foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Шкільні твори з англійської мови з перекладом.

Experts believe that the first people who lived on this land came from Asia about 15,000 years ago. They came over a land bridge that once connected Asia and North America. Their descendants are known today as Indians. The ancestors of the Eskimos came to Alaska after them probably about 5,000 years ago.
Canada's people are varied. About 57 % of all Canadians have some English ancestry. About 32 % have some French ancestry. English and French are official languages in Canada. Nowadays American Indians and Eskimos make up only about 2% of the population.
In the 1400s French colonists settled on the banks of St. Lawrence River and founded Quebec. The French fur traders were carrying on a profitable trade with the Indians.
In 1535, two native youths told Jacques Cartier, the French explorer, of the route to "kanata". Although "kanata" means "village" or "settlement" in the Huron-Iroquois language, Cartier used the word "Canada" to refer not only to the settlement of present day Quebec City. Cartier even called the St. Lawrence River "riviere de Canada" until the early 1600s. In addition, although the region was known as New France, the area along the great river of Canada and the Gulf of St. Lawrence was still called Canada.
As explorers and fur traders opened up the west, into the early 1700s, the name "Canada" referred to all lands in what is now the American Midwest and as far south as the present day Louisiana.
Canada was first used as an official name in 1791 when the Province of Quebec was divided into the colonies of Upper and Lower Canada. In 1841, the two colonies were united under the name "Province of Canada" and in 1867, the country assumed the name "Domin¬ion of Canada". Dominion Day is celebrated on July, 1st.

Історія Канади

Фахівці думають, що перші люди, які населяли ці землі, прийшли з Азії близько 15 000 років тому. Вони перебралися грядою, що колись з'єднувала Азію і Північну Америку. їхніх нащадків ми зараз називаємо індіанцями. Предки ескімосів прийшли на Аляску після них, близько 5000 років тому.
Народ Канади неоднорідний. Близько 57% канадців мають англійське походження. Близько 32% мають французьке походження. Англійська і французька є офіційними мовами Канади. У наші дні американські індіанці й ескімоси складають усього лише близько 2 % населення.
У 1400-х рр. французькі колоністи устаткувалися на берегах ріки Святого Лаврентія і заснували Квебек. Французькі торговці хутром продовжували вигідну торгівлю з індіанцями.
У 1535 р. двоє місцевих молодика розповіли Жакові Картьє, французькому досліднику, про дорогу до «канати». Хоча «каната» означає «село» або «поселення» мовою ірокезів Гурону, Картьє застосував слово «Канада» не тільки до місця, де сьогодні розташовується місто Квебек. Картьє навіть ріку Святого Лаврентія називала «рив'єр де Канада» аж до початку 1600-х. Крім того, незважаючи на те, що регіон був відомий як Нова Франція, область уздовж великої ріки Канади і затоки Святого Лаврентія усе ще називалася Канадою.
По мірі просування дослідників і торговців хутром на захід, до початку 1700-х рр., назва «Канада» охоплювала землі нинішнього американського Середнього Заходу до сучасної Луізіани на півдні.
Назва «Канада» уперше була використана як офіційне в 1791 р., коли провінція Квебек була поділена на Верхню і Нижню Канаду. У 1841 р. ці дві колонії були об'єднані за назвою «Провінція Канади» і в 1867 р. країна одержала назву «Домініон Канади». День утворення домініону відзначають першого липня.

Copyright © 2021 Твори з англійської мови з перекладом. Rights Reserved.