foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The United States of America (Part I)

The U.S.A. is a federal republic of 50 states. Besides the 48 contiguous states that occupy the middle latitudes of the continent, the United States includes the state of Alaska at the north-western extreme of North America and the island state of Hawaii in the mid-Pacific Ocean. The conterminous states are bounded on the north by Canada, on the east by the Atlantic Ocean, on the south by the Gulf of Mexico and Mexico and on the west by the Pacific Ocean. The national capital is Washington, which is coextensive with the District of Columbia, the federal capital region created in 1790.

The total area of the United States is 3,679,192 square miles (9,529,063 square kilometres), making it the fourth largest country in the world in area (after Russia, Canada and China). Outlying territories and other politically associated areas in the Pacific Ocean and the Caribbean Sea add approximately 4,000 square miles to this figure.

The major characteristic of the United States is probably its great variety. Its physical environment ranges from the Arctic to the subtropical, from the Hoist rain forest to the arid desert, from the rugged mountain peak to the flat prairie. Although the total population of the United States is large by world standards, its overall population density is relatively low; the country embraces some of the world’s largest urban concentrations as well as some of the most extensive areas that are almost devoid of habitation.

The United States contains a highly diverse population; but, unlike a country such as China that largely incorporated indigenous peoples, its diversity has to a great degree come from an immense and sustained global immigration. Probably no other country has a wider range of racial, ethnic and cultural types than does the United States. In addition to the presence of surviving native Americans (including American Indians, Aleuts and Eskimo) and the descendants of Africans taken as slaves to America, the national character has been enriched, tested, and constantly redefined by the tens of millions of immigrants who by and large have gone to America hoping for greater social, political and economic opportunities than they had in the places they left.

Сполучені Штати Америки (частина І)

США – федеральна республіка, яка складається з п'ятдесятьох штатів. Крім сорока восьми межуючих один з одним штатів, які займають середні широти континенту, до складу Штатів входить штат Аляска у віддаленій північно-західній точці Північної Аме­рики й острівний штат Гаваї посередині Тихого океану. Континентальні штати межують на півночі з Канадою, на сході омиваються Атлантичним океаном, з півдня межують з Мексикою й омиваються Мексиканською затокою, а з заходу Тихим океаном. Столиця держави – Вашингтон, що входить до Округу Колумбія – федеральний регіон навколо столиці, створений 1790 р.

Загальна площа Сполучених Штатів складає 3 679 192 квадратних милі (9 529 063 квадратних кілометрів), що робить країну четвертою у світі по площі (після Росії, Канади і Китаю). Території, які знаходяться окремо, й інші політично пов'язані із США райони в Тихому океані і Карибському морі додають близько 4000 квадратних миль до цієї цифри.

Основною характерною рисою Сполучених Штатів можна назвати, мабуть, їх розмаїтість. їхнє природне середовище варіюється від Арктики до субтропіків, від вологих тропічних лісів до безводних пустель, від високих гір до рівнинних прерій. Хоча за­гальна кількість населення Сполучених Штатів за світовими стандартами вважається великою, густина населення в цілому відносно низька; у країні розташовані одні з найбільших у світі зосередження міст, так само, як і деякі найбільш великі простори, практично позбавлені мешканців.

Населення Сполучених Штатів відрізняється різноманіттям; але, на відміну від такої країни, як Китай, де народ пов'язує єдине походження, джерелом різноманіття населення Штатів значною мірою є велика і безперервна глобальна імміграція. Напевно, у жодній іншій країні немає більшого, ніж у Сполучених Штатах, діапазону расових, етнічних і культурних типів. На додачу до аборигенних народностей Америки, що вижили (серед яких американські індіанці, алеути й ескімоси), і нащадкам африканців, завезених в Америку як рабів, національний характер збагачувався, випробувався і постійно перевизначався десятками мільйонів іммігрантів, які приїхали в Америку в надії одержати більші, ніж у покинутих ними країнах, соціальні, політичні й економічні можливості.

The United States of America (Part II)

The United States is the world's greatest economic power, measured in terms of gross national product (GNP). The nation's wealth is partly a reflection of its rich natural resources and its enormous agricultural output, but it owes more to the country's highly developed industry. Despite its relative economic self-sufficiency in many areas, the United States is the most important single factor in world trade by virtue of the sheer size of its economy. Its exports and imports represent major proportions of the world total. The United States also impinges on the global economy as a source of and as a destination for investment capital.

The country continues to sustain an economic life that is more diversified than any other on Earth, providing the majority of its people with one of the world s highest standards of living.

The United States is relatively young by world standards, being barely more than 200 years old. America was the first of the European colonies to separate successfully from its motherland, and it was the first nation to be established on the premise that sovereignty rests with its citizens and not with the government.

In its first century and a half, the country was mainly preoccupied with its own territorial expansion and economic growth and with social debates that ultimately led to civil war and a healing period that is still not complete. In the 20th century the United States emerged as a world power, and since World War II it has been one of the pre-eminent powers.

Although the United States still offers its residents opportunities for unparalleled personal advancement and wealth, the depletion of its resources, contamination of its environment, and continuing social and economic inequality that Perpetuates areas of poverty and blight all threaten the fabric of the country.

Сполучені Штати Америки (частина ІІ)

США – країна з наймогутнішою економікою у світі, виходячи з показників по валовому національному продукту (ВНП). Багатство нації частково відбиває багатство природних ресурсів країни, величезних обсягів сільськогосподарської продукції, але головним чином воно забезпечується за рахунок високорозвиненої промисловості країни. Незважаючи на економічну самодостатність у багатьох сферах, Сполучені Штати відіграють найважливішу роль у світовій торгівлі завдяки масштабам своєї економіки. Експорт й імпорт США складають значну частку у світовій торгівлі. Сполучені Штати також відіграють помітну роль у світовій торгівлі як джерело і місце призначення капіталовкладень.

Країна успішно продовжує підтримувати своє економічне життя, більш багатогранне, ніж у якій-небудь іншій країні земної кулі, на рівні, здатному забезпечити для більшості своїх громадян один з найбільш високих у світі рівнів життя.

Сполучені Штати – країна відносно молода за світовими стандартами, їй трохи більше двохсот років. Америка стала першою з європейських колоній, що благополучно відокремилася від своєї метрополії, і стала першою державою, побудованою за принципом приналежності верховної влади громадянам, а не уряду.

У перші півтора століття свого існування країна було зайнята головним чином територіальними експансіями й економічним ростом, що супроводжувалося соціальними конфліктами, які, зрештою, привели до громадянської війни і періоду реабілітації, що не закінчений і донині. У XX ст. Сполучені Штати зарекомендували себе як держава світового значення, і з часів Другої світової війни вони утримували позицію лідера.

Незважаючи на те, що Сполучені Штати усе ще надають своїм жителям унікальні можливості для досягнення успіху і добробуту, виснаження ресурсів, забруднення навколишнього середовища і постійна проблема соціальної й економічної нерівності, що споконвіку переслідує найбільш бідні райони країни, ставлять під загрозу устрій держави.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.