foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

The differences among America's traditional regions, or culture areas, tend to be slight and shallow as compared with such areas in most older, more stable countries. The nature of interregional differences can be ascribed to the relative newness of American settlement, a perpetually high degree of mobility, a superb communications system, and the galloping centralisation of economy and government.

Yet, in spite of the nationwide standardisation in many areas of American thought and behaviour, the lingering effects of the older culture areas do remain potent. In the case of the South, for example, the differences helped to precipitate the gravest political crisis and bloodiest military conflict in the nation's history. More than a century after the Civil War, the South remains a powerful entity in political, economic and social terms, and its peculiar status is recognised in religious, educational, athletic and literary circles.

Even more intriguing is the appearance of a series of essentially 20th century regions. Southern California is the largest region, and its special culture has attracted large numbers of immigrants to the state. Similar trends are visible in southern Florida; in Texas, and to a certain degree regions of New Mexico and Arizona as well. At the metropolitan level, it is difficult to believe that such distinctive cities as San Francisco, Las Vegas, Dallas, Tucson and Seattle have become like all other American cities. A detailed examination, however, would show significant if sometimes subtle interregional differences in terms of language, religion, diet, folklore, folk architecture and handicrafts, political behaviour, social etiquette and a number of other cultural categories.

Традиційні регіони Сполучених Штатів

Розходження між традиційними регіонами Америки, або, іншими словами, культурними областями, ледь помітні і незначні в порівнянні з розходженнями між такими областями в більш старих, більш стабільних країнах. Природа міжрегіональних розходжень може бути віднесена до відносної молодості американських поселень, до постійно високого рівня мобільності, чудової системи зв'язку і швидко прогресуючої централізації економіки й уряду.

Але, незважаючи на всенаціональну стандартизацію в багатьох областях американської думки й поведінки, затяжний вплив більш старих культурних областей вагомий і донині. У випадку з Півднем, наприклад, розходження прискорили серйознішу політичну кризу і найбільш кривавий військовий конфлікт в історії нації. Більш ніж через століття після громадянської війни Південь залишається могутнім суб'єктом у плані політики, економіки і громадського життя, його особливий статус визнаний у релігійних, освітніх, спортивних і літературних колах.

Набагато більший інтерес викликає поява ряду регіонів XX ст. Південна Каліфорнія – найбільший регіон, його особлива культура залучила в штат велику кількість іммігрантів. Схожі тенденції прослідковуються в південній Флориді; у Техасі, і, до певної міри, у регіонах Нью-Мексико й Арізони. На рівні метрополій важко повірити, що такі яскраві міста, як Сан-Франциско, Лас-Вегас, Даллас, Тусон і Сіетл стали схожі на інші американські міста. Докладне дослідження, проте, показало б значні, хоча іноді і непримітні, міжрегіональні розходження у плані мови, релігії, культури харчування, фольклору, народної архітектури й кустарного промислу, політичної поведінки, со­ціального етикету й ряду інших культурних категорій.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.