською мовою, дві інші мови, гаельська і шотландська, усе ще мають великий вплив.
Гаельською, мовою кельтів, завезеною з Ірландії скоттами, говорить зараз етнічна меншість, зосереджена головним чином на Західних Островах, у західній частині високогірного району й в інших місцях, особливо в Глазго. Незважаючи на те, що сьогодні гаельська мова знаходиться на межі вимирання, в останні роки інтерес до мови зріс, а література переживає своє золоте століття.
Споконвічно шотландська мова була формою староанглійської і походила від південних діалектів середньовічної мови, до XV ст. перетворившись на окрему національну мову; політичні й інші фактори, головним чином, об'єднання з Англією, стали причиною поступового переходу на англійську, як офіційну й нормативну мову, але шотландська мова живе в діалектах південних районів у традиційних поезії і драмі й у вживаних більшістю шотландців виразах.
Ведеться серйозна робота зі збереження і підтримки як гаельської, так і шотландської мов.
 
Education

In Scotland, education is supervised by the Scottish Education Department and administered by the education committees of the regional authorities. Unlike the English system, independent "public schools" play only a minor role in Scottish education. The number of state nursery schools, though increasing, remains insufficient; private schools and play groups help to fill the gap. School is compulsory to age 16. Teachers receive their professional training in colleges of education.
Since 1960 the number of universities has increased from four to eight. Of the original four, St. Andrews, Glasgow and Aberdeen were all founded in the 15th century and Edinburgh in 1583. In the early 1960s, the University of Strathclyde in Glasgow and the Heriot-Watt University in Edinburgh, formerly technological colleges, were upgraded to universities, retaining their scientific and technological emphasis. The University of Dundee was separated from the University of St. Andrews, which bad some departments in Dundee. The University of Stirling, the only completely new institution, was opened in 1967. The new universities do not teach law and divinity but place most emphasis on science and technology and have close links with science-based industries in their neighbourhoods.
 
Освіта

У Шотландії освітою завідує Міністерство освіти Шотландії і управляють комітети освіти регіональної влади. На відміну від англійської системи, незалежні «публічні школи» відіграють незначну роль у шотландській системі освіти. Кількість державних дитячих садків зростає, але, усе-таки, їх ще недостатньо; приватні школи й дитячі садки допомагають заповнити цей пробіл. Шкільна освіта обов'язкова до 16 років. Вчителі отримують освіту в спеціалізованих коледжах.
З 1960 р. число університетів виросло з чотирьох до восьми. З перших чотирьох університетів університети Сент Ендрю, Глазго й Абердина були засновані у XV ст., а університет в Единбурзі в 1583 р. На початку 1960-х рр., технічні коледжі Стретклайд у Глазго і Херіот-Уотт в Единбурзі стали університетами, зберігаючи свою науково-технічну спеціалізацію. Університет у Данді відокремився від університету Сент Ендрю, деякі факультети якого знаходилися у Данді. Університет Стерлінга, єдина абсолютно нова установа, був відкритий у 1967 році. У нових університетах не викладають юриспруденцію або богослов'я, вони спеціалізуються на науці і техніці і мають тісні зв'язки з підприємствами, що впроваджують їхні розробки.
 
Health and Welfare

Health and welfare services and housing are the joint responsibility of government departments and local authorities.
The National Health Service is administered in Scotland by several Health Boards and the Common Services Agency; social work is administered mainly by local authorities.
Scotland has a poor record in terms of certain diseases, with one of the highest incidences in Europe of heart disease and lung cancer.
 
Охорона здоров’я та соціальне забезпечення
Служби охорони здоров'я та соціального забезпечення, а також житлове будівництво є предметом спільної відповідальності урядових відомств і муніципальних установ.
Державною службою охорони здоров'я у Шотландії керують декілька відділів охорони здоров'я і управління побутового обслуговування; робота у сфері соціальних проблем здійснюється, головним чином, місцевою владою.
У Шотландії склалася несприятлива ситуація по відношенню до деяких хвороб, країна займає одне з перших місць у Європі по кількості серцевих захворювань і раку легень.
 
Sports

Sports plays an important part in the life of Scotland. Association football (soccer) still has a wide following and is dominated by the Glasgow clubs, Rangers and Celtic. Rugby Union football (amateur) is played especially by private schools and by their former pupils, but in the towns of the Borders region it draws players and spectators from a wider social range. In the Highlands, shinty, a hockeylike game, is popular. Curling is another traditional sport. Golf, which originated in Scot land, is accessible not merely to the affluent through private clubs as in many countries but to most Scots through widespread public facilities.
For hill-walking, rock-climbing, sailing and canoeing, Scotland has outstanding natural advantages. Skiing facilities have been developed in the Cairngorms and other areas. Hunting, shooting and fishing are traditionally the sports of the rich, but the last is popular with all classes. Other outdoor sports, such as tossing the pole and throwing the hammer are integral to the Highland games, at which pipe bands and Highland dancers (usually solo) also perform.
Many Scots find these games and other traditions, such as Burns suppers (honouring Robert Burns) and eating haggis (a delicacy consisting of offal boiled in a sheep's stomach), a self-conscious parade of legendary characteristics that have little to do with ordinary Scottish life – a show put on, like national costumes, to gratify the expectations of tourists (encouraged by the royal family's annual appearance at the Braemar Gathering near Balmoral Castle). Scottish country dancing, however, is a pastime whose popularity has spread far beyond Scotland.
 
Спорт

Спорт відіграє важливу роль у житті Шотландії. У футболу багато прихильників, найбільш відомі клуби «Глазго», «Рейнджерс» і «Кельтик». У регбі (непрофесійно) грають головним чином у приватних школах і випускники приватних шкіл, але в містах прикордонного регіону ця гра залучає гравців і глядачів з різних соціальних кіл. У районі північного високогір'я популярний шинти – гра, схожа на хокей. Ще один традиційний вид спорту – керлінг. Гольф, який за родився в Шотландії, доступний не тільки для багатих членів приватних клубів, як у більшості країн, але і для більшості шотландців, які відвідують суспільні заклади.
У Шотландії прекрасні природні умови для альпінізму, вітрильного спорту і каное. У Кернгормсі й інших районах побудовані бази для лижного спорту. Різні види полювання і риболовлі традиційно вважаються спортом для багатих, але риболовля популярна серед представників усіх класів. Інші спортивні ігри на свіжому повітрі, такі, як метання стовбура і метання молота є основною складовою частиною ігор районів високогір'я, під час яких музиканти грають на волинках і виступають виконавці традиційних танців (звичайно соло).
Багато шотландців вбачають у цих іграх й інших традиціях, таких, як Вечори Бернса (на честь Роберта Бернса) і поїдання телячого рубця (делікатес, який складається з тельбухів, зварених у баранячому шлунку), демонстрацію легендарного характеру шотландського народу, який, насправді, не має нічого спільного зі звичайним життям у Шотландії – люди примірять атмосферу шоу, як національні костюми, щоб виправдати чекання туристів (заохочуються щорічною появою королівської родини на бреймарському фестивалі біля королівського замка в Балморалі). Як би там не було, шотландські народні танці здобули популярність далеко за межами Шотландії.
 
Cultural Life

In spite of the threat of dominance by its more powerful partner, Scottish culture has remained remarkably vigorous in the 20th century. Its strength springs in part from the diverse strands, which make up its background, in particular the sharp contacts with the European mainstream cultures. It has also been enriched by contacts with the European mainstream brought about by the mobility of the Scottish people from the Middle Ages on.
All of the arts receive support from the Scottish Arts Council, which has a large measure of autonomy from the Arts Council of Great Britain. Scottish writers have the choice of three languages – English, Scots, and Gaelic.
Hugh MacDiarmid, the poet, nationalist and Marxist, gained an international reputation for his Scottish poetry, and others, such as Robert Garioch, followed his lead. Gaelic poets such as Sorley Maclean and Derick Thompson are highly esteemed, as is Iain Crichton Smith, also known for his novels in English.
Painting and sculpture flourish, as evidenced not only in official exhibitions but also in the burgeoning of many small galleries. In music the Scottish National Orchestra, Scottish Opera and Scottish Ballet have achieved international standing. The annual Edinburgh International Festival has become one of the world's largest cultural events. Scotland has a traditional music, ranging from the work songs of the Hebrides to the ballads of the northeast. There has also been renewed interest in Scotland's traditional instruments, the bagpipe, the fiddle, and the clarsach (the small Celtic harp). All aspects of traditional culture are researched, archived and taught in the School of Scottish Studies in the University of Edinburgh.
Edinburgh also houses cultural institutions such as the National Library of Scotland, which has a statutory right to receive copies of all books published in the United Kingdom and Ireland. The National Gallery of Scotland has paintings by many famous European artists in addition to works by Allan Ramsay, Sir Henry Raeburn and other Scottish painters. The Scottish National Portrait Gallery portrays the principal personages in Scotland's history, and the Scottish National Gallery of Modern Art has works by contemporary European painters and sculptors, as well as those of native artists.
 
Культурне життя

Незважаючи на сусідство з більш могутньою культурою, шотландську культуру ніхто не затьмарив, і в XX ст вона продовжує жити повнокровним життям. Причиною її сили можна назвати розмаїтість джерел, які брали участь у формуванні її фундаменту, особливо контакти з європейською культурою, з її основними тенденціями. Культуру також збагатили шотландці, які активно подорожували по Європі починаючи з періоду середньовіччя.
Усім видам мистецтва виявляється підтримка з боку Ради з мистецтва Шотландії, яка у багатьох аспектах незалежна від Ради з мистецтва Великобританії. Шотландські письменники можуть писати кожною з трьох мов: англійською, шотландською або гаельскою.
Хью Макдаірмид, поет, борець за незалежність і марксист, здобув міжнародну популярність завдяки своїм віршам шотландською мовою, а інші, наприклад, Роберт Геріох, наслідували його приклад. Гаельські поети, такі, як Сорлі Маклін і Дерік Томпсон користуються заслуженою повагою, так само, як й Іан Кричтон Сміт, відомий також за своїми новелами англійською мовою.
Живопис і скульптура процвітають, про що можна судити не тільки з офіційних виставок, але і за кількістю маленьких галерей, що з'явилися. Щодо музики, міжнародного визнання досягли Шотландський Національний оркестр, Шотландська Опера і Шотландський Балет. Щорічний міжнародний фестиваль в Единбурзі ввійшов у число найбільш значимих культурних подій у світі. Шотландія має традиційну музику, що дожила до наших днів, починаючи з пісень робітників з Гебридських островів і закінчуючи баладами північного сходу. Відновився й інтерес до традиційних шотландських інструментів: волинки, скрипки і кларсаку (маленька кельтська арфа). Усі аспекти традиційної культури вивчаються, зберігаються і викладаються в Школі вивчення Шотландії в Единбурзькому університеті.
В Единбурзі розташовуються й інші культурні установи, такі, як Національна бібліотека Шотландії, яка має законне право на одержання копій усіх книг, що видавалися на території Об'єднаного Королівства. У Національній галереї Шотландії представлені роботи багатьох знаменитих художників Європи поряд з роботами Аллана Рамзая, сера Генрі Реберна й інших шотландських живописців. Національна портретна галерея Шотландії дає нам уявлення про основних діячів шотландської історії, а Національна галерея сучасного мистецтва Шотландії містить роботи сучасних європейських художників і скульпторів, так само, як і роботи місцевих майстрів.
 
The Mass Media

Edinburgh was once one of the centres of the United Kingdom's publishing industry, but Scottish publishing declined drastically, especially in the postwar years, with the move of many major houses to London.
Since the early 1970s, there has been a revival. Like the British press as a whole, the Scottish press has expanded as technological advance has cut costs. "The Scotsman", published in Edinburgh, and the "Glasgow Herald" rank highest of the daily newspapers, though both are owned by multinational corporations with headquarters outside Scot land. "Scottish Field" and "Scots Magazine" are two well-established monthly magazines covering traditional, leisure, and historical interests.
The British Broadcasting Corporation (BBC) has Scottish news and other programs, including some in Gaelic. Most broadcasting in that language is on radio. Radio Scotland has largely locally produced programs. There are three independent television companies and several independent radio companies.
 
Засоби масової інформації

Колись Единбург був одним з основних центрів видавничої справи в Об'єднаному Королівстві, але шотландське друкарство стало стрімко занепадати, особливо в післявоєнні роки, після переїзду основних видавничих будинків у Лондон.
З початку 1970-х рр. книжкова промисловість почала відроджуватися. Як і вся британська преса, шотландська преса набула нового розмаху з того моменту, коли технічний прогрес дозволив знизити витрати. «Скотсмен», який видавався в Единбурзі, і «Глазго Хералд» мають найвищий рейтинг серед щоденних газет, хоча обидві газети належать багатонаціональним корпораціям, чиї штаб-квартири перебувають за межами Шотландії. «Скотіш філд» і «Скоте мегезин» – два журнали, які міцно займають свої позиції на ринку щомісячних журналів, які висвітлюють теми традицій, дозвілля й історії.
Британська Корпорація Радіомовлення (Бібісі) транслює шотландською мовою новини й інші програми, у числі яких передачі гаельською мовою. Велика частина передач цією мовою транслюється по радіо. Шотландське радіо в основному транслює свої власні передачі. Існують три незалежних телекомпанії і кілька незалежних радіокомпаній.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.